Начало Решения Решения от 2013 г. Решения по протокол № 50 от 25.07.2013 г. Решение № 763

Решение № 763

Препис-извлечение от Протокол № 50

от заседание на Общински съвет,

проведено на 25.07.2013 година

 

ОТНОСНО: Промени по приходната и разходната част на бюджета към 30.06.2013 година и по Инвестиционната програма на Община Велико Търново за 2013 г.

 

РЕШЕНИЕ № 763

 

На основание чл. 21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.18 от Закона за общинските бюджети, Великотърновски общински съвет реши:

 

1. Утвърждава промените по приходната и разходната част на бюджета към 30.06.2013 година и по Инвестиционната програма на Община В.Търново за 2013 година /Приложение №1/, както следва:

 

І. ПО БЮДЖЕТА

І. ПО БЮДЖЕТА

ПРИХОДИ

ПРИХОДИ "ДЪРЖАВНА ОТГОВОРНОСТ"

І. ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ И

НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ

2. Неданъчни приходи

§§

Всичко:

ІІ тр.

Приходи и доходи от собственост

2400

-2 806

-2 806

- прих.от наеми на имущество, в т.ч.:

2405

-2 808

-2 808

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

-2 808

-2 808

- прих.от лихви по тек.банкови сметки

2408

2

2

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

2

2

Общински такси

2700

530

530

За ползване на общежития и други по образованието

2708

530

530

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

530

530

Други неданъчни приходи

3600

3 045

3 045

- Получ. застр. обезщетения, в т.ч.:

3611

0

0

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

0

- Други неданъчни приходи

3619

3 045

3 045

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

3 045

3 045

Събр.и внес.ДДС и др.дан.в/у продажби/нето/

3700

-180

-180

- Внесен ДДС

3701

-95

-95

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

3701

-95

-95

- Вн. д-к в/у прих. от стоп. дейн. на бюдж. пр.

3702

-85

-85

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

3702

-85

-85

Помощи за дарения и др.суми

4500

1

1

- дарения, помощи и др.от страната, в т.ч.:

4501

1

1

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

1

1

ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ:

 

 

590

590

ІІ. ТРАНСФЕРИ ОТ/ЗА БЮДЖ. И

ИЗВЪНБЮДЖ. С/КИ

Трансфери м/у бюдж.сметки

6100

11 550

11 550

получени трансфери /+/

6101

11 550

11 550

-Дирекция "Култура и туризъм"

6101

11 550

11 550

ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ:

 

 

 

11 550

11 550

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСИЧКО ПРИХОДИ ЗА ДЕЛЕГ.ОТ ДЪРЖ.Д-СТИ:

 

12 140

12 140

ПРИХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

2. Неданъчни приходи

§§

Всичко:

ІІ тр.

Приходи и доходи от собственост

2400

92

92

- прих.от наеми на имущество, в т.ч.:

2405

25

25

-Дирекция "Култура и туризъм"

25

25

- прих.от лихви по тек.банкови сметки

2408

67

67

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

67

67

Събр.и внес.ДДС и др.дан.в/у продажби/нето/

3700

-25

-25

- Вн. д-к в/у прих. от стоп. дейн. на бюдж. пр.

3702

-25

-25

-Дирекция "Култура и туризъм"

3702

-25

-25

Помощи за дарения и др.суми

4500

4 337

4 337

- дарения, помощи и др.от страната, в т.ч.:

4501

4 337

4 337

-Дирекция "Култура и туризъм"

4 337

4 337

ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ:

 

 

4 404

4 404

ВСИЧКО ИМУЩ. ДАНЪЦИ И НЕДАН. ПРИХ.

 

4 404

4 404

ІV. ВРЕМЕННИ БЕЗЛ.ЗАЕМИ

§§

Всичко:

ІІ тр.

Временни безл.заеми между бюдж.и ИБС

7600

850 503

850 503

ВСИЧКОВРЕМЕННИ БЕЗЛ.ЗАЕМИ:

 

 

850 503

850 503

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСИЧКО ПРИХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ:

 

854 907

854 907

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСИЧКО ПРИХОДИ:

 

 

 

867 047

867 047

РАЗХОДИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ

1. Функция 2 Отбрана и сигурност

0 лв

Група 2. Полиция, вътрешен ред и сигурност

-407 лв

- в т.ч.:

Община Велико Търново

-407 лв

Група 5. Защита на населението, управление и дейности при стихийни бедствия и аварии

407 лв

- в т.ч.:

Община Велико Търново

407 лв

2. Функция 3 Образование

590 лв

- в т. ч.:

Дирекция "Образование и наука"

590 лв

3. Функция 4 Здравеопазване

3 630 лв

- в т.ч.:

Община Велико Търново

3 630 лв

4. Функция 5 Социално осигуряване, подпомагане и грижи

-3 630 лв

Група 3 Работи и служби по соц. осигуряване,

               подпомагане и заетостта

-3 630 лв

- в т. ч.:

Община Велико Търново

-6 106 лв

Център за социални услуги

2 476 лв

5. Функция 7 Почивно дело, култура, религиозни дейности

11 550 лв

Група 3 Култура

11 550 лв

- в т. ч.:

Община Велико Търново

-15 000 лв

Дирекция "Култура и туризъм"

26 550 лв

ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ:

 

 

12 140 лв

РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ,

ДОФИНАНСИРАНИ С ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ

1. Функция 1 Общи държавни служби

9 196 лв

- в т.ч.:

Община Велико Търново

9 196 лв

2. Функция 3 Образование

70 002 лв

- в т. ч.:

Дирекция "Образование и наука"

70 002 лв

3. Функция 5 Социално осигуряване, подпомагане и грижи

3 лв

Група 3 Работи и служби по соц. осигуряване,

               подпомагане и заетостта

3 лв

- в т. ч.:

Община Велико Търново

3 лв

4. Функция 7 Почивно дело, култура, религиозни дейности

18 409 лв

Група 3 Култура

18 409 лв

- в т. ч.:

Дирекция "Култура и туризъм"

18 409 лв

ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ,

 

 

 

ДОФИНАНСИРАНИ С ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ:

 

 

97 610 лв

РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

1. Функция 1 Общи държавни служби

91 453 лв

- в т.ч.:

Община Велико Търново

91 453 лв

2. Функция 2 Отбрана и сигурност

0 лв

Група 5. Защита на населението, управление и дейности при стихийни бедствия и аварии

0 лв

- в т.ч.:

Община Велико Търново

-6 000 лв

Кметство Килифарево

6 000 лв

2. Функция 3 Образование

715 лв

- в т. ч.:

Дирекция "Образование, мл.дейности и спорт"

715 лв

3. Функция 4 Здравеопазване

6 017 лв

- в т.ч.:

Община Велико Търново

6 017 лв

4. Функция 5 Социално осигуряване, подпомагане и грижи

4 547 лв

Група 3 Работи и служби по соц. осигуряване,

               подпомагане и заетостта

4 547 лв

- в т. ч.:

Община Велико Търново

4 547 лв

5. Функция 6 Жилищно строителство, БКС и опазване

   на околната среда

356 536 лв

Група 1 Жилищно строителство и БКС

351 219 лв

- в т. ч.:

Община Велико Търново

342 319 лв

Кметство Килифарево

8 500 лв

Група кметства Килифарево

400 лв

Група 2 Опазване на околната среда

5 317 лв

- в т. ч.:

Община Велико Търново

5 873 лв

Кметство Килифарево

-156 лв

Група кметства Килифарево

-400 лв

6. Функция 7 Почивно дело, култура, религиозни дейности

180 219 лв

Група 2 Физическа култура и спорт

51 298 лв

- в т. ч.:

Община Велико Търново

51 298 лв

Дирекция "Образование, мл.дейности и спорт"

-1 500 лв

Младежки дом

1 500 лв

Група 3 Култура

128 921 лв

- в т. ч.:

Община Велико Търново

128 921 лв

7. Функция 8 Икономически дейности и услуги

117 810 лв

Група 3 Транспорт и съобщения

117 810 лв

- в т. ч.:

Община Велико Търново

117 810 лв

ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ:

 

 

757 297 лв

ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ И

 

 

 

ДОФИНАНСИРАНЕ НА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ:

 

 

854 907 лв

ВСИЧКО РАЗХОДИ:

 

 

 

 

867 047 лв

 

2. Приема актуализация на Инвестиционната програма на Община Велико Търново за 2013 година, съгласно Приложение 1 към настоящото решение.

3. Променя Приложение 2 от Решение №725/27.06.2013 година, съгласно Приложение 2 към настоящото решение.

4. Увеличава кредитите по т. 11 "Фонд "Инициативи на местните общности" , Приложение №3Б от Решение №561/07.02.2013 година на Великотърновски общински съвет в размер на 5 873 лева. Средствата са предназначени за изграждане на водосток до брода на река Еньовица, на пътя за с. Пъровци и Бойчови колиби.

 

 

ВЯРНО:                                                                  НИКОЛАЙ АШИКОВ

           /Диляна Милева/                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                             ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Прикачени файлове:
Изтегляне на файла (763_prilojenie1.pdf)763_prilojenie1.pdf[Приложение № 1]133 Kb
Изтегляне на файла (763_prilojenie2.pdf)763_prilojenie2.pdf[Приложение № 2]66 Kb