Начало Решения Решения от 2013 г. Решения по протокол № 50 от 25.07.2013 г. Решение № 762

Решение № 762

Препис-извлечение от Протокол № 50

от заседание на Общински съвет,

проведено на 25.07.2013 година

 

ОТНОСНО: Одобряване на Проект на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на гр.Велико Търново, финансиран по Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Операция 1.4: „Подобряване на физическата среда и превенция на риска”, Схема за безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.4-07/2010: „Подкрепа за интегрирани планове за градско, възстановяване и развитие” във вр. с Решение № 346 от 13.09.2012г., Решение № 443 от 26.11.2012г., Решение № 517 от 31.01.2013г.

 

РЕШЕНИЕ № 762

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, във вр. с ал.2 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет, одобрява Проект на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Велико Търново, включващ:

 

- Стратегията и целите на плана.

- Матрица-бюджет на индикативния списък на проектите и дейностите, включени в Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на град Велико Търново.

- Програмите за реализация за описаните в трите зони за въздействие, като компонент на ИПГВР.

- Управлението и реализацията на плана;

 

Приложения:

  1. Приложение Оперативен план за проектите в зона за въздействие от тип "Зона с преобладаващ социален характер" в град Велико Търново
  2. Приложение Оперативен план за проектите в зона за въздействие от тип "Зона на публични функции с висока обществена значимост " в град Велико Търново
  3. Приложение Оперативен план за проектите в зона за въздействие от тип " Зона с потенциал за икономическо развитие“ в град Велико Търново
  4. Матрица-бюджет на индикативния списък на проектите и дейностите, включени в Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на град Велико Търново

 

ВЯРНО:                                                                  НИКОЛАЙ АШИКОВ

           /Диляна Милева/                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                             ОБЩИНСКИ СЪВЕТ