Начало Решения Решения от 2013 г. Решения по протокол № 51 от 01.08.2013 г. Решение № 785

Решение № 785

Препис-извлечение от Протокол № 51

от заседание на Общински съвет,

проведено на 01.08.2013 година

 

ОТНОСНО: Отдаването под наем на част от имот частна общинска собственост

 

РЕШЕНИЕ № 785

 

1. На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал.6 от Закона за общинска собственост, чл.17, ал.1 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и във връзка с молба вх. № 5300-3082/19.04.2012 г. от д-р Илиана Манова, управител на АГППМП ,,Здраве” ООД гр.В.Търново, Великотърновски общински съвет дава съгласие за отдаване под наем за срок от 3 /три/ г. на част от имот частна общинска собственост, намиращ се в с.Пчелище, сградата на ФЗП, с обща площ - 19,00 кв.м. /в т.ч. кабинет 11,00 кв.м. и манипулационна 8,00 кв.м /, при месечна наемна цена 14,00 лв. с предназначение лекарски кабинет.

2. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да сключи договор за наем по реда на Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

           /Р. Стефанова/                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ