Начало Решения Решения от 2013 г. Решения по протокол № 51 от 01.08.2013 г. Решение № 776

Решение № 776

Препис-извлечение от Протокол № 51

от заседание на Общински съвет,

проведено на 01.08.2013 година

 

ОТНОСНО: Намаляване на началните цени за продажба на общински нежилищни имоти , находящи се в гр. Велико Търново, Западна промишлена зона

 

РЕШЕНИЕ № 776

 

На основание чл.3 ,ал.3,т. 2, чл.4 , ал. 4, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал.3,т.1 от ЗПСК, чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 45 от ЗДДС, чл. 5 ,6 и 14, ал. 4 от Наредбата за търговете и конкурсите и във връзка с решения №№ 1184/20.01.2011 г., 123 /23.02.2012 г. и 197 / 19.04. 2012 г. на Общински съвет-В. Търново , Великотърновски общински съвет:

 

1. Намалява с 40 (четиридесет) на сто приетата с решение № 197/19.04.2012 г. на ВТОбС начална цена и определя нова начална цена в размер на 551 388 лева ,в която не е включена стойността на дължимия ДДС, за продажба на общински нежилищен имот , представляващ : „Незастроен поземлен имот с идентификатор № 10447.501.178 по КККР на гр. В. Търново, целият с площ от 16 187 кв.м., за който имот е отреден УПИ І - ”за филиал на творчески фонд на СБХ” от кв.5 по ПУП-ПР на гр. Велико Търново, Западна промишлена зона”.Сделката се облага   с ДДС .

2. Намалява с 50 (петдесет) на сто приетата с решение № 197/19.04.2012 г. на ВТОбС начална цена и определя нова начална цена в размер на 128 050 лева ,в която не е включена стойността на дължимия ДДС, за продажба на общински нежилищен имот , представляващ :         „Незастроен поземлен имот с идентификатор №10447.501.122 по КККР на гр. В. Търново, целият с площ от 10 015 кв.м., за който имот е отреден УПИ ІV - ”за производствени и складови дейности” от кв.8 по ПУП-ПР на гр. В. Търново, Западна промишлена зона Сделката се облага   с ДДС .

3. Определя начин за продажба на посочените в т. 1 и т.2 обекти чрез публичен търг с явно наддаване, при стъпка на наддаване както следва : за обекта по т.1 - 27 570 лева ; за обекта по т.2 - 6 400 лева ..

4. Търговете да се проведат при следните условия : дата на търга – на 19-я ден след датата на обнародване на това решение в "Държавен вестник" , като в случай че 19-я ден съвпада с неработен ден търгът ще се проведе в първия следващ работен ден ; начало на търга - 14,00 часа; място на търга - стая 419 в сградата на Община Велико Търново .

5. Утвърждава тръжна документация и договори за продажба за горепосочените обекти. Определя цена за продажба на комплект тръжна документация за отделен обект в размер на 300 лева (с ДДС). Цената на тръжната документация да се заплаща по сметка № BG93 SOMB 9130 3224 7614 52 на Общинска агенция за приватизация при “Общинска банка” АД - клон Велико Търново, BIC код SOMB BGSF. Тръжната документация да се получава след представяне в Общинска агенция за приватизация на документ за извършено плащане - стая 419 в сградата на Община В. Търново, всеки работен ден и до 10,00 ч. на деня, предхождащ датата на търга.

6. За допускане до участие в търговете кандидатите да внесат депозит както следва: за имота по т.1 – 165 400 лева; за имота по т.2 – 38 415 лева.

Депозитът да бъде внесен по сметка № BG59 SOMB 9130 3324 7614 01 на Общинска агенция за приватизация при “Общинска банка” АД - клон Велико Търново,   BIC код SOMB BGSF - всеки работен ден и до 16,00 ч. на деня , предхождащ датата на търга.

7. Заплащането на договорените цени и сключването на договори за продажба да се извърши в 30-дневен срок от датата на заповедта за определяне на купувач. Дължимата сума, заедно с начисления ДДС и представляваща разлика между договорената цена и внесения депозит да се заплати в български лева по сметка № BG50 SOMB 9130 3224 7614 50 на Общинската агенция за приватизация, при “Общинска банка” АД - клон Велико Търново, BIC код SOMB BGSF. Непарични платежни средства не се приемат.

За обектите се допуска и разсрочено плащане при условията посочени в чл.3,т. 6 на Методиката за подготовка на приватизационни сделки,провеждане на публични търгове и конкурси, сключване на приватизационни сделки и следприватизационен контрол в община Велико Търново.

8. Срок за оглед на обектите - всеки работен ден и до 12,00 часа на деня, предхождащ датата на търга. Срок за подаване на документи за участие в търговете - всеки работен ден и до 17,00 ч. на деня, предхождащ датата на търга, в ст. 419 от сградата на Община В.Търново .

9. Възлага на ОбАП да организира приватизационните сделки за обектите по установения от закона ред и взетите решения от ВТОбС.

10. При неявяване на купувачи, повторни търгове да се проведат 14 дни след датата на съответния търг, при същите условия, като в случай че така определеният ден съвпада с неработен ден, търгът ще се проведе в първия следващ работен ден.

11. В случай на неявяване на купувачи и за обявените повторни търгове, да се проведат последващи поредни търгове на 28-я ден след обявената датата за съответния повторен търг, при условията на настоящото решение, като в случай че така определеният ден съвпада с неработен ден, търгът се провежда в първия следващ работен ден.

 

 

ВЯРНО:                                                                  НИКОЛАЙ АШИКОВ

           /Р. Стефанова/                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                             ОБЩИНСКИ СЪВЕТ