Начало Решения Решения от 2013 г. Решения по протокол № 51 от 01.08.2013 г. Решение № 779

Решение № 779

Препис-извлечение от Протокол № 51

от заседание на Общински съвет,

проведено на 01.08.2013 година

 

ОТНОСНО: Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот

 

РЕШЕНИЕ № 779

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Великотърновски Общински съвет включва в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2013 г. недвижим имот частна общинска собственост:

- недвижим имот, находящ се в урбанизираната територия на гр. Велико Търново, ул. „Бяла Бона” №5, представляващ поземлен имот с идентификатор №10447.516.222 по КККР на гр. Велико Търново, с площ от 918 кв.м., с начин на трайно ползване: Комплексно застрояване, а по ПУП-ПР на гр. Велико Търново представляващ УПИ ІV от кв. 3 с отреждане „за жилищно строителство и обществено обслужване”, актуван с АОС №5623/04.04.2013 г.

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 39, ал. 1 във връзка с чл. 96 ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски общински съвет дава съгласие да бъде обявен публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот частна общинска собственост, както следва:

- недвижим имот, находящ се в урбанизираната територия на гр. Велико Търново, ул. „Бяла Бона” №5, представляващ поземлен имот с идентификатор №10447.516.222 по КККР на гр. Велико Търново, с площ от 918 кв.м., с начин на трайно ползване: Комплексно застрояване, а по ПУП-ПР на гр. Велико Търново представляващ УПИ ІV от кв. 3 с отреждане „за жилищно строителство и обществено обслужване”, актуван с АОС №5623/04.04.2013 г.

3. Определя начална тръжна цена, въз основа на експертна оценка, изготвена от оценител на имоти, регистриран по ЗНО, както следва:

- за недвижим имот, находящ се в урбанизираната територия на гр. Велико Търново, ул. „Бяла Бона” №5, представляващ поземлен имот с идентификатор №10447.516.222 по КККР на гр. Велико Търново, с площ от 918 кв.м., с начин на трайно ползване: Комплексно застрояване, а по ПУП-ПР на гр. Велико Търново представляващ УПИ ІV от кв. 3 с отреждане „за жилищно строителство и обществено обслужване”, актуван с АОС №5623/04.04.2013 г. – в размер на 48 000 /четиридесет и осем хиляди/ лева без начислен ДДС;

4. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да осъществи всички необходими административни действия по организиране и провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имота, съгласно разпоредбите на Закона за общинска собственост и Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

           /Р. Стефанова/                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ