Начало Решения Решения от 2013 г. Решения по протокол № 51 от 01.08.2013 г. Решение № 791

Решение № 791

Препис-извлечение от Протокол № 51

от заседание на Общински съвет,

проведено на 01.08.2013 година

 

ОТНОСНО: Одобряване проект за ПУП –- план за застрояване за ПИ № 10447.520.719, местност „Козлуджа” в землището на гр.Велико Търново относно промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди - за”смесено обслужваща и производствено-складова зона”- Соn 2– изграждане на обект: „Автосервиз – разширение” и обединяване на имоти 10447.520.719 и 10447.520.2918 в един нов имот № 10447.520.777

 

РЕШЕНИЕ № 791

 

На основание чл.21, ал.1, т.11 ЗМСМА , чл.129, ал.1 ЗУТ и Решение № КЗЗ-01 от 24.01.2013г.,т.13, на Комисията за земеделските земи при Областна дирекция „Земеделие” гр.Велико Търново, във връзка § 124, ал.1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията /ЗИДЗУТ/ и предвид това, че е започнало административно производство по изработване на проект за подробен устройствен план /ПУП/, което не е приключило до влизането в сила на цитирания ЗИДЗУТ / 26.11.2012г./ с издаване на акт за одобряването му, Великотърновски общински съвет одобрява подробен устройствен план – план за застрояване за ПИ № 10447.520.719, местност „Козлуджа”, землище на гр.Велико Търново относно промяна предназначението на имота за «смесено обслужваща и производствено-складова зона» / Соn 2/ и обединяване с имот № 10447.520.2918 в един нов имот № 10447.520.777 за изграждане на обект: «Автосервиз – разширение» – предвижда се свободно застрояване на сгради за «обслужващи и производствено-складови нужди» при следните устройствени показатели: височина на сградите – до 10м, максимална плътност на застрояване –60%, коефициент на застрояване - Кинт –1,2; минимална плътност на озеленяване -30%, линиите на застрояване и разположението на сервитутните зони са съгласно графичната част на проекта.

На основание чл.215 ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник” чрез община Велико Търново пред Великотърновския административен съд.

 

 

ВЯРНО:                                                                  НИКОЛАЙ АШИКОВ

           /Р. Стефанова/                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                             ОБЩИНСКИ СЪВЕТ