Начало Заседания Дневни редове Дневен ред на 52-то заседание - 04.09.2013 г. (проект)

 ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

На основание чл. 25, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 49, ал. 1, т. 1 от Правилника за организацията и дейността на Великотърновски общински съвет, на неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Председателят на Великотърновски общински съвет свиква общинските съветници на петдесет и второ заседание, което да се проведе на 04.09.2013 г. /сряда/ от 16.00 часа в Нова зала на Общински съвет, при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

 

1.Промени по приходната и разходната част на бюджета към 31.07.2013 г. и по Инвестиционната програма на Община В. Търново за 2013 г. , Вх. № 1985/16.08.2013 г.

2.Промени по разходната част на бюджета на Община Велико Търново за 2013 г., Вх. №1986/16.08.2013 г.

3.Финансиране на спортен клуб, Вх. № 1975/13.08.2013 г. и допълнение към него с Вх. № 2007/02.09.2013 г.

4.Приемане на решение за кандидатстване по ОП „Развитие на човешките ресурси”, „Да не изоставим нито едно дете”, Вх. № 1974/09.08.2013 г.

5.Приемане не решение на учредяване право на безвъзмездно ползване върху недвижим имот на сдружение „SOS Детски селища България», Вх. № 1996/27.08.2013 г.

6.Разкриване на социална услуга предоставена в общността от резидентен тип „Център за настаняване от симеен тип” I за деца и младежи с увреждания, Вх. №1973/09.08.2013 г.

7.Разкриване на социална услуга предоставена в общността от резидентен тип «Център за настаняване от симеен тип» II за деца и младежи с увреждания, Вх. №1971/09.08.2013 г.

8.Разкриване на социална услуга предоставена в общността от резидентен тип „Център за настаняване от симеен тип” III за деца и младежи с увреждания, Вх. №1972/09.08.2013 г.

9.Утвърждаване на решението на комисията за определяне на кандидат, спечелил конкурса за избор на управител и за възлагане на управлението „ЦКВЗ- В. Търново” ЕООД, Вх. № 1935/24.07.2013 г.

10.Удължаване на срока за подаване на документи за конкурс за възлагане на управлението на „Д-р Трейман” ЕООД, Вх. № 1936/24.07.2013 г.

11.Приемане на информация относно текущо изпълнение на общинските проекти, финансирани със средства от ЕС и държавния бюджет, Вх. № 1938/24.07.2013 г.

12.Приемане на информация за дейността на търговските дружества със 100 % общинско имущество за шестмесечието на 2013 г., Вх. № 1952/02.08.2013 г.

13.Предварителен договор по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ, Вх. № 1978/14.08.2013 г.

14.Приемане анализ на правното състояние, цена и начин на приватизация на общински нежилищен имот, Западна промишлена зона, Вх. № 2006/02.09.2013 г.

15.Допълване на Решение № 317/19.07.2013 г. относно предоставяне от Държавата на община В. Търново безвъзмездно право на управление върху имоти АМР „Царевец”, АМР „Трапезица” и АР „Никополис ад Иструм”, Вх. № 2004/30.08.2013 г.

16.Отдаване под наем на част от имот, с. Вонеща вода, Вх. № 1979/14.08.2013 г.

17.Отдаване под наем на части от имоти публична общинска собственост, Вх. № 2002/29.08.2013 г.

18.Отдаване под наем на части от имот публична общинска собственост, Вх. № 2001/29.08.2013 г.

19.Отмяна на решения за отдаване под наем на имоти публична общинска собственост, Вх. № 1897/16.07.2013 г.

20.Одобряване на проект за ЧИ на ПУП, гр. В. Търново, Вх. № 1963/02.08.2013 г.

21.Одобряване проект за частично изменение на ПУП, с. Ресен, Вх. № 1911/17.07.2013 г.

22.Даване разрешение за изработване на проект за ПУП, с. Ресен, Вх. № 1922/22.07.2013 г.

23.Даване разрешение за изработване на проект за ПУП, с. Шемшево, Вх. № 1913/17.07.2013 г.

24.Даване разрешение за изработване на проект за ПУП, с. Вонеща вода, Вх. № 1914/17.07.2013 г.

25.Одобряване проект за ПУП, местност „Козлуджа”, гр. В. Търново, Вх. № 1923/22.07.2013 г.

26.Одобряване проект за ПУП, местност „Пишмана”, гр. В. Търново, Вх. № 1955/02.08.2013 г.

27.Одобряване проект за ПУП, местност „Пишмана”, гр. В. Търново, Вх. № 1956/02.08.2013 г.

28.Одобряване проект за ПУП, местност „Пишмана”, гр. В. Търново, Вх. № 1957/02.08.2013 г.

29.Одобряване проект за ПУП, местност „Пишмана”, гр. В. Търново, Вх. № 1958/02.08.2013 г.

30.Одобряване проект за ПУП, местност „Пишмана”, гр. В. Търново, Вх. № 1959/02.08.2013 г.

31.Одобряване проект за ПУП, местност „Пишмана”, гр. В. Търново, Вх. № 1960/02.08.2013 г.

32.Одобряване проект за ПУП, местност „Пишмана”, гр. В. Търново, Вх. № 1961/02.08.2013 г.

33.Одобряване проект за ПУП, местност „Пишмана”, гр. В. Търново, Вх. № 1962/02.08.2013 г.

34.Присъединяване на Община Велико Търново към декларация за достъп на младите хора до културата, Вх. № 1937/24.07.2013 г.

 

      

НИКОЛАЙ АШИКОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ