Начало Решения Решения от 2013 г. Решения по протокол № 51 от 01.08.2013 г. Решение № 792

Решение № 792

Препис-извлечение от Протокол № 51

от заседание на Общински съвет,

проведено на 01.08.2013 година

 

ОТНОСНО: Даване разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване за ПИ № 5, кадастрален район 510, по плана на новообразуваните имоти , в землището на с. Присово, местност „До село”

 

РЕШЕНИЕ № 792

 

На основание чл.21, ал.1, т.11 ЗМСМА, чл.124-а, ал.1 във връзка с ал.5 ЗУТ, чл.124-б, ал.1 ЗУТ , чл.125, ал.1 ЗУТ и заявление с вх. регистрационен индекс и дата 94 ММ-1096 от 16.05.2013г. от Моника Иванова Иванова, с.Присово, в населеното място № 274, община Велико Търново, Великотърновският общински съвет дава разрешение за изработване на :

- Подробен устройствен план – план за застрояване за поземлен имот № 5, кадастрален район 510, по плана на новообразуваните имоти, в землището на с.Присово, местност „До село”, начин на трайно ползване на имота – лозови насаждения / нетерасирани/ и определяне ново конкретно предназначение на имота за „жилищни нужди” – изграждане на еднофамилна жилищна сграда с устройствени показатели: височина – до 10м, плътност на застрояване – 40%, коефициент на застрояване – 0,8, минимално озеленена площ – 50%

-План - схема за водоснабдяване и канализация на ПИ №5, кадастрален район 510, по плана на новообразуваните имоти, в землището на с.Присово, местност „До село”, ;

- План – схема за електроснабдяване на ПИ № 5, кадастрален район 510, по плана на новообразуваните имоти, в землището на с.Присово, местност „До село”.                                        

 

Одобрява задание за изработване на подробен устройствен план – план за застрояване ПИ №5, кадастрален район 510, по плана на новообразуваните имоти, в землището на с.Присово, местност „До село” и определяне ново конкретно предназначение на имота за „жилищни нужди”.

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

           /Р. Стефанова/                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ