Начало Решения Решения от 2013 г. Решения по протокол № 51 от 01.08.2013 г. Решение № 794

Решение № 794

Препис-извлечение от Протокол № 51

от заседание на Общински съвет,

проведено на 01.08.2013 година

 

ОТНОСНО: Извършени разходи за командировки в страната и чужбина за периода 01.04.2013 г. – 30.06.2013 година

 

РЕШЕНИЕ № 794

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с Наредбата за командировките в страната, Великотърновски общински съвет одобрява разходите за извършените командировки в страната от инж. Даниел Димитров Панов – Кмет на Община Велико Търново за отчетния период 01.04.2013 – 30.06.2013 година в размер на 90 /деветдесет/ лева по Приложение 1 – неразделна част от настоящото решение.

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

           /Р. Стефанова/                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ