Начало Решения Решения от 2013 г. Решения по протокол № 50 от 25.07.2013 г. Решение № 759

Решение № 759

Препис-извлечение от Протокол № 50

от заседание на Общински съвет,

проведено на 25.07.2013 година

 

ОТНОСНО: Допълнение на Решение № 400/25.10.2012 год. на Великотърновски общински съвет - Съгласие за кандидатстване на Община Велико Търново с проект по ОП „Регионално развитие”, Операция 5.3. „Изграждане на капацитет на бенефициентите на ОПРР”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: NG161РО001/5-02/2012, „В подкрепа за следващия програмен период”

 

РЕШЕНИЕ № 759

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет:

Допълва свое Решение № 400/25.10.2012 год. със следния текст:

„Точка 3. Елементите на подземната техническа инфраструктура са напълно изградени и/или реконструирани към момента на кандидатстване.“

„Точка 4. Дава съгласие Община Велико Търново да поеме ангажимент за осигуряване на финансиране за изграждане реконструиране на подземната инфраструктура в периода до 2017 г.“

В останалата си част Решение № 400/25.10.2012 остава непроменено.

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

           /Д. Милева/                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ