Начало Решения Решения от 2013 г. Решения по протокол № 51 от 01.08.2013 г. Решение № 775

Решение № 775

Препис-извлечение от Протокол № 51

от заседание на Общински съвет,

проведено на 01.08.2013 година

 

ОТНОСНО: Откриване процедура за приватизация на общински нежилищeн имот, находящ се в гр. Велико Търново, Западна промишлена зона

 

РЕШЕНИЕ № 775

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 3, ал. 3, т. 2 и чл. 4, ал.4 от ЗПСК, Великотърновски общински съвет:

 

1. Включва в годишния план за приватизация за 2013 г. и открива процедура за приватизация на общински нежилищен имот, представляващ: „Незастроен УПИ ІХ – „за производствени и складови дейности” от стр. кв. 10 по ПУП – ПР на гр. Велико Търново, Западна промишлена зона - собственост на Община В. Търново.

 

2. Забранява извършването на разпоредителни сделки с имота, сключването на договори с предмет имота по т. 1: за придобиване дялово участие, за наем, за съвместна дейност, за кредит, за обезпечаване на вземания и поемане на менителнични задължения, освен с разрешение на Общинския съвет.

 

3. Възлага на Общинската агенция за приватизация да подготви и осъществи приватизационната сделка за имота по установения от закона ред и приетите решения от Общинския съвет.

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

           /Р. Стефанова/                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ