Начало Решения Решения от 2013 г. Решения по протокол № 51 от 01.08.2013 г. Решение № 773

Решение № 773

Препис-извлечение от Протокол № 51

от заседание на Общински съвет,

проведено на 01.08.2013 година

 

ОТНОСНО: Придобиване в собственост на недвижим имот

 

РЕШЕНИЕ № 773

 

1. На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.8 ал.1 и чл. 34 ал. 1 от ЗОС, чл. 3 ал. 1 т.2 и чл. 3 ал.2 т.7 от НРПУРОИ, Великотърновски общински съвет дава своето съгласие за придобиване в собственост на Община Велико Търново на обект: „Разширение на съществуваща детска градина” в УПИ ІІІ от строителен квартал 153-А по ПУП на гр. Велико Търново /ЦДГ „Здравец”/ с цел довършване на строителството и въвеждане на обекта в експлоатация.

2. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да извърши необходимите действия по придобиване на собствеността върху обекта, при спазване разпоредбите на действащата нормативна уредба.

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Р. Стефанова/                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ                                    

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ