Начало Решения Решения от 2013 г. Решения по протокол № 51 от 01.08.2013 г. Решение № 790

Решение № 790

Препис-извлечение от Протокол № 51

от заседание на Общински съвет,

проведено на 01.08.2013 година

 

ОТНОСНО: Отписване от активите на „Инвестстрой-92"ЕООД гр.Велико Търново, ЕИК 814191543 на ДМА.

 

РЕШЕНИЕ № 790

 

1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 1, т.4 и т.7 от ТЗ, чл.18, т.7 във връзка с чл.18, т.4 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества, Великотърновски общински съвет дава съгласие за отписване от активите на „Инвестстрой-92”ЕООД гр.Велико Търново, ЕИК 814191543 на дълготрайни материални активи, както следва:

1.1. Земя – Административна сграда-1920 М2 с идентификатор 10447.502.189/ инв. № 201005 от Амортизационен план-Административна сграда, ул. „Никола Габровски1 № 78-„Инвестстрой-92”ЕООД към 30.06.2013г./ с балансова стойност 14 976.00лв. за сметка на други резерви по счетоводния баланс на дружеството към 31.03.2013г.;

1.2. Административна сграда-6 и 7 етаж с идентификатори 10447.502.189.2.8 и 10447.502.189.2.9/ инв. № 203072 от Амортизационен план-Административна сграда, ул. „Никола Габровски1 № 78-„Инвестстрой-92”ЕООД към 30.06.2013г./ с балансова стойност 42 921.75лв. за сметка на други резерви по счетоводния баланс на дружеството към 31.03.2013г.;

1.3. Административна сграда-обект обществено хранене с идентификатор 10447.502.189.6.4/ инв. № 203081-1 от Амортизационен план-Административна сграда, ул. „Никола Габровски1 № 78-„Инвестстрой-92”ЕООД към 30.06.2013г./ с балансова стойност 18 266.41лв. за сметка на други резерви по счетоводния баланс на дружеството към 31.03.2013г.;

1.4. Административна сграда-партер с идентификатор 10447.502.189.2.1/ инв. № 203081-2 от Амортизационен план-Административна сграда, ул. „Никола Габровски1 № 78-„Инвестстрой-92”ЕООД към 30.06.2013г./ с балансова стойност 5 610.68лв. за сметка на други резерви по счетоводния баланс на дружеството към 31.03.2013г.;

1.5. Административна сграда-гараж с идентификатор 10447.502.189.2.2/ инв. № 203081-3 от Амортизационен план-Административна сграда, ул. „Никола Габровски1 № 78-„Инвестстрой-92”ЕООД към 30.06.2013г./ с балансова стойност 924.11лв. за сметка на други резерви по счетоводния баланс на дружеството към 31.03.2013г.;

1.6. Административна сграда-2-ри етаж с идентификатор 10447.502.189.2.4/ инв. № 203081-5 от Амортизационен план-Административна сграда, ул. „Никола Габровски1 № 78-„Инвестстрой-92”ЕООД към 30.06.2013г./ с балансова стойност 14 626.84лв. за сметка на други резерви по счетоводния баланс на дружеството към 31.03.2013г.;

1.7. Административна сграда-3-ти етаж с идентификатори 10447.502.189.2.5/ инв. № 203081-6 от Амортизационен план-Административна сграда, ул. „Никола Габровски1 № 78-„Инвестстрой-92”ЕООД към 30.06.2013г./ с балансова стойност 14 059.68лв. за сметка на други резерви по счетоводния баланс на дружеството към 31.03.2013г.;

1.8. Административна сграда-4-ти етаж с идентификатор 10447.502.189.2.6/ инв. № 203081-7 от Амортизационен план-Административна сграда, ул. „Никола Габровски1 № 78-„Инвестстрой-92”ЕООД към 30.06.2013г./ с балансова стойност 14 059.68лв. за сметка на други резерви по счетоводния баланс на дружеството към 31.03.2013г.;

1.9. Гараж до Административна сграда с идентификатор 10447.502.189.1.1/ инв. № 203084 от Амортизационен план-Административна сграда, ул. „Никола Габровски1 № 78-„Инвестстрой-92”ЕООД към 30.06.2013г./ с балансова стойност 485.62лв. за сметка на други резерви по счетоводния баланс на дружеството към 31.03.2013г.;

1.10. Гараж до Административна сграда с идентификатор 10447.502.189.1.2/ инв. № 203085 от Амортизационен план-Административна сграда, ул. „Никола Габровски1 № 78-„Инвестстрой-92”ЕООД към 30.06.2013г./ с балансова стойност 261.50лв. за сметка на други резерви по счетоводния баланс на дружеството към 31.03.2013г.;

1.10. Товарен асансьор/ инв. № 204230 от Амортизационен план-Административна сграда, ул. „Никола Габровски1 № 78-„Инвестстрой-92”ЕООД към 30.06.2013г./ с балансова стойност 433.50лв. за сметка на други резерви по счетоводния баланс на дружеството към 31.03.2013г.;

1.11. Пътнически асансьор/ инв. № 204231 от Амортизационен план-Административна сграда, ул. „Никола Габровски1 № 78-„Инвестстрой-92”ЕООД към 30.06.2013г./ с балансова стойност 574.39лв. за сметка на други резерви по счетоводния баланс на дружеството към 31.03.2013г.;

1.12. Паропровод и водомер топла вода/ инв. № 204232 от Амортизационен план-Административна сграда, ул. „Никола Габровски1 № 78-„Инвестстрой-92”ЕООД към 30.06.2013г./ с балансова стойност 2 705.64лв. за сметка на други резерви по счетоводния баланс на дружеството към 31.03.2013г.

 

2. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.3, ал.1, т.2 от Наредба за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски общински съвет дава съгласие Община Велико Търново да придобие имотите по т.1.

 

3.Великотърновски Общински съвет задължава:

3.1. Отдел „ Управление на собствеността” при Община ВеликоТърново да приеме с приемно-предавателен протокол ДМА по т.1. от „Инвестстрой-92”ЕООД гр.Велико Търново, ЕИК 814191543;

3.2. Отдел „Бюджет” при Община ВеликоТърново да отрази счетоводно записванията.

 

4. Възлага на Управителя на „Инвестстрой-92”ЕООД гр.Велико Търново, ЕИК 814191543 да предприеме необходимите действия по актуализиране на счетоводния баланс на дружеството.

 

5. Задължава Управителя на „Инвестстрой-92”ЕООД гр.Велико Търново, ЕИК 814191543 да предостави информация относно предприетите действия по изпълнение на Решението.

 

ВЯРНО:                                                                  НИКОЛАЙ АШИКОВ

           /Р. Стефанова/                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                             ОБЩИНСКИ СЪВЕТ