Начало Решения Решения от 2013 г. Решения по протокол № 51 от 01.08.2013 г. Решение № 782

Решение № 782

Препис-извлечение от Протокол № 51

от заседание на Общински съвет,

проведено на 01.08.2013 година

 

ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост чрез продажба

 

РЕШЕНИЕ № 782

 

1. На основание чл. 21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.36 ал.1 т.2 от ЗОС, чл.49 ал.1 т.3 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски Общински съвет дава съгласие за прекратяване на съществуваща съсобственост чрез продажба на общинската част от недвижим имот:

- общинско място с площ от 22 кв.м., актувано с акт за частна общинска собственост №5665/14.05.2013 г., представляващо 22/1889 идеални части от УПИ Х-231 от кв.38 по плана на с. Велчево, останалата част от който е собственост на Слави Филипов Емилов с адрес гр. Велико Търново, ул. „Полтава” №3;

- общинско място с площ от 139 кв.м., актувано с акт за частна общинска собственост №5664/14.05.2013 г., представляващо 139/1680 идеални части от УПИ ХІ-229 от кв.38 по плана на с. Велчево, останалата част от който е собственост на Рейхан Рахимов Чакъров с адрес гр. Велико Търново, ул. „Сливница” №73.

 

2. Определя стойност въз основа експертната оценка на общинската част от имотите, както следва:

- за общинско място, представляващо 22/1889 ид.ч. от УПИ Х-231 от кв.38 по плана на с. Велчево - в размер на 110 лева без начислен ДДС;

- за общинско място, представляващо 139/1680 ид.ч. от УПИ ХІ-229 от кв.38 по плана на с. Велчево – в размер на 695 лева без начислен ДДС.

Сумите следва да бъдат заплатени по сметка на Община Велико Търново IBAN BG43 SОMB 9130 8424761244 код 44 56 00 BIC SOMBBGSF при „Общинска банка” АД клон Велико Търново. Всички необходимо присъщи разходи по сделката – данък добавена стойност, режийни разноски, местен данък, стойност на експертната оценка, такса вписване, са за сметка на Рейхан Рахимов Чакъров с адрес гр. Велико Търново, ул. „Сливница” №73 и Слави Филипов Емилов с адрес гр. Велико Търново, ул. „Полтава” №3.

 

3. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да извърши необходимите действия по прекратяване на съсобствеността в съответствие с разпоредбите на Закона за общинската собственост и Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Р. Стефанова/                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ