Начало Решения Решения от 2013 г. Решения по протокол № 50 от 25.07.2013 г. Решение № 758

Решение № 758

Препис-извлечение от Протокол № 50

от заседание на Общински съвет,

проведено на 25.07.2013 година

 

ОТНОСНО: Утвърждаване натуралните показатели по училищната мрежа на Община Велико Търново за учебната 2013/2014 година

 

РЕШЕНИЕ № 758

 

На основание чл. 17, ал. 1, т. 3 и чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет:

 

I. Утвърждава натуралните показатели по бюджета към функция „Образование”, след приемане на Проекто-образци №1 и №2 за учебната 2013/2014 година, както следва:

А. Дейност „Общообразователни училища”

 

1. Брой ученици                                                                                6 780

2. Брой паралелки                                                                               317

Б. Дейност „Предучилищна полудневна подготовка”

Брой деца                                                                                               203

Брой групи                                                                                               11

В. Дейност Професионални училища”

Брой ученици                                                                                           16

Брой паралелки                                                                                         1

Брой записани задочна форма на обучение                                          56

Брой паралелки задочна форма на обучение                                         3

Г. Дейност „Спортни училища”

Брой ученици                                                                                         148

Брой паралелки                                                                                         7

Д. Дейност „Общежития”

Брой ученици към Спортно училище гр.В.Търново                             36

Брой ученици към ПГС „К. Фичето”                                                    60

Е. Дейност „Целодневни детски градини и обединени детски градини”

 

1. Разкрива се 1 допълнителна целодневна група в ЦДГ „Пламъче” гр. Дебелец с 22 деца и допълнителен персонал 3 щатни бройки – 2 детски учителки и 1 помощник възпитател.

2. Разкрива се 1 допълнителна целодневна група във филиал ЦДГ „Слънчев дом” и допълнителен персонал 3 щатни бройки – 2 детски учителки и 1 помощник- възпитател

3. Увеличава се 0,5 щатна бройка домакин в ЦДГ Шемшево, във връзка с увеличената средна посещаемост

4. Брой групи – ЦДГ                                                                                       82

5. Брой яслени групи                                                                                      3

6. Брой деца

  • в яслени групи                                                                           80
  • от 3 до 4 години                                                                     1276
  • на 5 години в ЦДГ и ОДЗ                                                          678
  • на 6 години в ЦДГ и ОДЗ                                                          506

Ж. Дейност „Извънучилищни дейности”

Конкретният брой групи и ученици в Общински детски комплект гр. Велико Търново за новата 2013/2014 учебна година ще бъдат утвърдени след приемане на Списък Образец 1.

 

II. Утвърждава маломерни паралелки в общинските училища за учебната 2013/2014 година, както следва:

 

УЧЕБНО ЗАВЕДЕНИЕ

Общ брой ученици

КЛАС

БР.ПАРАЛЕЛКИ

БР.УЧЕНИЦИ В МАЛОМЕРНИ ПАРАЛЕЛКИ

РАЗЛИКА ДО
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИЯ
МИНИМУМ

по чл.11, ал.1 т.2 и т.3

по чл.11а, ал.1

ОУ "П.Р.Славейков" гр. Велико Търново

162

І

1 самостоятелна

12

 

4

ІІІ

1 самостоятелна

12

 

4

ІV

1 самостоятелна

10

 

6

VІІІ

1 самостоятелна

10

 

8

ОУ "Христо Ботев" гр. Велико Търново

123

І

1 самостоятелна

12

 

4

ІІІ

1 самостоятелна

14

 

2

ІV

1 самостоятелна

13

 

3

V

1 самостоятелна

11

 

7

1 самостоятелна

17

 

1

VІІ

1 самостоятелна

16

 

2

VІІІ

1 самостоятелна

16

 

2

ОУ "Васил Левски" с.Леденик

53

І-ІІІ

1 слята

4+9=13

 

3

ІІ-ІV

1 слята

4+8=12

 

4

V-VІІІ

1 слята

8+5=13

 

5

VІ-VІІ

 

1 слята

 

13+2=15

 

2

ОУ "П.Р.Славейков" с.Церова кория

67

І

1 самостоятелна

10

 

6

ІІ-ІV

1 слята

6+6=12

 

4

ІІІ

1 самостоятелна

11

 

5

V

1 самостоятелна

12

 

6

VІ-VІІІ

1 слята

8+3=11

 

5

VІІ

 

1 самостоятелна

 

 

11

 

 

 

7

 

ОУ "Христо Смирненски" с. Самоводене

62

І-ІІ

1 слята

4+8=12

 

4

ІІІ

1 самостоятелна

11

 

5

ІV

1 самостоятелна

11

 

5

V-VІ

1 слята

5+11=16

 

2

VІІ-VІІІ

1 слята

9+3=12

 

6

ОУ "Христо Ботев" с.Ресен

111

І

1 самостоятелна

12

 

4

ІІІ

1 самостоятелна

10

 

6

ІV

1 самостоятелна

 

9

7

V

1 самостоятелна

15

 

3

VІІ

1 самостоятелна

16

 

2

VІІІ

1 самостоятелна

10

 

8

ОУ "Христо Смирненски" с.Водолей

88

І

1 самостоятелна

10

 

6

ІІ

1 самостоятелна

 

9

7

ІІІ

1 самостоятелна

11

 

5

ІV

1 самостоятелна

12

 

4

V

1 самостоятелна

13

 

5

VІ-VІІІ

1 слята

10+10=20

 

 

VІІ

1 самостоятелна

13

 

5

УЧЕБНО ЗАВЕДЕНИЕ

Общ брой ученици

КЛАС

БР.ПАРАЛЕЛКИ

БР.УЧЕНИЦИ В МАЛОМЕРНИ ПАРАЛЕЛКИ

РАЗЛИКА ДО
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИЯ
МИНИМУМ

по чл.11, ал.1 т.2 и т.3

по чл.11а, ал.1

ОУ "Св. Иван Рилски" с.Балван

57

І-ІV

1 слята

4+6=10

 

6

ІІ-ІІІ

1 слята

4+8=12

 

4

V-VІ

1 слята

10+6=16

 

2

VІІ-VІІІ

1 слята

8+11=19

 

 

ОУ "Д-р Петър Берон" гр. Дебелец

197

VІІа

1 самостоятелна

16

 

2

VІІб

1 самостоятелна

16

 

2

VІІІ

1 самостоятелна

 

7

11

ОУ "Неофит Рилски" гр. Килифарево

126

V

1 самостоятелна

12

 

6

1 самостоятелна

13

 

5

VІІ

1 самостоятелна

15

 

3

VІІІ

1 самостоятелна

11

 

7

СОУ "Вл. Комаров"
гр. Велико Търново

248

VІІ

1 самостоятелна

16

 

2

СОУ "Г.С.Раковски"
  гр. Велико Търново

157

ІІІ

1 самостоятелна

10

 

6

ІV

1 самостоятелна

14

 

2

VІІ

1 самостоятелна

17

 

1

VІІ

1 самостоятелна

17

 

1

VІІІ

1 самостоятелна

17

 

1

Х

1 самостоятелна

16

 

2

ХІ

1 самостоятелна

16

 

2

СОУ "Вела Благоева"
гр. Велико Търново

590

Х

1 самостоятелна

17

 

1

ПГС "Кольо Фичето"
  гр.Велико Търново

16

ХІІ

1 самостоятелна

16

 

2

 

III. Утвърждава режим на работа в детските градини извън града с деца под нормативно утвърдените в наредба №7 от 29.12.2000 година за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена както следва:

1. За детските градини с повече от 1 група (ЦДГ в градовете Дебелец и Килифарево и селата Самоводене и Ресен) – прилагане разпоредбите на чл.2 /7/ от Наредба №7 от 29.12.2000 година – „Когато броят на децата в отделни групи се намали под определената минимална средна посещаемост, групите се разформироват и се сливат с останалите”. Временно незаетия педагогически персонал се пренасочва в детските градини в гр. Велико Търново с висока средна месечна посещаемост и нуждаещи се от заместници.

2. За едногрупните детски градини в селата Присово, Церова кория, Балван, Шемшево и Водолей – при трайно намаление на децата (наблюдавани повече от законоустановените 2 месеца) – прилагане на разпоредбите на чл.2 /8/ от Наредба №7 от 29.10.2000 година – „При недостатъчен брой деца, с решение на Общинския съвет в населеното място се формира само една група в полудневна детска градина с минимум 6 деца”. При временно намаление на децата / наблюдавани по-малко от 2 месеца/, група работи с 1 детска учителка, а втората детска учителка се пренасочва в детски градини в град Велико Търново с висока средна месечна посещаемост и нуждаещи се от заместници.

Забележка: След приемане на Списък Образец №1 и №2 за учебната 2013/2014 година за преподавателска и друга заетост на персонала от Дирекция „Образование, младежки дейности и спорт” при Община Велико Търново и утвърждаването му от РИО на МОН, могат да настъпят известни промени, като за същите ще се внесе информация в Общинския съвет.

 

 

ВЯРНО:                                                                  НИКОЛАЙ АШИКОВ

           /Диляна Милева/                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                             ОБЩИНСКИ СЪВЕТ