Начало Решения Решения от 2013 г. Решения по протокол № 51 от 01.08.2013 г. Решение № 777

Решение № 777

Препис-извлечение от Протокол № 51

от заседание на Общински съвет,

проведено на 01.08.2013 година

 

ОТНОСНО: Намаляване на началните цени за продажба на общински нежилищни имоти, находящи се в Промишлена зона „Дълга лъка” на гр. Велико Търново и в с. Ветринци.

 

РЕШЕНИЕ № 777

 

На основание чл.3 ,ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 1 от ЗПСК, чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 45 от ЗДДС, чл. 5, чл. 6 и чл. 14, ал. 4 от Наредбата за търговете и конкурсите и във връзка с решения № 335 и № 336 от 19.07.2012 г. и № 352 и № 354 от 13.09.2012 г. на Общински съвет-В. Търново , Великотърновски общински съвет:

1. Намалява с 40 (четиридесет) на сто приетата с решение № 352/13.09.2012 г. на ВТОбС начална цена и определя нова начална цена в размер на 29 010 лева, в която не е включена стойността на дължимия ДДС, за продажба на общински нежилищен имот, находящ се в гр. Велико Търново, Промишлена зона „Дълга лъка”, представляващ: „ Незастроен поземлен имот с идентификатор № 10447.517.192 по КККР на гр.В.Търново, целият с площ от 681 кв.м., за който имот е отреден УПИ ХХХІІ 25- „за производствено-складови дейности” от стр.кв.572 по ПУП - ПР на гр. В. Търново”.Сделката се облага с ДДС.

2. Намалява с 25 (двадесет и пет) на сто приетата с решение № 354/13.09.2012 г. на ВТОбС начална цена и определя нова начална цена в размер на 9 100 лева, в която не е включена стойността на дължимия ДДС, за продажба на общински нежилищен имот, находящ се в с. Ветринци, община Велико Търново и представляващ: „Застроен УПИ VІІ от кв.34 по ПУП на селото, с площ от 600 кв.м., заедно с построена в него сграда (старо кметство) със ЗП 74 кв.м.” . Сделката се облага частично с ДДС .

3. Определя начин за продажба на посочените в т. 1 и т.2 обекти чрез публичен търг с явно наддаване, при стъпка на наддаване както следва : за обекта по т.1 - 1 450 лева; за обекта по т.2 - 910 лева .

4. Търговете да се проведат при следните условия : дата на търга – на 21-я ден след датата на обнародване на това решение в "Държавен вестник", като в случай че 21-ят ден съвпада с неработен ден, търгът ще се проведе в първия следващ работен ден ; начало на търга - 14,00 часа; място на търга - стая 419 в сградата на Община Велико Търново .

5. Утвърждава тръжна документация и договори за продажба за горепосочените обекти. Определя цена за продажба на комплект тръжна документация за отделен обект в размер на 300 лева (с ДДС). Цената на тръжната документация да се заплаща по сметка № BG93 SOMB 9130 3224 7614 52 на Общинска агенция за приватизация при “Общинска банка” АД - клон Велико Търново, BIC код SOMB BGSF. Тръжната документация да се получава след представяне в Общинска агенция за приватизация на документ за извършено плащане - стая 419 в сградата на Община В. Търново, всеки работен ден и до 10,00 ч. на последния работен ден, предхождащ датата на търга.

6. За допускане до участие в търговете кандидатите да внесат депозит както следва: за имота по т.1 – 8 700 лева; за имота по т.2 – 2 730 лева.

Депозитът да бъде внесен по сметка № BG59 SOMB 9130 3324 7614 01 на Общинска агенция за приватизация при “Общинска банка” АД - клон Велико Търново, BIC код SOMB BGSF - до 16,00 ч. на деня, предхождащ датата на търга.

7. Заплащането на договорените цени и сключването на договори за продажба да се извърши в 30-дневен срок от датата на заповедта за определяне на купувач. Дължимата сума, заедно с начисления ДДС и представляваща разлика между договорената цена и внесения депозит да се заплати в български лева по сметка № BG50 SOMB 9130 3224 7614 50 на Общинската агенция за приватизация, при “Общинска банка” АД - клон Велико Търново, BIC код SOMB BGSF. Непарични платежни средства не се приемат.

За обектите се допуска и разсрочено плащане при условията посочени в чл.3, т. 6 на Методиката за подготовка на приватизационни сделки, провеждане на публични търгове и конкурси, сключване на приватизационни сделки и следприватизационен контрол в община Велико Търново.

8. Срок за оглед на обектите - всеки работен ден и до 12,00 часа на последния работен ден, предхождащ датата на търга. Срок за подаване на документи за участие в търговете - всеки работен ден и до 17,00 ч. на последния работен ден, предхождащ датата на търга, в ст. 419 от сградата на Община В.Търново .

9. Възлага на ОбАП да организира приватизационните сделки за обектите по установения от закона ред и взетите решения от ВТОбС.

10. При неявяване на купувачи, повторни търгове да се проведат 14 дни след датата на съответния търг, при същите условия, като в случай че така определеният ден съвпада с неработен ден, търгът ще се проведе в първия следващ работен ден.

11. В случай на неявяване на купувачи и за обявените повторни търгове, да се проведат последващи поредни търгове на 28-я ден след обявената датата за съответния повторен търг, при условията на настоящото решение, като в случай че така определеният ден съвпада с неработен ден, търгът се провежда в първия следващ работен ден.

 

ВЯРНО:                                                                  НИКОЛАЙ АШИКОВ

           /Р. Стефанова/                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                             ОБЩИНСКИ СЪВЕТ