Начало Решения Решения от 2013 г. Решения по протокол № 51 от 01.08.2013 г. Решение № 784

Решение № 784

Препис-извлечение от Протокол № 51

от заседание на Общински съвет,

проведено на 01.08.2013 година

 

ОТНОСНО: Отдаване на апартамент №3 на първи жилищен етаж в сграда находяща се на ул. „Ангел Къчев”, № 35, район „Средец”, 1000, гр.София собственост на „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-Р Трейман” ЕООД, ЕИК 000 130 104, гр.Велико Търново.

 

РЕШЕНИЕ № 784

 

1. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл. 30, ал. 1 във връзка с чл. 29 и чл. 31 от Наредба за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества, Великотърновски общински съвет разрешава на „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-Р Трейман” ЕООД, ЕИК 000 130 104, гр.Велико Търново отдаване под наем на апартамент №3 на първи жилищен етаж в сграда находяща се на ул. „Ангел Къчев”, № 35, район „Средец”, 1000, гр.София собственост на „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-Р Трейман” ЕООД, ЕИК 000 130 104, гр.Велико Търново при изпълнение на процедурите по глава седма и глава осма от Наредба за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Великотърновски общински съвет.

 

2. Възлага на управителя на „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-Р Трейман” ЕООД, ЕИК 000 130 104, гр.Велико Търново след провеждането на процедурите на отдаването под наем по т.1 не под наем на гореописания имот.естност " - 1 рнато и 3 300/и сключването на договор за наем в изпълнение на чл. 23 от Наредба за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества, да изготви и представи в Община Велико Търново писмен отчет за изпълнението на решението.

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

           /Р. Стефанова/                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ