Начало Решения Решения от 2013 г. Решения по протокол № 50 от 25.07.2013 г. Решение № 766

Решение № 766

Препис-извлечение от Протокол № 50

от заседание на Общински съвет,

проведено на 25.07.2013 година

 

ОТНОСНО: Възлагане на управлението на „Организация на движението, паркинги и гаражи“ ЕООД – гр. Велико Търново, след проведен конкурс за избор на управител

 

РЕШЕНИЕ № 766

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 1, т. 5 от Търговския закон, чл. 48 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества във връзка с чл. 49 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества, протокол от 02.07.2013 г. и Заповед № РД 22-1169/08.07.2013 г., Великотърновски общински съвет:

 

1. Възлага управлението на «Организация на движението, паркинги и гаражи“ ЕООД – гр. Велико Търново на Иван Ламбов Димитров от гр. Горна Оряховица, ул. „Тунджа“ № 49, с ЕГН xxxxxxxxxxx, с образование – висше, специалност „Мотострелкови войски“ и гражданска специалност „Двигатели с вътрешно горене“, диплома с H, № xxxxxxxx, издадена през август 1990 г. от ВНВУ „Васил Левски“ – гр. Велико Търново.

 

2. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да сключи договор за управление с Иван Ламбов Димитров за срок от 3 /три/ години, считано от 01.08.2013 г.

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

           /Диляна Милева/                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ