Начало Решения Решения от 2013 г. Решения по протокол № 51 от 01.08.2013 г. Решение № 781

Решение № 781

Препис-извлечение от Протокол № 51

от заседание на Общински съвет,

проведено на 01.08.2013 година

 

ОТНОСНО: Предварително съгласие по реда на чл. 29 ал.1 от ЗОЗЗ

 

РЕШЕНИЕ № 781

 

1. На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА и чл.29 ал.1 от ЗОЗЗ, Великотърновски общински съвет дава предварително съгласие на Сашо Тодоров Първанов с адрес гр. Велико Търново, ул. „Христо Смирненски” №6, за промяна предназначението на част от имот публична общинска собственост, както следва:

- имот №001190, с НТП: местен път, местност „Горен геран”, землище гр. Килифарево, община Велико Търново, за трасе на ВиК захранване, с площ на сервитут – 47,10 кв.м.

във връзка с процедиран проект за подробен устройствен план – план за застрояване за ПИ №091077, местност „Кълни дол” в землището на гр. Килифарево относно относно промяна предназначението на земеделски имот за неземеделски нужди – „за обществено обслужване” – изграждане на обект: „Снек-бар и паркинг за леки коли”; ПУП - парцеларни планове за елементи на техническата инфраструктура – трасета за външно ел. захранване и водоснабдяване, план-схеми за водоснабдяване, ЕЛ и за комуникационно-транспортна мрежа към ПУП. Проектът е разгледан и приет с решение №57 по протокол №7 от 12.06.2013 г. на Експертен съвет по устройство на територията при Община Велико Търново.

Определя срок на валидност на предварителното съгласие - до влизане в сила на решението на Комисията за земеделските земи.

2. На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.29 ал.3 от ЗОЗЗ, Великотърновски общински съвет дава предварително съгласие за учредяване на ограничени вещни права на Сашо Тодоров Първанов с адрес гр. Велико Търново, ул. „Христо Смирненски” №6, върху имота по т.1, след влизане в сила на ПУП.

3. Сашо Тодоров Първанов с адрес гр. Велико Търново, ул. „Христо Смирненски” №6, да извърши за своя сметка процедурите по ЗОЗЗ за утвърждаване на площадка /трасе/ на обекта по т.1, а след влизането в сила на ПУП и учредяването на правата по т.2 – и по промяната на предназначението на земята.

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

           /Р. Стефанова/                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ