Начало Решения Решения от 2013 г. Решения по протокол № 50 от 25.07.2013 г. Решение № 765

Решение № 765

Препис-извлечение от Протокол № 50

от заседание на Общински съвет,

проведено на 25.07.2013 година

 

ОТНОСНО: Покана от Управителя на „Пазари-Велико Търново” ООД, гр. Велико Търново, ЕИК 104591929 за свикване на редовно Общо събрание на съдружниците на „Пазари-Велико Търново” ООД, гр. Велико Търново, ЕИК 104591929 на 26.07.2013 г.

 

РЕШЕНИЕ № 765

 

І. На основание на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка чл. 137 от ТЗ и чл. 37 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества, Великотърновски общински съвет възлага на представителя на Община Велико Търново в редовно Общо събрание на съдружниците на „Пазари - Велико Търново” ООД, гр. Велико Търново, ЕИК 104591929 на 26.07.2013 г. от 11.00 часа в административната сграда на “Пазари-Велико Търново” ООД, гр. Велико Търново, бул. „България” №1, да гласува съобразно дневния ред, както следва:

 

По т.1 от дневния ред – да се гласува „За”;

По т.2 от дневния ред – – да се гласува „За”;

По т.3 от дневния ред – да се гласува „За”;

По т.4 от дневния ред – да се гласува „За”.

По т.5 от дневния ред – да се гласува „За”, като разпределението на дивидента е съобразно с дяловото участие на съдружниците след приспадане на непокритата загуба от предходни години.

По т.6 от дневния ред – да се гласува „За”.

По т.7 от дневния ред – да се гласува „Против”.

 

ІІ. Задължава представителя на Община Велико Търново в Общото събрание да представи доклад и протокол от Общото събрание един ден след провеждането му.

 

 

ВЯРНО:                                                                            НИКОЛАЙ АШИКОВ

           /Диляна Милева/                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                                       ОБЩИНСКИ СЪВЕТ