Начало Наредби Действащи наредби НАРЕДБА за изграждане, поддържане и опазване на зелената система на Община Велико Търново

НАРЕДБА

 

за изграждане, поддържане и опазване на зелената система на Община Велико Търново

 

Глава І

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1.(1) Тази наредба урежда обществените отношения, свързани с планирането, изграждането, устойчивото поддържане, опазване и развитие на зелената система на Община Велико Търново , независимо от формите на собственост.

(2) Зелената система на Община Велико Търново е предназначена да подобрява жизнената среда и облика на населените места, чрез поддържане на екологична, рекреативна, естетическа и защитно-мелиоративна функции.

(3) Великотърновски Общински съвет чрез бюджета на Община Велико Търново обезпечава необходимите средства за поддържане на оптимални жизнени условия на декоративната растителност в общинските зелени площи.

(4) С тази наредба се определят функциите на общинска администрация по отношение на изграждането, поддържането и опазването на зелената система на територията на Община Велико Търново

 

Глава ІІ

УПРАВЛЕНИЕ НА ЗЕЛЕНАТА СИСТЕМА

Чл. 2. (1) Органите за управление на зелената система са - Великотърновски Общински съвет, Кмета на Община Велико Търново, кметове и кметски наместници на населените места в Общината.

Чл. 3. (1) Община Велико Търново управлява качеството на зелената система на Общината въз основа на функционалното предназначение, интензитета на поддържане и териториалното разположение на зелените площи./Приложение №1/

2) Кметът или оправомощено от него лице, по реда на § 1 от Допълнителни разпоредби на Закона за устройство на територията (ЗУТ), организира съставянето и актуализирането на публичен регистър на картотекираната растителност.

(3) Отдел ”Опазване на околната среда” / ОС/ към Община В. Търново: 

1.   изпълнява бюджета по дейност “озеленяване” в частта му за гр. Велико Търново и организира провеждането на необходимите мероприятия;

2.  заверяват заснемането и експертното становище на дървесната растителност в имотите, за които се изработват подробни устройствени планове (ПУП), или за които се издава виза за проектиране;

3.  съгласуват инвестиционните проекти по част “паркоустрояване и благоустрояване”;

4.  контролира качеството на дейностите по поддържане на зелените площи;

5.  прави предписания за извършване на възстановителни мероприятия в случаите по чл. 36;

6.  разработва и предлага на Кмета проект за необходимите средства за следващата бюджетна година, въз основа на определения интензитет за поддържане на зелените площи;

7. контролира изразходването на общинските бюджетни средства за изграждане, поддържане и опазване на общинските зелени площи;

8. заверява заснемания и изготвя експертни становища за съществуващата в поземлените имоти растителност при изработването или изменението на ПУП и при издаването на визи за проучване и проектиране в определените с тази Наредба случаи;

9.  дава указания за извършване на компенсаторно озеленяване и препоръки за опазване на растителността;

10.  изготвя средносрочни и краткосрочни програми за планиране и изграждане на нови зелени площи;

обекти на зелената

11.  изготвя задания за инвестиционни проекти за система, които се възлагат по реда на Закона за обществените поръчки /ЗОП/

12.   осъществява взаимодействие по развитието, управлението, поддържането и опазването на зелените площи с длъжностни лица от министерства, държавни ведомства, общински звена, граждански сдружения, юридически и физически лица;

13.   организира създаването и поддържането на публичен регистър на зелените площи;

(4)Кметовете и Кметските наместници на населените места:

1. контролират изразходването на общинските бюджетни средства за изграждане, поддържане и опазване на общинските зелени площи в населените места.

2. контролират качеството на дейностите по поддържане на зелените площи.  

3. разработват и предлагат на кмета проект за необходимите средства за следващата бюджетна година.

Чл. 4. Специализиран общински експертен съвет по устройство на територията (СОЕСУТ):

1. разглежда и приема заданията, проучванията и плановете по чл.5,т.1,2,3,4

2. разглежда и приема задания и проекти на подробни устройствени планове за паркове и градини по чл. 62, ал. 1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, заедно с план схемите по чл. 62, ал. 9 от ЗУТ и по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ.

3. разглежда и приема инвестиционни проекти за обекти на зелената система в територии по чл. 61, ал. 4 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/.

4. разглежда и се произнася и по други въпроси по изграждането и поддържането на зелената система на Община Велико Търново

Чл. 5. Общинската администрация:

1. възлага етапни план-програми и програми за целеви действия за прилагане предвижданията на Общия устройствен план (ОУП);

2. възлага специализирани проучвания по конкретни проблеми, засягащи елементите на зелената система;

3. провежда конкурси и възлага подробни устройствени планове за обекти на Зелената система, при съобразяване с изготвените програми за изграждане на нови зелени площи;

4. изработва или възлага изработването на задания за изготвяне на програмите, проучванията и плановете по точки 1, 2 и 3;

5. възлага, когато се изисква по закон, оценки за въздействието върху околната среда (ОВОС), екологични оценки (ЕО), екологични експертизи (ЕЕ), документации за запитване относно необходимостта ОВОС (ЕО) и други специализирани проучвания, свързани с екологичните и санитарно-хигиенни изисквания при създаване и изменение на устройствени планове.

 

Глава ІІІ

ПЛАНИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ЗЕЛЕНАТА СИСТЕМА. СПЕЦИАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ НА РАСТИТЕЛНОСТТА ПРИ СТРОИТЕЛСТВО И ПОСТАВЯНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ

Раздел І

ПЛАНИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ЗЕЛЕНАТА СИСТЕМА

Чл. 6.(1) Планирането на зелената система, се извършва с ОУП и ПУП.

(2) С ОУП на Община Велико Търново и правилата за прилагането му се определят територии, устройствени зони и самостоятелни терени за озеленяване, както и специфични правила и нормативи за тяхното устройство и застрояване.

Чл. 7.(1) Заданията за изработване на ПУП на обществени зелени площи по чл. 61, ал. 4 от ЗУТ се разглеждат и приемат от СОЕСУТ и от постоянните комисии по устройство на територията и жилищна политика и по опазване на околната среда, земеделие и гори при Великотърновския Общински съвет.

(2) По решение на Великотърновски Общински съвет или на кмета на Община Велико Търново могат да се разглеждат и приемат задания и за други видове зелени площи.

(3) При разглеждане на заданията по ал. 1 и по ал. 2, с оглед характера на обекта, кметът на Община Велико Търново или председателят на Великотърновски Общински съвет могат да изискат подробният устройствен план да бъде подложен на обществено обсъждане по реда на чл. 121, ал. 1 от ЗУТ.

Чл.8 .Разрешаване на строителство и поставяне на обекти по чл. 56 и чл. 57 от ЗУТ в съществуващи паркове, градини и други зелени площи за широко обществено ползване по чл. 61, ал. 4 от ЗУТ се допуска само въз основа на влязъл в сила подробен устройствен план и на план-схемите към него.

Чл. 9. Парковете и градините, обявени или декларирани за паметници на градинско-парковото изкуство или представляващи части от групови паметници на културата, се планират, устройват и опазват при спазване на Закона за паметниците на културата и музеите (ЗПКМ).

Чл. 10.(1) Въз основа на етапните план-програми за прилагане на ОУП на Община Велико Търново , Дирекция „ТСУ” изготвя петгодишни средносрочни и едногодишни краткосрочни програми за планиране и изграждане на нови зелени площи.

(2) Програмите по ал. 1 се приемат от Великотърновски Общински съвет и за изпълнението им, в бюджета се предвиждат необходимите средства за отчуждаване и изграждане.

Чл. 11. Новоизградените общински зелени площи се предават с гаранционен срок, в който изпълнителят е длъжен да отстрани допуснатите пропуски и да възстанови загиналата растителност. Гаранционният срок за поддържане е съгласно договора за изпълнение на обекта, но не по-кратък от 2 години.

Чл. 12.При преструктуриране на съществуващи жилищни комплекси, застрояването и урегулирането на нови поземлени имоти в тях за квартални паркове и градини се извършва по реда на чл. 22 от ЗУТ и съобразно предвижданията на ОУП на Община Велико Търново.

 

Раздел ІІ

ИЗИСКВАНИЯ ПРИ СТРОИТЕЛСТВО И ПОСТАВЯНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ В ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ, ПРЕДВИДЕНИ ЗА ЗЕЛЕНИ ПЛОЩИ – РЕАЛИЗИРАНИ И НЕРЕАЛИЗИРАНИ

Чл. 13.В озеленените площи е допустимо само застрояването по чл. 62,ал.7 от ЗУТ.

Чл. 14.(1) В изградени паркове и зелени площи по чл. 61, ал. 4 от ЗУТ не се допуска изграждане на огради, освен ако не е предвидено с проект за парка или градината, одобрен по реда на ЗУТ.

(2) В предвидените, но неизградени паркове и озеленени площи по чл. 61, ал. 4 от ЗУТ се допускат само леки огради при условията на чл. 48, ал. 2 от ЗУТ.

Чл. 15.(1) В незастроените имоти, предвидени по ОУП или ПУП за зелени площи по чл. 61, ал. 4 от ЗУТ, които не са реализирани, могат да се изграждат само временни обекти по чл. 55 от ЗУТ, представляващи спортни и детски площадки, летни естради, атракциони, открити изложбени площи и други открити обекти, съвместими с парковите функции, които заемат до 25% от имотите с площ до 5000 м2 и 10% от имотите с площ над 5000 м2.

(2) За изграждането на тези обекти не се разрешава премахване на картотекирана или подлежаща на картотекиране дървесна растителност.

(3) Не се разрешава в имотите по ал. 1 изграждане на временни паркинги, автокъщи, автомивки, бензиностанции, газостанции и други обекти, неприсъщи на парковите функции.

(4) Изключение от допустимите функции за временните обекти по ал. 1 се допуска при използване на незастроените имоти, предвидени за зелени площи, само за производство на декоративна растителност.

(5) Одобряването на инвестиционни проекти за временни строежи по ал. 4 и въвеждането им в експлоатация се извършва само при условие, че отговарят на разрешената, съгласно издадената виза, функция за обслужване дейностите по производство на декоративна растителност.

Чл. 16. В застроени имоти предвидени по ОУП или ПУП за зелени площи се разрешава само преустройство на таванско помещение по чл. 50, т. 1,б.-„б” от ЗУТ и вътрешно преустройство и ремонти по чл. 53 от ЗУТ.

Чл. 17.(1) В имотите, предвидени за зелени площи, които не са реализирани, до тяхното отчуждаване, могат да се поставят преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ, които общо не могат да надвишават следните размери:

1. до 9 м2 – за имоти с площ до 1000 м2;

2. до 12 м2 – за имоти с площ от 1000 м2 до 3000 м2;

3. до 16 м2 – за имоти с площ от 3000 м2 до 5000 м2;

4. от 16 до 25 м2 – за имотите с площ над 5000 м2.

 

Раздел ІІІ

ИЗИСКВАНИЯ ПРИ СТРОИТЕЛСТВО И ПОСТАВЯНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ В ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ С ДРУГО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ (НЕПРЕДВИДЕНИ ЗА ЗЕЛЕНИ ПЛОЩИ)

Чл. 18.(1) При разрешаване на временни и на преместваеми обекти по чл. 55 и чл. 56 и чл. 57 от ЗУТ в незастроени имоти, които не са определени по устройствен план за зелени площи, но в които има дървесна растителност, обектите се разполагат така, че да се осигури определената с ОУП за имота минимална озеленена площ, при максимално опазване на растителността.

(2) Не се разрешава поставяне на преместваеми обекти по чл. 56 и чл. 57 от ЗУТ в застроени имоти, когато поставянето на обекта предвижда премахване на дървесна растителност.

(3) Когато временните и преместваемите обекти по ал. 1 засягат дървесна растителност, схемата за тях се съгласуват от Началник отдел „ОС”, който поставя изисквания по отношение площта и разполагането им.

Чл. 19.(1) Когато по искане на физически и юридически лица се допуска изработване или изменение на ПУП за имоти със съществуваща дървесна растителност, се изисква да представят геодезическо заснемане и експертно становище за наличната в имота дървесна растителност.

(2) Заснемането и становището по ал. 1 се заверяват от отдел „ОС”

(3) При заверяване на заснемането по ал. 1, специализираните общински служби изразяват становище, дават препоръки за опазване на наличната в имота дървесна растителност, както и указания за извършване на компенсаторно озеленяване в или извън рамките на имота.

(4) Завереното заснемане и становището по ал. 3 се прилагат към проекта за ПУП и се съобразяват при неговото одобряване.

Чл. 20.(1) Молбата за издаване на виза за проектиране за строежи по чл. 134, ал. 6 от ЗУТ и всички случаи на свободно застрояване с плътност над 25%, се придружава от заверено заснемане и становище по чл. 19, ал. 1.

(2) По изключение и по преценка на органа, който издава схемата, може да се изисква заснемане и становище и за случаи, извън тези по ал. 1.

(3) Не се изисква заснемане и оценка при издаване на виза по влязъл в сила ПУП, при одобряването на който е изпълнена разпоредбата на чл. 19, както и на виза за надстрояване на съществуваща сграда.

(4) Заверката на заснемането и на становището по ал. 1 се извършва от отдел ”ОС”

(5) За строежите по чл. 12, ал. 3 от ЗУТ, компетентните органи, които съгласуват и дават становище за наличната в имота дървесна растителност са „Министерство на земеделието и храните” и „Държавна агенция по горите”, „Министерство на околната среда и водите” (МОСВ) или „Национален институт за паметници на културата” (НИПК), съобразно територията, в която попада имота.

(6) Заснемането и становището по ал. 1 се съобразяват при издаването на визата за проектиране.

Чл. 21.(1) Всички инвестиционни проекти, без тези за еднофамилни и вилни сгради и за строежи шеста категория, по преценка на главния архитект включват част “паркоустройство и благоустройство” (съгласно чл. 3 ал. 1 т. 3 б.”б” от Наредба № 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти) или мероприятия по възстановяване и озеленяване на терена за обектите на техническата и транспортната инфраструктура, съгласно чл. 68 от ЗУТ.

(2) Когато в имота има налична дървесна растителност, проектите по ал. 1 се придружават от заснемане и експертно становище.

(3) В случай, че службите не съгласуват част „паркоустройство и благоустройство” от инвестиционния проект, проектът не се одобрява от главния архитект на Община Велико Търново , а се връща на възложителя за преработка с писмено становище.

Чл. 22.(1) Проектите по част „паркоустройство и благоустройство” се съгласуват само, когато са спазени:

1. минималната озеленена площ, съгласно издадената виза (одобрения ПУП или устройствена зона по ОУП);

2. изискванията на Наредба № 7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони;

3. изискванията за дървесна растителност, съставляваща определена част от озеленената площ;

4. нормите за отстояния на растителността от сгради, съоръжения и имотни граници;

5. биологичните изисквания на използваните растителни видове.

(2) Не се считат за озеленена площ външните тераси, всички видове пешеходни и транспортни настилки, като и тези на тревна фуга.

(3) В устройствени зони с плътност на застрояване над 60%,  озеленените площи върху тераси, покривни градини и над подземни сгради и съоръжения се включват в общата озеленена площ на имота, ако според конструктивния проект и проекта за вертикално планиране е осигурен почвен пласт повече от 0,6 м. При по-малък почвен слой (но не по-малко от 0,3 м) площта им се умножава с коефициент 0,8.

(4) В устройствени зони с плътност на застрояване над 60%, водните площи се включват в озеленената площ. Когато надхвърлят 50% от изискващата се минимална озеленена площ, участват с площ, умножена с коефициент 0,5.

(5) В устройствени зони с плътност на застрояване над 60%, кашпите с размери повече от 0,5 м2 площ и дълбочина над 0,5 м. се включват в озеленената площ на имота, като сумарната им площ се умножи с коефициент 0,8. Площта на по-малките кашпи участва с коефициент 0,5.

Чл. 23.(1) При съгласуване на част „Паркоустройство и благоустройство” към инвестиционните проекти, когато е необходимо компесаторно озеленяване, специализираните общински служби предписват размера, видовия състав и мястото му.

(2) Гаранционния срок за извършеното компенсаторно озеленяване е най-малко два вегетативни периода.

Чл. 24.При строителство, разрешение за отсичане на дървесна растителност се издава само въз основа на одобрен при условията и по реда на тази наредба инвестиционен проект, съобразен със становището и предписанията на специализираните служби по озеленяване.

Чл. 25.(1) Изпълнението на предвидените в съгласувания паркоустройствен проект посадъчни работи (в т.ч. и компенсаторното озеленяване, когато е в имота) се извършва в първия възможен посадъчен сезон, през който, съобразно организацията на строителството, в поземления имот могат да се извършват посадъчни работи.

(2) За случаите, когато компенсаторното озеленяване е извън поземления имот, то се извършва в първия възможен посадъчен сезон след започване на разрешеното по смисъла на чл. 157 от Закон за устройсво на територията строителство в имота.

Чл. 26.За установяване изпълнението на паркоустройствените работи и/или компенсаторното озеленяване, специализираните общински служби по озеленяване съставят констативен протокол.

Чл. 27.(1) Не се издават удостоверения за въвеждане в експлоатация за строежи, за които не е изпълнена част “паркоустрояване и благоустрояване” към инвестиционния проект.

(2) Когато строежът е разрешен и се изпълнява и въвежда в експлоатация по етапи, изискването по ал. 1 важи след завършване на крайния етап.

(3) При реализация на нови проекти и проекти за реконструкция на благоустройството на уличното пространство, задължително да се предвиждат дървета за улично озеленяване и местата за тяхното засаждане.

 

Глава ІV

ПОДДЪРЖАНЕ НА ЗЕЛЕНАТА СИСТЕМА

Чл. 28.(1) Поддържането на зелените площи е специфична и творческа дейност, която се ръководи от отдел „ОС” и осъществява от специализирана фирма, сключила договор с Общината съгласно ЗОП. Тя е непрекъснат процес с агробиологичен строително-ремонтен характер, осигуряващ необходимите условия за комплексно функциониране на елементите на зелената система.

(2) Общинските зелени площи за широко обществено ползване се подлагат на всеки пет години на преглед и преценка за необходимостта от частична реконструкция на амортизирани биологични или благоустройствени фондове. Прегледа и преценката се извършва от отдел ”ОС”

Чл. 29.(1) Според интензивността на поддържане, зелените площи общинска собственост се разпределят в следните категории, съгласно Приложение № 1:

Интензивен режим на поддържане и почистване - ежедневен

Нормален режим на поддържане и почистване – ежеседмичен и при необходимост

Периодичен режим на поддържане и почистване - ежемесечен и при необходимост

(2) Поддържането на зелените площи се извършва въз основа на технологични нормативи, съгласно вида и категорията на зелената площ, повторяемостта и обема на работите на съответните структурни елементи.

Чл. 30.(1) Организацията по изразходване на определените от Великотърновски Общински съвет средства за поддържане на зелените площи, по възприетите категории и интензитет на поддържане, се извършва от отдел ”ОС”

Чл. 31.(1) Контролът върху качеството на извършваната работа по поддържането на общинските зелени площи се извършва от отдел ”ОС”

 

Глава V

ОПАЗВАНЕ НА ЗЕЛЕНАТА СИСТЕМА

Раздел І

ОПАЗВАНЕ НА ЗЕЛЕНИТЕ ПЛОЩИ

Чл. 32.(1) Всички лица са длъжни да опазват зелените площи, независимо от тяхната собственост.

(2)Опазването на озеленените площи включва:

1. полагане на постоянни грижи за поддържане в добро състояние на зелените площи;

2. недопускане на действия или бездействия, които водят до увреждане или унищожаване на зелените площи, настилките, водните площи и парковите съоръжения.

Чл. 33.(1) Обществените зелени площи се използват само съобразно основното им предназначение по чл. 1, ал. 2.

(2) В обществените зелени площи се забранява:

1. строителство на допълнителни обекти за обществено обслужване, спорт и атракции, освен предвидените в паркоустройствените планове;

2. нанасянето на повреди върху растителността;

3. поставянето по дърветата на рекламно-информационни елементи или други съоръжения;

4. ходенето по тревните масиви в представителните зелени площи, съгласно утвърден списък, освен в специално обозначените за целта места;

5. преминаването и паркирането на МПС, с изключение на тези със специален режим;

6. нанасянето на повреди на парковата мебел, съоръженията и настилките;

7. разхождането на свобода на домашни животни и/или пускането им на паша, при което се унищожават зелени площи  и декоративна растителност;/променена с реш. № 1388 от 29.01.2015 г./

8. замърсяване на зелените площи, алеи, детски площадки и други съоръжения с животински екскременти;

9. предизвикването на шум и безпокойство, които пречат на останалите посетители;

10. изхвърлянето на отпадъци извън определените за целта съдове;

11. събирането на семена, плодове, резници и брането на билки;

12. насипване на осолен сняг, пясък и химикали в зелените площи и на не по-малко от 0,5 м. от стволовете на дървета и храсти, както и върху цветя и тревни площи, в следствие на зимното почистване и при миене и метене на тротоарите и уличните платна.

13. паленето на огън;

14. ползването на зелените площи, тротоарите и други места, предназначени за общо ползване около търговските обекти, за съхраняване на стоки и амбалаж;

15. разполагането на търговски обекти на територията на зелената система на Община Велико Търново, с изключение на предвидените в подробния устройствен план;

 

т.16 Изграждането на зеленчукови градини или ограждането на междублоковите пространства-общинска или държавна собственост;/добавена с реш. № 1388 от 29.01.2015 г./

т.17 Складирането на дървен материал или други вещи под балкони,тераси и в междублоковите пространства, общинска или държавна собственост;/добавена с реш. № 1388 от 29.01.2015 г./

т.18 Образуването и ползването  на нерегламентирани сметища в територии и имоти, предвидени за озеленяване и с характер на такива./добавена с реш. № 1388 от 29.01.2015 г./

Чл. 34.(1) Провеждането на културни, спортни и други обществени мероприятия на открито в зелените площи, предназначени за обществено ползване, се допуска на определените за това места след разрешение на заместник кмета на направление „Опазване на околната среда”

(2) За провеждане на мероприятието по ал. 1 по смисъла на чл.31 от Наредба за търговската дейност на територията на Община Велико Търново се заплаща такса, съгласно чл.21 от Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велико Търново.

Чл. 35.(1) Ползвателите на съоръжения и търговски обекти в зелените площи са длъжни да чистят прилежащата си територия в обхват до 50 м., както и да провеждат мероприятия за опазване и възстановяване на увредената растителност по указания и схема на отдел ”ОС”.

(2) Преминаването на МПС, зареждащи търговски и обслужващи обекти, се извършва по режим, определен от отдел ”ОС”.

Чл. 36.(1) При разрешаване на строителство, което предвижда разкопаване на зелени площи по чл. 61, ал. 4 от ЗУТ, задължително се заплаща гаранционен депозит, съгласно тарифата за размера на обезщетениията/Приложение2/

(2) След извършване на неотложни аварийни ремонти на инженерната инфраструктура в зелени площи по чл. 61, ал. 4 от Закон за устройство на територията, се дават задължителни предписания за възстановителни мероприятия и се определя срок за изпълнението им, като се контролира изпълнението, а при нарушения се налагат санкции, като гаранционният срок е 2 вегетативни периода.

(3) Възстановителните мероприятия са за сметка на възложителя, като за целта се внася гаранционен депозит, който се възстановява или задържа в зависимост от състоянието на зелените площи след приключване на възстановителните работи, установени с констативен протокол.

 

Раздел ІІ

ОПАЗВАНЕ НА ДЪРВЕСНАТА И ХРАСТОВАТА РАСТИТЕЛНОСТ

Чл. 37.(1) Декоративната дървесна и храстова растителност на територията на Община Велико Търново се опазва по реда на тази Наредба.

(2) Тази Наредба не се отнася за растителност в имоти, попадащи в защитени територии, земи от горския фонд, в обекти на паметници на културата, или други, за които има специален закон./променена с реш. № 1388 от 29.01.2015 г./

(3) Единични дървета, обявени за “исторически” или за “вековни и забележителни” извън паметници на културата или защитени територии, се опазват и по предвидения ред в Закона за паметниците на културата и музеите, в Закона за биологичното разнообразие и в Закона за защитените територии.

Чл. 38.(1) Собствениците са длъжни да опазват и поддържат в добро състояние намиращата се в имотите им растителност.

(2) Собствениците са длъжни да осигуряват достъп до имотите си на компетентните служители от специализираните общински служби за извършване на огледи, картотекиране и контрол.

(3) В случай на отказване на достъп до имотите се издава заповед на кмета на общината по реда на чл. 194, ал. 3 от Закон за устройство на територията.

(4) Забранява се на собствениците на имоти, предвидени по общ или подробен устройствен план за зелени площи, да премахват или увреждат дървета и храсти, освен в случаите по чл. 42.

Чл. 39.Всички собственици са длъжни да следят за наличие в имотите си на болни и изсъхнали дървета, както и такива, които представляват  опасност за здравето, живота и имуществото на гражданите и са длъжни да ги премахват своевременно и за своя сметка по реда на чл. 46./променен с реш. № 1388 от 29.01.2015 г./

Чл. 40.(1) За осигуряване на оптимални условия за развитие, дървесната и храстова растителност следва да се засажда на нормативно изискващите се минимални отстояния до сгради, съоръжения и имотни (регулационни) граници. (Приложение № 3).

(2) Засаждането на растителност на общински терени по инициатива на граждани и организации, се съгласува с отдел ”ОС”, а за защитени територии – с НИПК и/или с МОСВ.

 

Раздел ІІІ

ПРЕМАХВАНЕ ИЛИ ПРЕМЕСТВАНЕ НА РАСТИТЕЛНОСТ

Чл. 41.(1) На територията на Община Велико Търново се забранява отсичане; кастрене; изкореняване или увреждане на дълготрайни дървета и храсти, независимо от собствеността им./променен с реш. № 1388 от 29.01.2015 г./

(2) По изключение растителността се премахва в следните случаи:

1.  при наличие на изсъхнали и болни дървета, издънкова и самонастанена растителност, особено в основи на сгради и съоръжения, както и дървета, застрашаващи сигурността на гражданите, безопасността на движението, сградите, съоръженията и инженерната инфраструктура;

2.  при реконструкция на съществуващата растителност и озеленени площи, при провеждане на санитарни сечи ;

3.  при строителството на сгради, съоръжения, пътища и обекти на инженерната инфраструктура и при доказана невъзможност за запазването им, след одобряване на инвестиционния проект;

4.  при премахване на последици от природни бедствия, производствени аварии, в т.ч. аварийни ремонти на подземни комуникации и инженерни съоръжения.

(3) Кастрене на дълготрайни дървета и храсти, независимо от собствеността им се допуска при доказана необходимост, след експертно становище.

Чл. 42.(1) Писмено разрешение за преместване, премахване или кастрене на дървесна и храстова растителност в регулационните граници на населените места се издава от:

(1)  Кмета на Община Велико Търново.

(2) Кметове и кметски наместници - до пет дървета включително, без орехови, кестенови, черничеви, елшови и черешови дървета, намиращи се под режим на особена закрила, за които разрешението се издава от Кмета на Община Велико Търново.

(3) Реда за извършването на сечи извън регулационните граници на населените места и с изключение на тези регламентирани от Закона за горите, се определя ежегодно със заповед на Кмета на Община Велико Търново.

(2) Срокът на валидност на разрешенията е една година.

Чл. 43.(1) Когато на физически или юридически лица се издават разрешения за премахване или преместване на общинска декоративна растителност, се прави оценка на засегнатата растителност, съгласно тарифата по Приложение № 2, като в разрешението се вписва размера на дължимото обезщетение.

(2) Собственици на частни имоти не заплащат обезщетение за отсечена растителност в техния недвижим имот

(3) Дърветата и храстите по чл. 41, ал. 2, т. 4 се премахват незабавно от собственика или от аварийните служби, като за премахването им се уведомява: Община Велико Търново– за всички случаи, НИПК – в обекти на паметници на културата или тяхната среда, РИОСВ, Велико Търново – за дървета, обявени за защитени, в тридневен срок от собственика на терена.

(4) В разрешителния документ се вписват задължения към инвеститора (собственика), произтичащи от акта по отсичането.

Чл. 44.(1) Отрязването на клони, преместването и премахването на растителност, за която има писмено разрешение се извършва за сметка на собственика и/или на заинтересованото лице.

(2) Дървесината, добита при отсичане на растителност с разрешение за премахване се маркира с общинска марка и се издава удостоверение за транспортирането й, за което се събират такси.

Чл. 45.(1) Споровете, при липса на съгласие между собствениците за изкореняване или отсичане на дървета, намиращи се на отстояние от съседен чужд имот, по-малко от допустимото от закона, се решават по съдебен ред.

(2) По реда на тази Наредба се разглеждат и разрешават искания за отсичане на корени или клони на дървета, преминаващи в съседен имот.

(3) Процедурите по премахване на растителност в съсобствен имот, извън случаите на ЗУЕС, се провеждат при условията и по реда на тази Наредба и при съгласие на всички съсобственици./променена с реш. № 1388 от 29.01.2015 г./

(4) Всеки съсобственик или собственик на обект в етажна собственост, може да иска по съдебен ред премахването на растителност, която влошава недопустимо условията на ползване на неговия имот.

Чл. 46.(1) Заявление (молба) за издаване на разрешение за кастрене, премахване и преместване по раздел ІІІ се подава до кмета на Община Велико Търново , или до кмета/кметския наместник/ на чиято територия се намира растителността.

(2) Заявлението се подава от собственика /собствениците, съсобствениците/ на имота./променена с реш. № 1388 от 29.01.2015 г./

(3) Към заявлението се прилага копие от: документ за собственост.

(4) Всеки собственик на имот в режим на етажна собственост, желаещ да бъде премахната дълготрайна дървесна растителност, която влошава условията на ползване на неговия имот, следва да приложи към заявлението протокол от Общото събрание на етажната собственост, със съгласие на над 50% от съсобствениците./добавена с реш. № 1388 от 29.01.2015 г./

 

Чл. 47.(1) При констатиране на липса на основание за издаване на разрешение за кастрене, премахване или преместване на растителност, съответния орган отказва издаването на разрешението.

(2) Разрешителното по чл.42,ал 1 се получава в отдел ”ОС”, след заплащане на такса, съгласно Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги на територията на Община Велико Търново.

 

Глава VІ

КОНТРОЛ. ОБЕЗЩЕТЕНИЯ. АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 48.(1) Контрол по изпълнение на Наредбата се осъществява от кмета на Община Велико Търново или упълномощени от него длъжностни лица от общинска администрация,  от кметове и кметски наместници на населени места и от  органите на МВР./променена с реш. № 1388 от 29.01.2015 г./

 

(2) Контролът е превантивен, текущ и последващ и се осъществя чрез извършване на проверки на място, по документи и наблюдения./добавена с реш. № 1388 от 29.01.2015 г./

(3) Физическите и юридическите лица са длъжни да оказват съдействие на контролните органи за всички обекти и територии за извършване на проверки./добавена с реш. № 1388 от 29.01.2015 г./

Чл. 49.(1) За всички причинени щети на елементите на зелената система на ОВТ / растителност и съоръжения /, виновните лица, освен глоба или имуществена санкция, дължат обезщетение в размер, достатъчен за възстановяване на причинените щети, съгласно тарифа по приложение 2.

(2) Обезщетението не се дължи, ако в определен от специализираните служби по озеленяване срок, виновните лица възстановят причинените щети.

(3) В случаите на премахване, без съгласието на собственика на дървета и храсти, които не нарушават нормативните отстояния от сгради, съоръжения и имотни граници или не създават съществени пречки за инженерните мрежи, причинителят на щетата е длъжен да заплати на собственика обезщетение. В тези случаи, при липса на съгласие, размерът на обезщетенията се установяват по съдебен ред.

(4) Размерът на обезщетенията по ал. 1 и ал. 3 се определя по Приложение № 2

(5) Не се дължи обезщетение, когато се премахват дървета, които в резултат на природни бедствия, аварии и др. създават непосредствена опасност за живота и здравето на гражданите.

(6) Замърсени участъци на озеленени площи по чл. 61, ал. 4 от Закона за устройство на територията се почистват от нарушителите за тяхна сметка. При отказ това се извършва от специализираните общински служби по озеленяване за сметка на нарушителите.

Чл. 50.(1) Нарушенията по тази Наредба се констатират с акт за установяване на административно нарушение

(2) В случаите на нарушение на тази Наредба, актовете за установяване на административно нарушение могат да се съставят и от служители на Министерството на вътрешните работи.

(3) Въз основа на акта за установяване на административно нарушение, кметът на Община Велико Търново или упълномощено от него лице издава наказателно постановление.

(4) Установяването на нарушенията, определянето на наказателно-отговорните лица, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления, се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

(5) Санкциите, свързани с нарушение на растителност и територии, обявени за защитен природен обект се налагат от органите на МОСВ.

Чл. 51.(1) Наказва се с глоба от 1000 до 5 000 лв., ако не подлежи на по-тежко наказание:

1. лице, което разпореди или отсече, изкорени, унищожи или увреди дълготрайна растителност, зелена площ, паркова територия и др., без писмено разрешение на компетентния орган;

2. изпълнителят на новоизградени зелени площи, който в определения гаранционен срок не отстрани допуснатите пропуски и не възстанови загиналата растителност;

3. лице, което отсече повече от определения норматив или допустим брой дървета;

4. лице, което създава или ползва нерегламентирани сметища в територии и имоти, предвидени за озеленяване.

(2) Наказва се с глоба от 500 до 5000 лв., лице, което разпореди или окастри дълготрайна дървесна или храстова растителност, без писмено разрешение от компетентния орган./променена с реш. № 1388 от 29.01.2015 г./

 

(3) Когато някое от нарушенията по ал. 1 е извършено от едноличен търговец или от юридическо лице, се налага имуществена санкция в размер от 1 000 до 5 000 лв., а за нарушение по ал. 2 – от 500 до 10 000 лв.

 

Чл. 52. За констатирани нарушения на всички останали разпоредби на тази Наредба на виновните лица се налага глоба или имуществена санкция от 100 до 500 лв./добавен с реш. № 1388 от 29.01.2015 г./

Чл. 53. При повторно извършване на нарушения на разпоредбите на тази Наредба, на виновните лица се налага глоба или имуществена санкция в двоен размер./добавен с реш. № 1388 от 29.01.2015 г./

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. По смисъла на тази Наредба:

1.  ”Декоративна растителност” (вегетативни елементи) е цялото декоративно растително разнообразие – дървета, храсти, цветя и треви включени в зелените площи в насажденията по алеи, улици и площади и в недвижимите имоти на държавата, общината, юридически и физически лица. Дълготрайна декоративна растителност са всички местни и чуждоземни декоративни видове широколистни и иглолистни дървета и храсти.

 

2. „Увреждане на дълготрайни дървета и храсти” означава:  нараняване на част от кореновата система, короната и/или кората на дървесните видове./добавена с реш. № 1388 от 29.01.2015 г./

3 „Домашни животни“ по смисъла на тази Наредба са селскостопански животни и кучета-компаньони./добавена с реш. № 1388 от 29.01.2015 г./

§ 2. Експертното становище за състоянието на растителността съдържа:

1. Данни за местоположението и собствеността;

2. Данни за на декоративния вид и състояние – възраст, диаметър на ствола на височина 1 м. от почвата, диаметър на короната, ориентировъчна височина, жизнеността на декоративния вид, преценка за здравословното състояние на стъблото, клоните, листната маса, симптоми на заболяване, наличие на вредители, влияние на екологичните условия на околната среда;

3. Заключение с конкретни предложения – да се запази и се проведат мероприятия за подобряване на неговото състояние, да се премести, да се премахне или да се подмени с друг екземпляр.

§ 3. Отстоянията на декоративната растителност от въздушни електропроводи и др. енергийни обекти се определят, съгласно Наредба № 16 за сервитути на енергийните обекти (ДВ бр.88/08.10.2004г.) .

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 4. В шестмесечен срок от влизане в сила на тази Наредба, Великотърновски Общински съвет приема изменение и допълнение на Наредбата за административни такси и цени на услуги на територията на Община Велико Търново, с които се определят таксите по нея.

§ 5. Одобряване на подробни устройствени планове по и/или на план - схеми за разполагане на преместваеми съоръжения по чл. 62, ал. 9 от Закон за устройство на територията, всички заварени преместваеми обекти, които не са потвърдени с тези планове и/или план-схеми в общинските озеленени площи се премахват.

§ 6. Наредбата се издава на основание чл. 21, ал. 2, и чл.62,ал.10 от Закон за устройство на територията и влиза в сила след обнародването и в местния печат.

§ 7. Навсякъде абревиатурите „ООС”, да се заменят с „ОС”./добавен с реш. № 1388 от 29.01.2015 г./

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /ХРИСТО ХРИСТОВ/

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

 

ОПИС НА ЗЕЛЕНИЕТЕ ПЛОЩИ ЗА ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ В ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО СЪГЛАСНО РЕЖИМ НА ПОДДРЪЖКА

 

Интензивен режим на поддържане и почистване

 • Парк „Майка България”
 • Парк „Марно поле”
 • Зелени площи в централна част –паметника на Васил Левски, пред МДТ, пред Факултета по изобразително изкуство, кино „Чаплин” и др.
 • Парк ”Дружба”
 • Парк ”Никола Габровски”
 • Парк ”Колю Фичето”
 • Парк кв.”Бузлуджа”
 • Парк паметник ”Асеневци”
 • Парк ”Картала”
 • Градинката пред ОДК бул. „България”
 • Градинката пред музей „Възраждане”
 • Парк „Акация“

 •  

 • Зелените площи по протежение на основните главни улици
 • бул.”България” да разклона с „Беляковско шосе”
 • бул.”Н. Габровски” до р-н „Качица”
 • ул. „Хр.Ботев” до ЮПВ
 • ул. ”Мармарлийска”
  • улично озеленяване и зелени площи по основните туристически маршрути по улиците:
 • „Васил Левски” – „Независимост”
 • „Ст. Стамболов”
 • „Н. Пиколо”
 • „Иван Вазов”
 • „Гурко”
 • Зелени площи, междублокови пространства и квартални градини в първа зона
 • Нормален режим на поддържане и почистване

  • Парк „Света гора” – централна част,стълбище и подход от ВТУ
  • Парк ”Руски гробища”
  • Атлантически парк

  • Градинка около ДКС ”Васил Левски”
  • Бул.”България” от р-н „Беляковско шосе” до ЮПВ
  • Бул ”Н.Габровски” от р-н „Качица” до ЗТЕ
  • Ул.”Оборище”
  • Ул.”Славянска”
  • Ул.”Краков”
  • Ул.”Ниш”
  • Ул.”Йоновка”
  • Ул.”Т. Търновски”
  • Ул.”Д. Найденов”
  • Ул. Г. Измирлиев
  • Ул.”Симеон Велики”
  • Ул.”Георги Бакалов”
  • Ул.”арх. Г. Козаров”
  • Районите на всички детски площадки
  • Зелени площи междублокови пространства, квартални градини и улично озеленяване във втора и трета зона на гр. Велико Търново.

  Периодичен режим на поддържане и почистване

  • Зелени площи, междублокови пространства, квартални градини и улично озеленяване в четвърта и пета зона
  • Останалите части от парк ”Света гора”
  • Ул.”Магистрална”
  • Ул. „Опълченска”
  • ЗПВ
  • Площите при разклона за „Света гора”
  • Екопътека „Арбанашки паркове – Лакото”
  • Зелени ивици и площи ,прилежащи входно – изходните артерии на гр. Велико Търново.

   

  ПРИЛОЖЕНИЕ №2

   

  ТАРИФА

  ЗА РАЗМЕРА НА ОБЕЗЩЕТЕНИЯТА ПРИ ПРИЧИНЯВАНЕ НА ВРЕДИ И ЩЕТИ НА ОЗЕЛЕНЕНИТЕ ПЛОЩИ И ДЕКОРАТИВНАТА РАСТИТЕЛНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

   

  Чл.1С тази тарифа се определя размера на обезщетенията за причинени вреди и щети на зелената система при строителство и реконструкция на обекти от високо, ниско и подземно строителство, когато се засягат зелени площи или се налага премахване на дървесна и храстова растителност.

  Чл.2/1/ За причинени вреди и щети по чл.1 се заплащат следните обезщетения:

  1.Тревни площи за 1дка

  • Първа категория 1805лв.
  • Втора категория 1586лв.
  • Трета категория 1073лв.

  2. Цветни площи за 1м2  146лв.

  3. Многогодишни цветя

  - на туфи за 1бр. 20лв.

  - със стелещи стъбла /почвопокривни/ за 1м2 58лв.

  - луковични за 1м2 60лв.

  - луковични /лилиум,фритилария/за брой 2лв.

  4.Храсти цъфтящи за 1брой

  До 5 години 20лв.

  Над 5 години 45лв.

  5.Храсти вечнозелени за 1бр.

  Да 5 години 15лв.

  Над 5 години 20лв.

  7. Живи плетове за метър линеен

  - вечнозелени 220лв.

  - листопадни 98лв

  8. Иглолистни дървета за брой

  А.Бързорастящи

  а/ широко отглеждани лъжекипарис и др.

  Височина до върха Добро състояние Отлично състояние
  0,75 – 2,5м. 30лв 45лв
  2,5-3 м. 60лв 85лв
  3-5м. 100лв 130лв
  Над 5м. 120лв 160лв

  б/рядко отглеждани:борове,веймутов и морски,гинко,кедар,лиственици,мета секвоя,секвоя,псевдоцуга и др.

  Височина до върха Добро състояние Отлично състояние
  0,75 – 2,5м. 40лв 60лв
  2,5-3 м. 55лв 100лв
  3-5м. 85лв 145лв
  Над 5м. 130лв 180лв

  Б.Умерено растящи

  а/широко отглеждани борове бял и черен,ела бяла,смърчове обикновен и сребрист,туя гигантска и др.

  Добро състояние Отлично състояние
  0,75 – 2,5м. 50лв 75лв
  2,5-3 м. 100лв 145лв
  3-5м. 165лв 250лв
  Над 5м. 250лв 290лв

  б/рядко отглеждани: бор, пондероза, ели /конколорка и дуглазка/,кедри /агласки и ливански/, мура и др.

  Височина до върха Добро състояние Отлично състояние
  0,75 – 2,5м. 65 лв 100 лв
  2,5-3 м. 110 лв 170 лв
  3-5м. 180 лв 270 лв
  Над 5м. 260 лв 310 лв

  В. Бавно растящи

  а/ широко отглеждани: биота, алпийски кедров бор, туя, хвойна и др.

  Височина до върха Добро състояние Отлично състояние
  0,75 – 2,5м. 75 лв 110 лв
  2,5-3 м. 145 лв 220 лв
  3-5м. 200 лв 290 лв
  Над 5м. 280 лв 330 лв

  б/рядко отглеждани: ели цефалоника,пинсапо,либоцедрус,лъжекипарис пизифера,туйопсис,цуга,хвойна китайска и др.

  Височина до върха Добро състояние Отлично състояние
  0,75 – 2,5м. 85 лв 135 лв
  2,5-3 м. 160 лв 250 лв
  3-5м. 210 лв 320 лв
  Над 5м. 290 лв 350 лв

  9.Широколистни дървета

  А.Много бързо растящи

  а/широко отглеждани айлант,акация обикновенна,върби,тополи,чинари и др.

  Височина до върха Добро състояние Отлично състояние
  0,75 – 2,5м. 10 лв 15 лв
  2,5-3 м. 20 лв 30 лв
  3-6м. 40 лв 60 лв
  Над 6м. 75 лв 100 лв

  б/ рядко отглеждани: пауловни и др.

  Височина до върха Добро състояние Отлично състояние
  0,75 – 2,5м. 25 лв 40 лв
  2,5-3 м. 35 лв 55 лв
  3-6м. 55 лв 80 лв
  Над 6м. 90 лв 110 лв

  Б. Бързорастящи

  а/ широко отглеждани: бреза, елша, и др.

  Височина до върха Добро състояние Отлично състояние
  0,75 – 2,5м. 20 лв 40 лв
  2,5-3 м. 40 лв 60 лв
  3-6м. 80 лв 90 лв
  Над 6м. 120 лв 145 лв

  б/рядко отглеждани ацери,дазикарпуми негундо,брусонеция,дъб,гледичия,каталпа,лириодендржн,софора,трепетлика,ясен и др.

  Височина до върха Добро състояние Отлично състояние
  0,75 – 2,5м. 35 лв 50 лв
  2,5-3 м. 55 лв 80 лв
  3-6м. 90 лв 130 лв
  Над 6м. 140 лв 170 лв

  В.Умеренорастящи

  а/широкотглеждани бук,бряст,дъб,клен,липи,мекичи,мъждрян,сорбус,шестил,явор,орех,кестен конски и др.

  Височина до върха Добро състояние Отлично състояние
  0,75 – 2,5м. 40 лв 45 лв
  2,5-3 м. 65 лв 90 лв
  3-6м. 130 лв 150 лв
  Над 6м. 190 лв 240 лв

  б/рядко отглеждани албиция,кестен рубикинда,клен палматум,ликвидамбър и др.

  Добро състояние Отлично състояние
  0,75 – 2,5м. 50 лв 60 лв
  2,5-3 м. 60 лв 100 лв
  3-6м. 110 лв 170 лв
  Над 6м. 220 лв 270 лв

  10.Дървета над 10м. И възраст 50 години от 400 до 700 лв.

  /1/Обезщетенията по чл.1 се увеличават с коефициент от 3 до 5 по преценка на контролния орган: коефицентът отчита социалния и екологичен ефект, състояние, рядкост на вида, екзотичност и др.

  Чл.3 Експертната оценка се извършва от комисия с постоянно действащ състав, назначена със заповед на Кмета на Общината. Тя отчита целесъобразноста на премахването, възможностите за преместване и величината на обезщетението.

  Чл.4 При унищожаване на площи и растителност без писмено разрешение от Кмета но Общината нарушителите се санкционират и заплащат освен глобата по акта, и обезщетение в петорен размер /съгласно чл.34/3/ от Наредба №1 за опазване на озеленените площи и декоративната растителност от определеното в тази Тарифа.

  Чл.5 Обезщетенията по чл.2 и чл.4 от настоящата Тарифа се внасят от инвеститора или собственика по сметка на Община Велико Търново.

  Чл.6 Тази Тарифа се актуализира с коефициента на промяна на минималната работна заплата за страната.

   

  ПРИЛОЖЕНИЕ №3

   

  Нормативни изисквания за отстояние на декоративната растителност от проводи, съоръжения и сгради

   

  № по ред Вид на съоръженията Минимални разстояния до стъблата в м
  дървета храсти
  1 2 3 4
  1. Външни стени до сгради и съоръжения 5,00 1,50
  3. Бордюри на тротоари и паркови алеи 0,70 0,50
  4. Ръбове на пътни платна, банкетни ивици и основа на канавки 2,00 1,00
  5. Стълбове на осветителни мрежи, трамваи и естакади 4,00 -
  6. Основа и ръбове на откоси и тераси 1,00 0,50
  7. Основа и ръбове на подпорни стени 3,00 1,00
  8. Стени на канализационни, газопроводни и топлопроводни тръби 2,00 1,00
  9. Стени на проходими и непроходими колектори, водопроводи и дренажи 1,00  

  -

  10. Подземни електрокабели до 2,5 kV 2,00 0,70
  11. Подземни електрокабели над 2,5 kV 3,00 2,00
  12. Слаботокови кабели 1,50 0,70
  13. Горната част на подземен колектор до повърхността на почвата 1,00 0,50
  14. Надземни улични линии (слаботокови) и проводници с ниско напрежение до короната на дърветата 1,25  

  -

  15. Регулационни линии на съседни парцели:
  а) ниска растителност 1,20 -
  б) средно високи видове дървета 1,80 -
  в) високи видове дървета 3,00

  -