Начало Решения Решения от 2013 г. Решения по протокол № 50 от 25.07.2013 г. Решение № 767

Решение № 767

Препис-извлечение от Протокол № 50

от заседание на Общински съвет,

проведено на 25.07.2013 година

 

ОТНОСНО: Изменение на Решение № 733 по Протокол № 48 от заседание на Великотърновски общински съвет проведено на 27.06.2013 г.

 

РЕШЕНИЕ № 767

 

На основание чл. 45, ал. 9 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет изменя Решение № 733 по Протокол № 48/27.06.2013 г. както следва:

Било:

1. На основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА, чл.34 ал.3 от ЗОС, Великотърновски общински съвет приема в полза на Община Велико Търново предложеното със заявление вх.№62-145/03.04.2013 г. дарение в размер на 30 000 /тридесет хиляди/ лева от Тенис клуб „Престиж” с адрес Велико Търново, ул. „Стара планина” №8А, представляван от Светослав Илиев Дермански. Средствата да бъдат вложени в разработката и реализацията на проект за изграждане на многофункционално спортно съоръжение на територията на СОУ „Емилиян Станев” гр. Велико Търново. Средствата да бъдат преведени по банкова сметка на Община Велико Търново и да бъде сключен Договор за дарение между страните.

2. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение при спазване разпоредбите на действащото законодателство.

 

Става:

1. На основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет дава принципно съгласие на Кмета на община Велико Търново във връзка с правомощията му по чл.34 ал.3 от ЗОС да приеме дарение в размер на 30 000 /тридесет хиляди/ лева от Тенис клуб „Престиж” с адрес Велико Търново, ул. „Стара планина” №8А, представляван от Светослав Илиев Дермански.

2. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да обяви стойността и произхода на същото, съгласно чл. 7 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

 

ВЯРНО:                                                                  НИКОЛАЙ АШИКОВ

           /Диляна Милева/                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                             ОБЩИНСКИ СЪВЕТ