Начало Наредби Действащи наредби НАРЕДБА за осигуряване на “Пожарната безопасност и защита на населението” на територията на Община Велико Търново.

НАРЕДБА

 

за осигуряване на “Пожарната безопасност и защита на населението” на територията на
Община Велико Търново.

Пожарната безопасност и защитата на населението се организира от кметствата на Общината по териториален принцип.

 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С тази наредба се уреждат отношения, права и задължения на държавните органи, фирми, дружества, учреждения, обществени организации и граждани с цел осигуряване на пожарна безопасност и защита на населението на територията на общината.

Чл. 2. Гражданите са длъжни да не създават условия за възникване и разпространение на пожари и да участват в предотвратяването им.

Чл. 3. Разпорежданията на специализираните контролни органи за “Държавен противопожарен контрол и превантивна дейност” /ДПК ПД/, издадени в границите на тяхната компетентност са задължителни за длъжностните лица и гражданите.

Чл. 4. Решенията и указанията на Общинския съвет, Кмета на Общината, Кметовете на населени места и Кметските наместници, издадени в границите на тяхната компетентност са задължителни за всички фирми, дружества, учреждения, обществени организации и граждани, живеещи или временно пребиваващи на територията на общината.

Чл. 5. (1) При възникване на пожар или необходимост от извършване на аварийно-спасителни дейности, своевременно да се уведоми Районна служба “Пожарна безопасност и защита на населението” /РСПБЗН/ - Велико Търново на телефон – 160 и 112.

 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПОЖАРНАТА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТАТА НА НАСЕЛЕНИЕТО

Чл. 6. (1) Във всеки обект се създава “Папка – досие с документи, касаещи организацията на пожарната безопасност и защита на населението, съобразени с изискванията на “Наредба №I-209 от 22.11.2004г. за правилата и нормите за пожарна и аварийна безопасност на обектите в експлоатация”, а именно:

 1. Противопожарни правила.
 2. Противопожарни инструкции за котелни помещения, дърводелски работилници, компресорни помещения и други съоръжения и инсталации.
 3. Планове за действие на ръководителите, служителите и работниците при гасене на пожари и ликвидиране на аварии.
 4. Планове за осигуряване на пожарната безопасност при капитални, текущи ремонти, реконструкции и преоборудване на обектите.
 5. Планове за евакуация, съдържащи: “схема за евакуиране” и “план за действие при гасене на пожари и ликвидиране на аварии”.
 6. Заповеди, издадени на основание чл. 11/1/ от “Наредба №I-209 от 22.11.2004г. за правилата и нормите за пожарна и аварийна безопасност на обектите в експлоатация”
 7. Документи издадени от специализираните контролни органи за “пожарна безопасност и защита на населението”: протоколи от комплексни проверки, разпореждания, сигнални и разпоредителни писма.
 8. Отговори на сигнални писма от РС “ПБЗН”.

  (2) Документите по т. 1, 2, 3, 4 и 5 от ал. 1, след изготвянето им се съгласуват с РС “ПБЗН” и утвърждават от ръководителя на обекта.

  (3) Плановете за евакуация се разработват за производствени и обществени сгради за масово пребиваване на хора /с поне едно помещение за над 50 човека/, както и за детски, учебни, социални и лечебни заведения за болнична помощ.

  За административните и производствените сгради, които нямат помещения за над 50 човека се разработват само “схеми за евакуиране” с обозначение на помещенията, изходите, посоката на евакуация, ел. табла, пп уреди и сигнализация с необходимия пояснителен текст.

  (4) Плановете за действие на ръководителите, служителите и работниците при гасене на пожари и ликвидиране на аварии се разработват за обекти с над 10 човека персонал.

  (5) В случаите когато ремонтите, реконструкциите или модернизацията се извършват от външни организации плановете по т. 4 се изготвят съвместно.

  (6) Периодично, но поне един път годишно плановете по т. 3 и 5 се проиграват.

Чл. 7. Координатори на дейността /КД/ по осигуряване връзката с РСПБЗН се определят по населени места и обекти със заповед на ръководителя.

Чл. 8. Координатор на дейността по осигуряване връзката с РСПБЗН в обекти с персонал до 10 човека може да се изпълнява от ръководителя й, а при персонал над 10 човека от посочено от ръководителя лице.

 

ИЗСКВАНИЯ ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО

Територията на обектите и общината

Чл. 10. Територията на обектите и общинските територии системно се почистват от суха тревна растителност и други горими отпадъци.

Горимите производствени отпадъци ежедневно се събират на пожаро-безопасни места и периодично се изнасят извън района на обекта по предназначение.

Чл. 11. (1) До всички сгради, съоръжения, противопожарен инвентар и водоизточници се осигуряват и поддържат пътища и свободен достъп. През зимата се почистват от сняг и опесъчават. Не се допуска спиране и паркиране на моторни превозни средства до пожарни хидранти, водоеми и противопожарните депа преди и след тях на разстояние по-малко от 10 м.

Чл. 12. (1) Пожарните хидранти, водоеми, противопожарни депа и байпасните връзки на водомера се обозначават, съгласно Наредба №4 от 02.08.1995г. за знаците и сигналите за безопасност на труда и противопожарна охрана.

(2) За подържането/и зазимяването/, възстановяването, и изграждането на ПХ/пожарни хидранти/ на водопроводната мрежа носят отговорност ръководителите за територията на съответен обeкт и Управителя на ВиК “Йовковци” ООД гр.В.Търново за територията на Общината.

Чл.13. Кметовете на населени места, ръководителите и собствениците на държавни, общински и частни фирми и служби на територията на община Велико Търново са длъжни да оказват помощ с техника и хора при поискване от РС “ПБЗН” В.Търново за гасене на пожари и ликвидиране на стихийни бедствия и производствени аварии.

Чл.14. Организаторите на театрални, циркови, вариететни и други постановки, карнавали, увеселителни и други прояви, при които се използват пиротехнически средства, източници за огън, леснозапалими течности или други пожароопасни материали или действия, да получат разрешение от РС “ПБЗН”.

Чл.15. (1) Задължават се председателите на етажната собственост да организират изпълнението на разпоредените мероприятия от РС “ПБЗН” в общите части на жилищните сгради.

(2) При високи сгради / с височина над 30 м/ да организират поддържането на противопожарните системи и съоръжения /повишено налягане в стълбищната клетка, димоуплътнените и самозатварящи се врати, отделящи етажа от стълбищната клетка, димни люкове и други/.

Чл.16. (1) Задължават се собствениците на жилища в жилищните сгради да изберат на общо събрание председател на етажната собственост, с който да комуникират органите за “ДПК ПД” и на когото да връчват разпореждания за изпълнение на мероприятия в общите части на сградата.

(2) Всеки собственик, съразмерно с дела си в общите части е длъжен да участва в разноските, необходими за подържането или за възстановяването им.

Чл.17. За обществени сгради, бивши общински или държавни, разпродадени или приватизирани, които се населяват от много наематели е задължително на общо събрание да се избере административен Управител за сградата, с който да комуникират органите за “ДПК ПД” и на когото да връчват разпореждания за изпълнение на мероприятия в общите части на сградата/ защита на строителни конструкции и други/ или възстановяване на съоръжения и инсталации/ автоматични пожаро-известителни, пожаро-гасителни инсталации, димни люкове в стълбищни клетки и други/.

В личните дворове в населените места в общината

Чл. 18. (1) Складирането на груб фураж /сено, слама, царевичак и др./ може да бъде открито и в стопанските постройки.

(2) Откритото складиране на груб фураж /балиран и небалиран/ в личните дворове да става на добре оформени купи на групи по 3 броя и разстояния между тях не повече от два метра, а между групите разстоянието да е не по-малко от 6 метра. Не се препоръчва групите да са повече от две.

(3) Около складирания груб фураж в личните дворове да се окоси сухата тревна растителност и направят минерализовани ивици с ширина най-малко два метра.

(4) Забранява се открито складиране на груб фураж:

1. На разстояния, по-малки от шест метра от сгради /къщи, летни кухни и навеси към тях/, на три метра от оградите на съседите и на осем метра от постройките им.

2. На тротоарната ивица или уличното платно.

3. Под електрически проводници, телефонни кабели, тръбопроводи за горими и леснозапалими течности и газове и други подобни комуникации.

(5) Стопанските постройки, в които ще се складира груб фураж трябва да са специално пригодени за целта, като задължително трябва да съответстват на следните изисквания:

1. Разстоянията до жилищната сграда да са най-малко шест метра.

2. Когато разстоянието е по-малко от шест метра, една от срещуположните външни стени да съответства на изискванията за брандмауер.

3. Да не се изграждат комини в тях, а ако има съществуващи да не се ползват.

Чл. 19. При складиране на дърва, въглища и горими течности да се спазват следните изисквания:

 1. Дървеният фасониран материал и дървата за огрев да се съхраняват в стопански сгради или на открито на разстояние 6 метра от жилищни сгради с горим покрив или до тях ако стената е тип брандмауер.
 2. Въглищата да се внасят в помещения или навеси в сухо състояние. Височината на пласта не трябва да надвишава 1,5 м. Същите да са защитени от влага и вода.
 3. Съхраняването на горими течности в жилищни сгради да става при стриктно спазване изискванията на чл. 411 от приложение към чл.1 на Наредба №2 от 05.05.1987г. за противопожарните строително-технически норми /ПСТН/.

Чл. 20. (1) Паленето на открит огън за приготвяне на зимнина /стерилизиране на храни/ да става на места, които са специално пригодени за целта във вид на “фурни” /постройки навесен тип/ или на открито, като в този случай да се спазват следните минимални разстояния от:

 1. Жилищни сгради, летни кухни и навеси към тях, най-малко пет метра.
 2. Закрити и открити складове за груб фураж, най-малко осем метра.
 3. Оградите на съседите, най-малко три метра.

(2) Мястото за палене на огъня да се почисти в радиус на три метра от горими отпадъци, предмети и суха трева.

(3) Дървата за горене да се наредят на не по-малко от два метра от огнището във вид на купчина в количество необходимо за момента.

(4) Да не се използват горими течности за разпалване на огъня или поддържане на горенето.

(5) Да не се използват гуми и други синтетични отпадъци и материали за разпалване и поддържане на горенето.

(6) Да се осигурят поне две кофи с вода за загасяване на огъня при необходимост.

(7) През цялото време огънят да не се оставя без надзор.

(8) След приключване, огънят да се изгаси, като не се оставят тлеещи въглени, а пепелта и сгурията се изхвърлят на определеното за целта пожаро-безопасно място.

(9) Забранява се паленето на огън при силен вятър.

Чл. 21. (1) Паленето на открит огън за изгаряне на отпадъци в частните дворове /пролетно или есенно почистване/ да става на места, като се спазват следните минимални разстояния отстоящи от:

 1. Жилищни сгради, летни кухни, навеси, закрити и открити складове за груб фураж, най-малко осем метра.
 2. Короните на дърветата, електрическите и телефонни проводници, оградите на съседите, най-малко четири метра.

(2) Купчините да са с размери не по-големи от 1,5 м в диаметър и един метър високи.

(3) Да се спазят изискванията на чл.15 ал.4, 5, 6, 7 и 8.

(9) Паленето на огън да става само при тихо /безветрие/ време. Паленето на огън се забранява в случаите, когато парцелът е разположен в края на населеното място до житни блокове във восъчна зрялост или горски масиви при продължителна суша.

Чл. 22. Изхвърлянето на пепелта и сгурията от печките на твърдо гориво и при други паления на огън да става на пригодени за целта пожаро-безопасни места – негорими сандъци или кофи в близост, до които няма горими предмети. Съдовете да са с капак, който надеждно да защитава срещу разпиляване от вятър.

Сгради, помещения, и съоръжения.

Чл. 23. След напускане на работното място всеки работник и служител е длъжен да го остави в пожаро-безопасно състояние.

Чл. 24. До взриво- и пожаро-опасни комуникации и съоръжения, аварийно- пожаро-защитни и пожаро-гасителни съоръжения на видно място се поставя схема относно реда за включване и изключване при аварийни ситуации.

Чл. 25. Сградите и помещенията да се оборудват с необходимите и изправни противопожарни уреди, съгласно приложение №2 на противопожарните строително-технически норми /ПСТН/. Да се обозначи местоположението им, съгласно Наредба №4 от 02.08.1995г. за знаците и сигналите за безопасност на труда и противопожарна охрана.

Чл. 26. Пожароопасните и взривоопасни места, местата за тютюнопушене, пътищата за евакуация, ел. табла и вътрешните пожарни кранове да се обозначават съгласно Наредба №4 от 02.08.1995г. за знаците и сигналите за безопасност на труда и противопожарна охрана.

Чл. 27. По време когато в сградата пребивават хора всички евакуационни изходи да са отключени.

Чл. 28. Мероприятия за масово събиране на хора /над 50 човека в помещение/ се предвиждат на определените за целта места съответстващи на изискванията на Наредба №2 от 05.05.1987г. за ПСТН.

Чл. 29. Забранява се:

1. Преграждането и складирането в евакуационните пътища.

2. Премахване предвидените по проект врати, стълбищни клетки, коридори, предверия и стени.

3. Затваряне и закриване с мебели и други предмети на електрически табла, вътрешни противопожарни кранове, противопожарни уреди.

4. Изменение на функционалното предназначение и техническото преоборудване на помещенията без разработването на съответната документация, съгласувана с органите за “пожарна безопасност и защита на населението”.

Електрически инсталации.

Чл. 30. Техническото състояние на електрическите мрежи и оборудване трябва да осигурява тяхната пожаро-безопасна експлоатация.

Чл. 31. (1) Всички неизправни електрически инсталации и съоръжения, които могат да предизвикат искрене, нагряване на изолацията над допустимото, късо съединение и отказ на автоматичната защита независимо от собствеността, незабавно се спират от експлоатация и се отстраняват до отремонтирането им.

(2) За сградите да се осигури изключване на ел.захранване след приключване на работния ден, централно от прекъсвач, с отделени преди него денонощни потребители, с оразмерена автоматична защита.

Чл. 32. Не се допускат в експлоатация електрически инсталации и съоръжения при:

 1. Конструктивни промени без съгласуване.
 2. Нестандартни и неизправни уреди.
 3. Нестандартни електрически предпазители.
 4. Оставени без наблюдение /без акумулиращи печки/.
 5. Нарушено защитно изпълнение /IР-защита за помещения и външни съоръжения от групата с повишена пожарна опасност-пожароопасни, съгласно таблици №65, 66 и 67 на ПСТН спрямо класа на пожароопасната зона/ и /Взривозащита за помещения и външни съоръжения от група взривоопасни, съгласно таблици №69, 70 и 71 на ПСТН спрямо класа на взривоопасната зона/.
 6. Нарушена инструкция за монтаж и експлоатация.
 7. Извършени ремонтни дейности от лица непритежаващи необходимата квалификация.
 8. Открито полагане на транзитно преминаващи кабели и проводници през складови помещения.
 9. Използването на ютии, котлони и бързовари в канцеларии, производствени и складови помещения, здравни и учебни заведения.
 10. Съхраняване на суровини на 1м около ел.табла.

Системи за отопление и вентилация.

Чл. 33. Отоплителните и вентилационни съоръжения на сгради и помещения се устройват и експлоатират при спазване на съответните нормативни актове и технически изисквания, установени за тяхното производство, монтаж и ползване.

Чл. 34. Преди есенно-зимния отоплителен сезон, не по-късно от 1-ви октомври отоплителните съоръжения, уреди и инсталации /общински, производствени и лични, намиращи се на територията на Общината/ да се проверят и отремонтират, ако е нужно. В експлоатация да се допуснат само изправните.

Чл. 35. Комините и димоотводните тръби се почистват от сажди и отлагания преди отоплителния сезон и при нужда. Не се допускат в експлоатация комини:

 1. Неизмазани в подпокривното пространство.
 2. Незащитени отвори /без розетки и ревизионни вратички/.

Чл. 36. Да се спазят следните изисквания за печките:

 1. Същите да се монтират на негорима стандартна подложка /при горим под/.
 2. Да са на разстояния не по-малки от един метър от горими материали и конструкции.
 3. Димо-отводните тръби да са с еднакви диаметри, плътно заустени, добре укрепени и монтирани на разстояние не по-малко от осемдесет сантиметра от горими предмети.

Чл. 37. (1) Печките на твърдо гориво да се зареждат сутрин и запалват без помощта на горими течности. Преди напускане на помещението същите се почистват. Изхвърлянето на пепелта и сгурията да става на пригодени за целта пожаро-безопасни места – негорими сандъци или кофи в близост, до които няма горими предмети. Съдовете да са с капак, който надеждно да защитава срещу разпиляване от вятър.

(2) Монтажът и първоначалното пускане на газовите печки и бутилките с горим газ да се извършва при строго спазване Инструкцията на производителя.

Новостроящи, реконструиращи и модернизиращи се обекти и инфраструктура.

Чл. 38. (1) За всяко ново строителство, реконструкция, модернизация и преоборудване се спазват стриктно изискванията на Наредба №2 за ПСТН от 05.05.1987г.

(2) Когато Оценката за съответствие на проектната документация със съществените изисквания към строежите от III-та, IV-та и V-та категория се извършва, като комплексен доклад, съставен от лицензирана фирма-Консултант, несвързана с проектанта, в която е включен специалист по “пожарна и аварийна безопасност” – магистър – да се поставя печат и подпис на лицензирания консултант върху комплексния доклад, обяснителната записка и чертежите по всички части. Също така да се посочват трите имена, ЕГН и поставя подпис на специалиста по “пожарна и аварийна безопасност” – магистър върху комплексния доклад, обяснителната записка и чертежите по всички части.

(3) За строежите от IV-та категория при съставянето на Констативен акт /образец №15 от Наредба №3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството/ за установяване годността за приемане на строежа, същият се подписва от възложителя, проектантите по всички части, строителя, лицето, упражняващо строителен надзор и от технически правоспособните физически лица към него, упражнили строителен надзор по съответните части – включително и специалиста по “пожарна и аварийна безопасност” – магистър.

Окончателният доклад трябва да бъде съставен, подписан и подпечатан от лицето, упражняващо строителен надзор, и подписан от технически правоспособните физически лица, определени за надзор на строежа по съответните проектни части- включително и специалиста по “пожарна и аварийна безопасност” - магистър.

(4) За строежите от V-та категория при съставянето на Констативен акт /образец №15 от Наредба №3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството/ за установяване годността за приемане на строежа, същият се подписва от възложителя, проектантите по всички части, строителя и от техническия ръководител на строежа.

(5) След пускането на строежи от IV-та и V-та категория в експлоатация от Главния архитект на Общината да се изпраща уведомително писмо до РС “ПБЗН” от: представител на Дирекция “Териториално-селищно устройство” на Общината и от собственика, за зачисляване на обекта за контрол от органите за “ДПК ПД”.

Чл. 39. (1) Преди частични ремонти, реконструкции и модернизации без спиране на производствения процес да се изготви “План за осигуряване на пожарната безопасност при капитални, текущи ремонти, реконструкции и преоборудване на обектите. Актовете за извършване на огневи работи са съставна част от плана.

(2) Изграждането на канцеларии в складови помещения за горими материали/също и за негорими материали в горима опаковка/, не се разрешава, ако не са отделени с пожарозащитни стени/ граница на огнеустойчивост 1 час за стените и 45 минути за вратите и прозорците в тях/ и пожарозащитни хоризонтални прегради/ граница на огнеустойчивост 1 час за тавана/.

Чл. 40. При ремонти свързани с временно изключване на източници за противопожарно водоснабдяване, автоматични пожаро-известителни инсталации /ПИИ/ и пожаро-гасителни инсталации /ПГИ/ и пътища за пп цели се уведомява РС “ПБЗН”.

 

ОСИГУРЯВАНЕ НА ПОЖАРНАНАТА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО

І. В горите.

Чл. 41. (1) След обявяване на пожароопасния сезон от Министъра на земеделието и горите на Република България, кметовете и кметските наместници по населени места в Общината организират гасачески групи. Изготвят списъци, които съдържат:

 1. Численост на гасаческата група – мъже с добро здравословно състояние и постоянно живеещи в населеното място.
 2. Видове пожарогасителни съоръжения и материали ползвани от гасаческата група. Местонахождение и отговорник.
 3. Превозни средства за транспортиране до местопроизшествието и друга техника /трактори с плуг, водоноски/.
 4. Начин на оповестяване.
 5. Време и място на събиране.

(2) Представител от Общината – Главен специалист “Селско стопанство” и РС “ПБЗН” инструктират гасаческите групи, във връзка със спазването на изискванията по техника на безопасност по отношение на дейността и.

(3) Гасаческата група се събира от кмета, кметския наместник на населеното място или от упълномощено от него лице и транспортира до мястото на пожара.

(4) Проверка на готовността на гасаческата група могат да правят служителите от РС “ПБЗН” съвместно с кметовете или кметските наместници на съответното населено място.

(5) Копие на списъците се изпраща в РС “ПБЗН”.

(6) Вместо “гасачески групи” за подпомагане на РС “ПБЗН” могат да се използват “доброволни формирования” – там, където има създадени.

Чл. 42. (1) Кметовете по населените места и кметските наместници изпълняват задълженията си по “Оперативния план” на Държавна дивечовъдна станция /ДДС/ “Болярка” В.Търново.

(2) ДДС “Болярка” В.Търново да определя и обозначава местата за паркиране, лагеруване, почивка и палене на огън в горските местности – обекти за масово посещаване на излетници, автотуристи и други граждани. На тези места да се поставят указателни табелки за спазване на пп правила и да се оборудват противопожарни табла.

(3) Групи от служители и горски работници на ДДС “Болярка” В.Търново са длъжни да участват в разузнаване и начална атака на възникнали горски пожари, а също така и да указват помощ при пожарогасенето от РС “ПБЗН”.

(4) Всички граждани са длъжни да спазват изискванията на “Наредба №30 от 31.07.2003г. за условията и реда за извършването на противопожарни мероприятия в горския фонд и опазване на горите от пожари”.

Чл. 43. Забранява се паленето на огън до и в горите и извършване на дейности, които могат да доведат до запалвания и пожари.

 

ІІ. По време на жътвената кампания.

Чл. 44. (1) Кметовете и кметските наместници по населени места да организират и провеждат мероприятия за:

 1. Навременно разгласяване и разясняване относно спазване на изискванията и противопожарните правила на “Наредба №I-153 от 23.07.1999г. за опазване на земеделските обекти, зърнените храни и фуражите от пожари” сред населението, както и за повишаване на готовността му за предотвратяване и гасене на пожари.
 2. Организирането на “гасаческите групи” и “доброволните формирования” /където са създадени/ в житните масиви и своевременното им извозване до мястото на пожара и оборудването им с подръчни противопожарни уреди.
 3. Изготвянето на план за действие при пожар или авария с налични сили и средства на населеното място, съгласуван с РС “ПБЗН”.
 4. Денонощно дежурство на телефонен пост в кметството по време на кампанията.
 5. Осигуряване на подстъпи и пътища до изкуствени и естествени водоизточници за противопожарни нужди.
 6. Поставяне на предупредителни и забранителни табели покрай посевите през периода от восъчна зрялост до прибиране на реколтата, съгласно “Наредба №4 от 02.08.1995г. за знаците и сигналите за безопасност на труда и противопожарна охрана”.
 7. Представяне ежегодно до края на месец април на схема с разположението на житните масиви по кметства и с нанесените пътища за придвижване на противопожарна техника и разположение на водоизточниците в РС “ПБЗН” – Велико Търново.

Чл. 45. (1) Забранява се на гражданите, туристите, пастирите, пчеларите, ловците и други физически лица, които преминават или извършват определени дейности покрай посевите и фуражните площадки да:

 1. Използват открит огън или пушат на разстояние по-малко от 100 метра от посевите, от настъпване на восъчна зрялост до окончателно прибиране на реколтата и 50 м от складиран фураж.
 2. Използват сигнални ракети и огнестрелно оръжие в района на неожънати масиви и фуражните площадки.

(2) Гражданите са длъжни:

1. Да не паркират моторни превозни средства и установяват лагери до посевите след настъпване на восъчна зрялост.

2. Да спазват указанията, предупредителните знаци и табели.

3. Да предприемат незабавни мерки за съобщаване при пожар и запалвания.

4. Да се включат в погасяването на пожара при необходимост.

(3) Всички участници в жътвената кампания при възникване на евентуален пожар са длъжни да изпълняват стриктно разпорежданията на ръководителя на оперативните действия от РС “ПБЗН” – В.Търново при пристигането му на местопроизшествието.

Чл. 46. (1) Стриктно да се спазват изискванията на “Наредба №I-153 от 23.07.1999г. за опазване на земеделските обекти, зърнените храни и фуражите от пожари” от ръководителите на земеделските кооперации, сдружения, фирми, частни стопани, наематели, арендатори и ползватели на земеделски земи имащи отношение по прибиране и съхраняване на реколтата.

(2) Същите са длъжни ежегодно до края на месец март да представят схема с разположението на житните масиви и с нанесените пътища за придвижване на противопожарна техника и разположение на водоизточниците в съответното Кметство или кметско наместничество.

(3) Поставяне на предупредителни и забранителни табели покрай посевите през периода от восъчна зрялост до прибиране на реколтата, съгласно “Наредба №4 от 02.08.1995г. за знаците и сигналите за безопасност на труда и противопожарна охрана” е задължително само за ръководителите на земеделските кооперации, сдружения и фирми.

Чл.47. За допускане на земеделска техника до участие в жътвената кампания ежегодно преди началото й се заплаща “държавна такса” в РС “ПБЗН” – В.Търново за проверка на същата и издаване на “протокол за пожарообезопасеност на земеделската техника”.

Всички участници в жътвената кампания, които ще използват комбайни са длъжни преди проверката на РС “ПБЗН” да ги проверят. Проверката се извършва по “Методика за извършване на проверки и оценка състоянието на пожарната безопасност на зърнокомбайни” от 1999г. на Генерална дирекция на Национална служба “Пожарна безопасност и защита на населението” гр.София.

Чл. 48. Забранява се паленето на стърнища и слама, суха трева по слогове, крайпътни ивици и други площи.

 

ІІІ. Есенно-зимния сезон.

Чл. 49. (1) В обектите на територията на Общината преди началото на отоплителния сезон ежегодно се изготвя заповед за пожаробезопасно използване на отоплителни, електронагревателни и други електрически уреди от ръководителите им. Копие от нея се изпраща в РС “ПБЗН” не по късно от 1-ви октомври. В заповедта се отразяват:

 1. Обекта.
 2. Помещенията му.
 3. Вид отоплителен уред за всяко помещение.
 4. Име, фамилия на отговорника на уреда.
 5. Подпис на отговорника.

(2) На отговорниците на отоплителни уреди се извършва извънреден инструктаж, съгласно Наредба №3 от 14.05.1996г. за инструктажа на работниците и служителите по безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана.

(3) Към заповедта се прилага и протокол за проверка и отремонтирване на отоплителните уреди, които имат нужда от компетентно лице с квалификация ел.техник.

Административно-наказателни разпоредби.

Чл.50. Нарушителите на тази Наредба носят административно-наказателна отговорност по чл.22 ал.3 от ЗМСМА, и се наказват с глоба до 500 лв. При повторно нарушение може да се накажат и с временно лишаване от правото да се упражнява определена професия или дейност.

Чл.51. (1) Актовете за установяване на административните нарушения се съставят от специализираните контролни органи осъществяващи “Държавен противопожарен контрол и превантивна дейност” от Районна служба “Пожарна безопасност и защита на населението” Велико Търново.

(2) Наказателните постановления се издават от Кмета на Община Велико Търново или от упълномощено от него лице от Общинската администрация.

Чл.52. По прилагането на тази Наредба, Кмета на Община Велико Търново издава заповеди.

Чл.53. (1) Установяването на нарушенията, съставянето на актовете, издаването и обжалването на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания /ЗАНН/.

Допълнителни разпоредби.

&1. По смисъла на тази наредба “обект” са всички имоти, които подлежат на контрол в съответствие с действащите правила и изисквания на пожарната безопасност и защита на населението и Закона за министерството на вътрешните работи на Република България.

&2. “Брандмауер” е негорима стена с граница на огнеустойчивост два часа и тридесет минути и преминава през всички горими конструкции в сградата и излиза на тридесет сантиметра над покрива /чл. 17 от приложение към чл.1 от Наредба № 2 за ПСТН/.

Преходни и заключителни разпоредби.

&3. Наредбата се издава на основание чл.22 ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/.

&4. За неуредени по тази Наредба въпроси се прилагат нормите на “Наредба №1 от 26.08.1994 г. за противопожарна охрана в обектите на банките и небанковите финансови институции”, “Наредба №2 от 05.05.1987г. за Противопожарни строително-технически норми”, “Наредба №I-209 от 22.11.2004г. за правилата и нормите за пожарна и аварийна безопасност на обектите в експлоатация”, “Наредба №4 от 02.08.1995г. за знаците и сигналите за безопасност на труда и противопожарна охрана”, “Наредба №30 от 31.07.2003г. за условията и реда за извършването на противопожарни мероприятия в горския фонд и опазване на горите от пожари”, “Наредба №3 от 14.05.1996г. за инструктажа на работниците и служителите по безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана” и всички нормативни актове регламентиращи тази материя.

&5. Контрола по тази Наредба се възлага на кметовете по населени места, кметските наместници и специализираните контролни органи осъществяващи “Държавен противопожарен контрол и превантивна дейност” от Районна служба “Пожарна безопасност и защита на населението” Велико Търново.

&6. Указания по прилагане на тази наредба дава Началникът на Група “Държавен противопожарен контрол и превантивна дейност” при РС “ПБЗН” – Велико Търново.

&7.(1) Препис от наредбата да се изпрати на всички кметове, кметски наместници и Началника на РС “ПБЗН” – Велико Търново.

(2) Актуални извадки от Наредбата да се поставят на обществени места.

&8.(1) Наредбата влиза в сила от деня на приемането и.