Начало Решения Решения от 2013 г. Решения по протокол № 50 от 25.07.2013 г. Решение № 761

Решение № 761

Препис-извлечение от Протокол № 50

от заседание на Общински съвет,

проведено на 25.07.2013 година

 

ОТНОСНО: Одобряване на Проект на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на гр. Велико Търново

 

РЕШЕНИЕ № 761

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет реши:

1. Да не се изплащат 35 % от договорената сума с ДЗЗД „Консорциум Урбанико” гр. София до окончателното одобрение на Проекта на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на гр. Велико Търново.

2. Проектите за два ПУП – а, които засягат територията на Старото военно училище и Зона „Б” , на Пишмана да се изработят двуфазно - „Предварителен проект“ и „Окончателен проект“, според изискванията на Наредба №8 за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове.

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

           /Диляна Милева/                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ