Начало Решения Решения от 2013 г. Решения по протокол № 51 от 01.08.2013 г. Решение № 789

Решение № 789

Препис-извлечение от Протокол № 51

от заседание на Общински съвет,

проведено на 01.08.2013 година

 

ОТНОСНО: Разсрочване на парично задължение за част от имот общинска собственост, намиращ се в сградата на ПМГ „Васил Друмев”

 

РЕШЕНИЕ № 789

 

1. На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 131 ал. 1 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и заявление вх. № 5300-281/11.01.2013 год. от ЕТ „Фолис- Симеон Велчев”, Великотърновски общински съвет дава съгласие за разсрочване на задълженията на фирмата по посочения погасителен план за имот общинска собственост, намиращ се в гр. Велико Търново, ПМГ “Васил Друмев”, представляващ ученически бюфет.

2. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да изготви и подпише с наемателя допълнително споразумение с погасителен план, съгласно приложения в подаденото заявление по т. 1.

3. При невнасяне или забава на три месечни вноски да се предприемат действия за завеждане на съдебен иск.

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

           /Р. Стефанова/                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ