Начало Решения Решения от 2013 г. Решения по протокол № 51 от 01.08.2013 г. Решение № 783

Решение № 783

Препис-извлечение от Протокол № 51

от заседание на Общински съвет,

проведено на 01.08.2013 година

 

ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост чрез продажба

 

РЕШЕНИЕ № 783

 

1. На основание чл. 21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.36 ал.1 т.2 от ЗОС, чл.49 ал.1 т.3 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски Общински съвет дава съгласие за прекратяване на съществуваща съсобственост чрез продажба на общинската част от недвижим имот:

- общинско място с площ от 736 кв.м., актувано с акт за частна общинска собственост №5666/16.05.2013 г., представляващо 736/1236 идеални части от поземлен имот №519.3 по план на новообразуваните имоти на землище с. Габровци, местност „До реката-Габровци”, територия по §4 от ЗСПЗЗ, останалата част от който е собственост на „Аербул” ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Горна Оряховица, ул. „Цар Освободител” №60, ЕИК 104630022.

2. Определя стойност въз основа експертната оценка на общинската част от поземлен имот №519.3 по план на новообразуваните имоти на землище с. Габровци, територия по §4 от ЗСПЗЗ, с площ от 736 кв. м., изготвена от оценител на недвижими имоти, в размер на 1 335 лева без начислен ДДС, които следва да бъдат заплатени по сметка на Община Велико Търново IBAN BG43 SОMB 9130 8424761244 код 44 56 00 BIC SOMBBGSF при „Общинска банка” АД клон Велико Търново. Всички необходимо присъщи разходи по сделката – данък добавена стойност, режийни разноски, местен данък, стойност на експертната оценка, такса вписване, са за сметка на „Аербул” ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Горна Оряховица, ул. „Цар Освободител” №60, ЕИК 104630022.

3. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да извърши необходимите действия по прекратяване на съсобствеността в съответствие с разпоредбите на Закона за общинската собственост и Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

           /Р. Стефанова/                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ