Начало Заседания Протоколи Протокол № 52 от 04.09.2013 г.

 ПРОТОКОЛ № 52

 

от петдесет и второто заседание на Великотърновския общински съвет,

проведено на 04.09.2013 г. от 16.00 часа в залата на Община Велико Търново. Присъстват 37 общински съветника.

 

Заседанието беше открито от председателя на ОбС – г-н Николай Ашиков, който съобщи, че в залата има необходимия кворум и заседанието може да започне своята работа.

Г-н Ашиков даде думата на общинските съветници за изказвания по дневния ред.

 

1. Промени по приходната и разходната част на бюджета към 31.07.2013 г. и по Инвестиционната програма на Община В. Търново за 2013 г. , Вх. № 1985/16.08.2013 г.

2. Промени по разходната част на бюджета на Община Велико Търново за 2013 г., Вх. №1986/16.08.2013 г.

3. Финансиране на спортен клуб, Вх. № 1975/13.08.2013 г. и допълнение към него с Вх. № 2007/02.09.2013 г.

4. Приемане на решение за кандидатстване по ОП „Развитие на човешките ресурси”, „Да не изоставим нито едно дете”, Вх. № 1974/09.08.2013 г.

5. Приемане на решение за учредяване право на безвъзмездно ползване върху недвижим имот на сдружение „SOS Детски селища България», Вх. № 1996/27.08.2013 г.

6. Разкриване на социална услуга предоставена в общността от резидентен тип „Център за настаняване от сeмеен тип” I за деца и младежи с увреждания, Вх. №1973/09.08.2013 г.

7. Разкриване на социална услуга предоставена в общността от резидентен тип «Център за настаняване от сeмеен тип» II за деца и младежи с увреждания, Вх. №1971/09.08.2013 г.

8. Разкриване на социална услуга предоставена в общността от резидентен тип „Център за настаняване от сeмеен тип” III за деца и младежи с увреждания, Вх. №1972/09.08.2013 г.

9. Утвърждаване на решението на комисията за определяне на кандидат, спечелил конкурса за избор на управител и за възлагане на управлението „ЦКВЗ- В. Търново” ЕООД, Вх. № 1935/24.07.2013 г.

10. Удължаване на срока за подаване на документи за конкурс за възлагане на управлението на „Д-р Трейман” ЕООД, Вх. № 1936/24.07.2013 г.

11. Приемане на информация относно текущо изпълнение на общинските проекти, финансирани със средства от ЕС и държавния бюджет, Вх. № 1938/24.07.2013 г.

12. Приемане на информация за дейността на търговските дружества със 100 % общинско имущество за шестмесечието на 2013 г., Вх. № 1952/02.08.2013 г.

13. Предварителен договор по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ, Вх. № 1978/14.08.2013 г.

14. Приемане анализ на правното състояние, цена и начин на приватизация на общински нежилищен имот, Западна промишлена зона, Вх. № 2006/02.09.2013 г.

15. Допълване на Решение № 317/19.07.2013 г. относно предоставяне от Държавата на община В. Търново безвъзмездно право на управление върху имоти АМР „Царевец”, АМР „Трапезица” и АР „Никополис ад Иструм”, Вх. № 2004/30.08.2013 г.

16. Отдаване под наем на част от имот, с. Вонеща вода, Вх. № 1979/14.08.2013 г.

17. Отдаване под наем на части от имоти публична общинска собственост, Вх. № 2002/29.08.2013 г.

18. Отдаване под наем на части от имот публична общинска собственост, Вх. № 2001/29.08.2013 г.

19. Отмяна на решения за отдаване под наем на имоти публична общинска собственост, Вх. № 1897/16.07.2013 г.

20. Одобряване на проект за ЧИ на ПУП, гр. В. Търново, Вх. № 1963/02.08.2013 г.

21. Одобряване проект за частично изменение на ПУП, с. Ресен, Вх. № 1911/17.07.2013 г.

22. Даване разрешение за изработване на проект за ПУП, с. Ресен, Вх. № 1922/22.07.2013 г.

23. Даване разрешение за изработване на проект за ПУП, с. Шемшево, Вх. № 1913/17.07.2013 г.

24. Даване разрешение за изработване на проект за ПУП, с. Вонеща вода, Вх. № 1914/17.07.2013 г.

25. Одобряване проект за ПУП, местност „Козлуджа”, гр. В. Търново, Вх. № 1923/22.07.2013 г.

26. Одобряване проект за ПУП, местност „Пишмана”, гр. В. Търново, Вх. № 1955/02.08.2013 г.

27. Одобряване проект за ПУП, местност „Пишмана”, гр. В. Търново, Вх. № 1956/02.08.2013 г.

28. Одобряване проект за ПУП, местност „Пишмана”, гр. В. Търново, Вх. № 1957/02.08.2013 г.

29. Одобряване проект за ПУП, местност „Пишмана”, гр. В. Търново, Вх. № 1958/02.08.2013 г.

30. Одобряване проект за ПУП, местност „Пишмана”, гр. В. Търново, Вх. № 1959/02.08.2013 г.

31. Одобряване проект за ПУП, местност „Пишмана”, гр. В. Търново, Вх. № 1960/02.08.2013 г.

32. Одобряване проект за ПУП, местност „Пишмана”, гр. В. Търново, Вх. № 1961/02.08.2013 г.

33. Одобряване проект за ПУП, местност „Пишмана”, гр. В. Търново, Вх. № 1962/02.08.2013 г.

34. Присъединяване на Община Велико Търново към декларация за достъп на младите хора до културата, Вх. № 1937/24.07.2013

 

Г-н НИКОЛАЙ ИЛЧЕВ: Правя предложение по така предложения дневен ред: точка 2 и точка 3 да разменят местата си, тъй като направеното от мен предложение за финансиране на спортен клуб, е свързано с евентуално решение по промените на разходната част на бюджета на община В. Търново и считам за целесъобразно първо да бъде изслушано и дискутирано предложението и след това да бъде гласувана промяната по разходната част на бюджета.

Г-н СТОЯН ВИТАНОВ: Аз предлагам от точка 1 да отпаднат промените по Инвестиционната програма и ще се аргументирам защо.

Ние правим една промяна, която е със знак минус от 28 000 лв. При това увеличаваме сумата по собствени приходи с някъде 60 000 000 лв. В същото време в отчета за изпълнение на бюджета за полугодието виждаме една тревожна картина. Ще споделя само няколко цифри. Примерно, целевата субсидия – ние усвояваме само 18,6 %; от приватизацията усвояваме 29 %; собствени бюджетни средства – усвояваме 25,8 %. Аз не знам поради неиздължаване на държавата ли е, поради неизпълнение на продажбите по приватизация ли е, поради проблеми със собствените приходи ли е. Това не е видно от отчета и ми се струва, че с една техническа промяна не се решават нещата. Ние трябва да положим на един много по-задълбочен анализ Инвестиционната програма, включително ако трябва да видим, и Администрацията да предложи, кои са приоритетните обекти, които са започнати и евентуално рискуват да не бъдат завършени поради липса на средства. Администрацията да предложи да се обединят средства по такива обекти, които задължително трябва да бъдат завършени, за сметка на други. А това може да стане при една дискусия, която се отнася до отчета за полугодието. Може би има промяна за юли или август, но нека това да стане след двадесетина дена. Като Левица и като БСП правим това предложение конструктивно, т.е да се помогне и на Администрацията в този смисъл - да се консолидират ресурсите за най-важните обекти. Нашето предложение е да си остане актуализацията за другите дейности, а да отложим Инвестиционната програма, като гледаме актуализацията заедно с отчета за изпълнение на полугодието.

Предложението на г-н Илчев да бъдат разменени местата на точка 2 и точка 3 беше подложено на гласуване и прието с 27 „за”, 1 „против”, 1 „въздържал се”.

Относно предложението на г-н Стоян Витанов от залата бяха направени възражения, че Инвестиционната програма не може да се отложи, тъй като въпросите не могат да се разглеждат отделно.

Г-н ТОДОР ТОДОРОВ: След това можем по всяко време да инициираме такива промени. Няма как да отделим двете неща, те са свързани. Можем да разгледаме точката на следващата сесия.

Г-н НИКОЛАЙ АШИКОВ: Предлагам, ако сте съгласен, на сесията на 26 септември това да се разгледа допълнително.

Г-н СТОЯН ВИТАНОВ: Оттеглям предложението си, за да не се пречи на другата актуализация, която очевидно трябва да се гласува, но в отчета, който е представен за изпълнение на Инвестиционната програма за полугодието, да бъде направен един по-детайлен анализ – това, което споделих като мотиви за отлагане на точката, т.е.: кои обекти ще бъдат завършени, кои обекти са под въпрос, по съответните пера на финансиране и там, където евентуално трябва да се трансформират средства; например, не са започнати обекти, но са заложени, а някои няма да бъдат завършени, защото няма да има средства, примерно, ресурсите да се пренасочат там. В този смисъл тогава да приемем евентуално освен отчета и актуализация и промени в Инвестиционната програма. При това условие и при тези обстоятелства аз оттеглям направеното предложение.

Г-н НИКОЛАЙ АШИКОВ: Предлагам Ви, ако искате, да направете писмено предложение за сесията на 26 септември, но да го представите предварително, за да може Администрацията да се подготви.

Г-н СТОЯН ВИТАНОВ: Ще го имате още за 9 септември.

 

Г-н Ашиков подложи на гласуване дневният ред на заседанието заедно с вече гласуваната промяна по предложение на г-н Илчев. Дневният ред беше приет с 29 „за”, „”против” няма, 1 „въздържал се”.

 

ДНЕВЕН РЕД:

 

1. Промени по приходната и разходната част на бюджета към 31.07.2013 г. и по Инвестиционната програма на Община В. Търново за 2013 г. , Вх. № 1985/16.08.2013 г.

2. Финансиране на спортен клуб, Вх. № 1975/13.08.2013 г. и допълнение към него с Вх. № 2007/02.09.2013 г.

3. Промени по разходната част на бюджета на Община Велико Търново за 2013 г., Вх. №1986/16.08.2013 г.

4. Приемане на решение за кандидатстване по ОП „Развитие на човешките ресурси”, „Да не изоставим нито едно дете”, Вх. № 1974/09.08.2013 г.

5. Приемане на решение за учредяване право на безвъзмездно ползване върху недвижим имот на сдружение „SOS Детски селища България», Вх. № 1996/27.08.2013 г.

6. Разкриване на социална услуга предоставена в общността от резидентен тип „Център за настаняване от сeмеен тип” I за деца и младежи с увреждания, Вх. №1973/09.08.2013 г.

7. Разкриване на социална услуга предоставена в общността от резидентен тип «Център за настаняване от сeмеен тип» II за деца и младежи с увреждания, Вх. №1971/09.08.2013 г.

8. Разкриване на социална услуга предоставена в общността от резидентен тип „Център за настаняване от сeмеен тип” III за деца и младежи с увреждания, Вх. №1972/09.08.2013 г.

9. Утвърждаване на решението на комисията за определяне на кандидат, спечелил конкурса за избор на управител и за възлагане на управлението „ЦКВЗ- В. Търново” ЕООД, Вх. № 1935/24.07.2013 г.

10. Удължаване на срока за подаване на документи за конкурс за възлагане на управлението на „Д-р Трейман” ЕООД, Вх. № 1936/24.07.2013 г.

11. Приемане на информация относно текущо изпълнение на общинските проекти, финансирани със средства от ЕС и държавния бюджет, Вх. № 1938/24.07.2013 г.

12. Приемане на информация за дейността на търговските дружества със 100 % общинско имущество за шестмесечието на 2013 г., Вх. № 1952/02.08.2013 г.

13. Предварителен договор по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ, Вх. № 1978/14.08.2013 г.

14. Приемане анализ на правното състояние, цена и начин на приватизация на общински нежилищен имот, Западна промишлена зона, Вх. № 2006/02.09.2013 г.

15. Допълване на Решение № 317/19.07.2013 г. относно предоставяне от Държавата на община В. Търново безвъзмездно право на управление върху имоти АМР „Царевец”, АМР „Трапезица” и АР „Никополис ад Иструм”, Вх. № 2004/30.08.2013 г.

16. Отдаване под наем на част от имот, с. Вонеща вода, Вх. № 1979/14.08.2013 г.

17. Отдаване под наем на части от имоти публична общинска собственост, Вх. № 2002/29.08.2013 г.

18. Отдаване под наем на части от имот публична общинска собственост, Вх. № 2001/29.08.2013 г.

19. Отмяна на решения за отдаване под наем на имоти публична общинска собственост, Вх. № 1897/16.07.2013 г.

20. Одобряване на проект за ЧИ на ПУП, гр. В. Търново, Вх. № 1963/02.08.2013 г.

21. Одобряване проект за частично изменение на ПУП, с. Ресен, Вх. № 1911/17.07.2013 г.

22. Даване разрешение за изработване на проект за ПУП, с. Ресен, Вх. № 1922/22.07.2013 г.

23. Даване разрешение за изработване на проект за ПУП, с. Шемшево, Вх. № 1913/17.07.2013 г.

24. Даване разрешение за изработване на проект за ПУП, с. Вонеща вода, Вх. № 1914/17.07.2013 г.

25. Одобряване проект за ПУП, местност „Козлуджа”, гр. В. Търново, Вх. № 1923/22.07.2013 г.

26. Одобряване проект за ПУП, местност „Пишмана”, гр. В. Търново, Вх. № 1955/02.08.2013 г.

27. Одобряване проект за ПУП, местност „Пишмана”, гр. В. Търново, Вх. № 1956/02.08.2013 г.

28. Одобряване проект за ПУП, местност „Пишмана”, гр. В. Търново, Вх. № 1957/02.08.2013 г.

29. Одобряване проект за ПУП, местност „Пишмана”, гр. В. Търново, Вх. № 1958/02.08.2013 г.

30. Одобряване проект за ПУП, местност „Пишмана”, гр. В. Търново, Вх. № 1959/02.08.2013 г.

31. Одобряване проект за ПУП, местност „Пишмана”, гр. В. Търново, Вх. № 1960/02.08.2013 г.

32. Одобряване проект за ПУП, местност „Пишмана”, гр. В. Търново, Вх. № 1961/02.08.2013 г.

33. Одобряване проект за ПУП, местност „Пишмана”, гр. В. Търново, Вх. № 1962/02.08.2013 г.

34. Присъединяване на Община Велико Търново към декларация за достъп на младите хора до културата, Вх. № 1937/24.07.2013 г.

 

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТНОСНО: Промени по приходната и разходната част на бюджета към 31.07.2013 г. и по Инвестиционната програма на Община В. Търново за 2013 г. , Вх. № 1985/16.08.2013 г.

 

Изказвания не бяха направени. Предложението по т. 1 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Атанас Атанасов – за, Михаил Харалампиев – за, Ваня Павлова - за, Лидия Прокопова - за, Николай Илчев - за, Драгош Методиев – за, Петко Тюфекчиев – за, Валентин Ламбев - за, Стоян Витанов - за, Желка Денева - за, Анета Маноилова - за, Йордан Грозданов - за, Радка Крумова – за, Иван Александров - за, Любен Велчев - за, Николай Георгиев - за, Стефан Михайлов – за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за, Камен Алексиев – за, Мирослав Трифонов – за.

Предложението беше прието с 32 „за”, „”против” няма, „въздържал се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 797

 

На основание чл. 21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.18 от Закона за общинските бюджети, Великотърновски общински съвет реши:

 

1. Утвърждава промените по приходната и разходната част на бюджета към 31.07.2013 година и по Инвестиционната програма на Община В.Търново за 2013 година /Приложение №1/, както следва:

 

І. ПО БЮДЖЕТА

ПРИХОДИ

ПРИХОДИ "ДЪРЖАВНА ОТГОВОРНОСТ"

І. ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ И

НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ

2. Неданъчни приходи

§§

Всичко:

ІІІ тр.

Приходи и доходи от собственост

2400

-4 832

-4 832

- прих.от наеми на имущество, в т.ч.:

2405

-4 835

-4 835

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

-4 835

-4 835

- прих.от лихви по тек.банкови сметки

2408

3

3

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

3

3

Общински такси

2700

1 424

1 424

За ползване на общежития и други по образованието

2708

1 424

1 424

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

1 424

1 424

Други неданъчни приходи

3600

4 125

4 125

- Получ. застр. обезщетения, в т.ч.:

3611

844

844

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

844

844

- Други неданъчни приходи

3619

3 281

3 281

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

3 281

3 281

Събр.и внес.ДДС и др.дан.в/у продажби/нето/

3700

-318

-318

- Внесен ДДС

3701

-257

-257

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

3701

-257

-257

- Вн. д-к в/у прих. от стоп. дейн. на бюдж. пр.

3702

-61

-61

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

3702

-61

-61

Помощи за дарения и др.суми

4500

1 025

1 025

- дарения, помощи и др.от страната, в т.ч.:

4501

1 025

1 025

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

1 025

1 025

ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ:

 

1 424

1 424

ВСИЧКО ПРИХОДИ ЗА ДЕЛЕГ.ОТ ДЪРЖ.Д-СТИ:

 

1 424

1 424

ПРИХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

2. Неданъчни приходи

§§

Всичко:

ІІІ тр.

Приходи и доходи от собственост

2400

173

173

- нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция, в т.ч.:

2404

83

83

-Дирекция "Култура и туризъм"

83

83

- прих.от наеми на имущество, в т.ч.:

2405

24

24

-Дирекция "Култура и туризъм"

24

24

- прих.от лихви по тек.банкови сметки

2408

66

66

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

66

66

Събр.и внес.ДДС и др.дан.в/у продажби/нето/

3700

-107

-107

- Вн. д-к в/у прих. от стоп. дейн. на бюдж. пр.

3702

-107

-107

-Дирекция "Култура и туризъм"

3702

-107

-107

Помощи за дарения и др.суми

4500

16 776

16 776

- дарения, помощи и др.от страната, в т.ч.:

4501

16 776

16 776

- Община Велико Търново

13 430

13 430

-Дирекция "Култура и туризъм"

3 346

3 346

ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ:

 

16 842

16 842

ВСИЧКО ИМУЩ. ДАНЪЦИ И НЕДАН. ПРИХ.

 

16 842

16 842

ІІ. ТРАНСФЕРИ ОТ/ЗА БЮДЖ. И

ИЗВЪНБЮДЖ. С/КИ

§§

Всичко:

ІІІ тр.

Трансфери м/у бюдж.сметки

6100

-93 268

-93 268

получени трансфери /+/

6101

2 732

2 732

-Дирекция "Култура и туризъм"

6101

2 732

2 732

предоставени трансфери /-/

6102

-96 000

-96 000

-Дирекция "Култура и туризъм"

6102

-96 000

-96 000

ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ:

 

 

-93 268

-93 268

 

 

 

 

 

 

 

ВСИЧКО ПРИХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ:

 

-76 426

-76 426

 

 

 

 

 

 

 

ВСИЧКО ПРИХОДИ:

 

 

-75 002

-75 002

РАЗХОДИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ

1. Функция 2 Отбрана и сигурност

0 лв.

Група 2. Полиция, вътрешен ред и сигурност

0 лв.

- в т.ч.:

Община Велико Търново

-570 лв.

Група кметства Килифарево

570 лв.

2. Функция 3 Образование

1 424 лв.

- в т. ч.:

Дирекция "Образование и наука"

1 424 лв.

ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ:

 

 

1 424 лв.

РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ,

ДОФИНАНСИРАНИ С ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ

1. Функция 3 Образование

4 356 лв.

- в т. ч.:

Община Велико Търново

4 354 лв.

Дирекция "Образование и наука"

2 лв.

2. Функция 5 Социално осигуряване, подпомагане и грижи

35 лв.

Група 3 Работи и служби по соц. осигуряване,

             подпомагане и заетостта

35 лв.

- в т. ч.:

Община Велико Търново

35 лв.

3. Функция 7 Почивно дело, култура, религиозни дейности

79 685 лв.

Група 3 Култура

79 685 лв.

- в т. ч.:

Дирекция "Култура и туризъм"

79 685 лв.

ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ,

 

 

 

ДОФИНАНСИРАНИ С ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ:

 

 

84 076 лв.

РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

1. Функция 1 Общи държавни служби

-39 760 лв.

- в т.ч.:

Община Велико Търново

-39 760 лв.

2. Функция 3 Образование

112 лв.

- в т. ч.:

Дирекция "Образование, мл.дейности и спорт"

112 лв.

4. Функция 5 Социално осигуряване, подпомагане и грижи

6 772 лв.

Група 3 Работи и служби по соц. осигуряване,

             подпомагане и заетостта

6 772 лв.

- в т. ч.:

Община Велико Търново

6 772 лв.

5. Функция 6 Жилищно строителство, БКС и опазване

   на околната среда

-95 740 лв.

Група 1 Жилищно строителство и БКС

-63 740 лв.

- в т. ч.:

Община Велико Търново

-63 740 лв.

Кметство Килифарево

Група кметства Килифарево

Група 2 Опазване на околната среда

-32 000 лв.

- в т. ч.:

Община Велико Търново

-32 000 лв.

6. Функция 7 Почивно дело, култура, религиозни дейности

-11 724 лв.

Група 2 Физическа култура и спорт

7 998 лв.

- в т. ч.:

Община Велико Търново

5 298 лв.

Кметство Самоводене

2 700 лв.

Група 3 Култура

-19 722 лв.

- в т. ч.:

Община Велико Търново

76 278 лв.

Дирекция "Култура и туризъм"

-96 000 лв.

9. Функция 9 Разходи некласифицирани в другите функции

-20 162 лв.

- в т. ч.:

Община Велико Търново

-20 162 лв.

ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ:

 

 

-160 502 лв.

ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ И

 

 

 

ДОФИНАНСИРАНЕ НА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ:

 

 

-76 426 лв.

ВСИЧКО РАЗХОДИ:

 

 

 

-75 002 лв.

 

2. Приема актуализация на Инвестиционната програма на Община Велико Търново за 2013 година,

съгласно Приложение 1 към настоящото решение.

3. Променя Приложение 2 от Решение   №763/25.07.2013 год., съгласно Приложение 2 към настоящото решение.

 

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТНОСНО: Финансиране на спортен клуб, Вх. № 1975/13.08.2013 г. и допълнение към него с Вх. № 2007/02.09.2013 г.

 

Г-н НИКОЛАЙ ИЛЧЕВ: На една от последните сесии на ВТОС беше повдигнат въпросът за създаването на общински футболен клуб, в частност, и в цялост - въпроса за битието към днешна дата на този феномен, наречен „футбол в гр. В. Търново”. Съветниците се обединихме около няколко неща, които аз си позволих да формулирам в едно предложение и допълнение към него.

На първо място, аз мисля, че почти всички съветници от ВТОС биха подкрепили идеята футболът като социален феномен да има своето място в община В. Търново, в обществения живот на общината като един от основните методи и като едно от основните средства за възпитание на нашите деца в правилна посока. Това, което се случва напоследък, а именно – създаването на този футболен клуб, който представя община В. Търново в първенството на „В” футболна група, е факт - той вече съществува и този отбор радва много привърженици на футболната игра. Засега на стадиона в Дебелец, надяваме се в най-скоро време и на обновения стадион „Ивайло” във В. Търново. За да се реализира обаче един такъв проект, който е изключително амбициозен, модерен (ще си позволя да цитирам един от колегите от ПК по СДМТ – Йордан Грозданов, който нарече този проект „виолетов” и да го подкрепя напълно в тази му идея да наречем този проект „виолетов проект”) ние трябва да заявим своята позиция и да си дадем своето становище.

Мисля, че въпросът има две страни. Първата страна е фактическата - дали ние сме „за” или „против” съществуването на футболен клуб, който да представлява община В. Търново на регионално, дай Боже, и на национално ниво. Мисля, че повечето от нас биха подкрепили такава идея. На следващо място стои въпросът за това под каква форма и по какъв начин може да съществува един такъв футболен клуб. Настоящото състояние на футболния клуб, който е регистриран като сдружение с нестопанска цел или казано по-просто – един частен клуб, който представя общината – е факт. Другата възможност, която стои пред нас, като община, е да станем член на това сдружение с нестопанска цел. Третата възможност е община В. Търново да има собствен общински футболен клуб, каквито примери има много в страната. Съществува още една възможност – футболният клуб да бъде акционерно дружество, но мисля, че на предната дискусия всички се обединихме около това, че това беше опит, който се реализира неуспешно на територията на община В. Търново. Затова аз си позволих да отправя това предложение до ВТОС за дискусия и за формиране на позиция около възможността да подкрепим (подчертавам го дебело и искам ясно да бъда разбран) началото на този проект, наречен „ФК В. Търново”. Какви ще бъдат ангажиментите на общината в бъдеще по отношение на този ФК, ние не можем да кажем към днешна дата, но това е възможност да подкрепим този проект, този феномен, който събира толкова много хора на едно място и те изпитват положителна емоция. Тези момчета са местни момчета, те ще бъдат пример за подрастващото поколение, ще се създаде школа, която, дай Боже, да дава резултати и в бъдеще.

Това бяха основните ми мотиви да отправя това предложение до ВТОС, като поискам да бъде разгледан въпросът за промяна в разходната част на бюджета и да бъде определена конкретна сума, с която да се подпомогне (ще се повторя още веднъж) стартирането на проекта, наречен „ФК „Етър В. Търново”. Мотивите, които съм изложил, мисля, че са конкретни и формулират включително и правната възможност това да се случи и ВТОС да подкрепи проекта „ФК „Етър В. Търново”, за да може на първо време успешно да бъде завършен есенният дял на футболното първенство, като в предложението си изрично съм записал, че в края на този есенен дял и изтичане на календарната година кметът на общината и председателят на УС на ФК трябва да ни информират за текущото състояние от спортно-техническа и от финансова гледна точка и по отношение изпълнението на ангажиментите на община В. Търново.

Тъй като на предишното заседание, на което дискутирахме възможността една община да отделя от бюджета си и да финансира спортни клубове и в частност футболни клубове, въпросът бе разгледан нееднозначно както от страна на колеги общински съветници, така и от присъстващите почитатели на футболната игра, аз си позволих накратко да извадя информация чрез търсачката от интернет за 10-ина общини в България, които в бюджетите си, формирани за периода 2011 – 2013 г. са отделяли средства по отношение на футболните клубове. Искам задължително да подчертая, че това е пътят, по който трябва да вървим, а не суми, които незабавно и по всякакъв начин трябва да се стремим да осигурим към днешна дата. За 2011 – 2013 г. в община Каварна са отделяни годишно 600 000 лв. бюджет, плюс спонсори - от 400 000 до 600 000 лв.; Враца - 300 000 лв.; Монтана – 180 000 лв., плюс спонсори; Банско - 300 000 лв.; Благоевград – 350 000 лв.; Перник – 500 000 лв.; Добрич – 600 000 лв.; Плевен – 150 000 лв.; Кубрат – 120 000 лв. и т.н.

Мисля, че дали формата ще бъде общински футболен клуб, или възможност общината да подкрепя сдружението, както е формирано към днешния момент и което представлява ФК „Етър”, е въпрос на дискусия и бъдещето време ще покаже кой път е правилният. Дали трябва да оставим футболния клуб в ръцете на няколко великотърновци, хора на бизнеса, които да финансират, а ние да подпомагаме, или да формираме общински футболен клуб, който да контролираме чрез общинския бюджет.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Искам да Ви кажа, че аз и г-н Михайлов на Председателския съвет също държахме Вашето предложение, г-н Илчев, да бъде точка 2 от проекта за дневен ред. Трябва да бъдем коректни в това отношение.

Не знам как да асимилирам това, което се случва в момента, защото всичко това, което се случи назад във времето, е протоколирано и аз ще го изнеса - фактите са си факти и няма как да ги прескочим. По време на предизборната кампания Вие, аз и още няколко тук присъстващи, бяхме кандидати за кметове на този фантастичен град и мисля, че точно в такива моменти се вижда кой кой е и кой е достоен да бъде кандидат за управлението на този град. Неслучайно го казвам, защото ще се аргументирам с безспорни факти.

Изненадан съм, че едно предложение, и то точно от групата на БСП, и то от Вас, присъства с приложение, допълнение към основното предложение с основанието. В този Общински съвет има хора с доста стаж като общински съветници и те знаят през какви перипетии се минава, когато на едно предложение липсва дори точката и запетайката – казвам Ви го от личен опит, защото въпреки прагматичните предложения, които аз съм правил, те бяха върнати не заради съдържанието, а заради точките и запетайките. Да не говорим за правописните грешки, които се наблюдават и в двете предложения. Въпреки обстоятелственото предложение, което присъства в притурката за основанията, които сте изброили, в мен остава съмнението, че Вие наистина не знаете какво точно да предложите, защото сте изброили почти половината от нормативната уредба, която съществува към днешна дата, която пряко или косвено подкрепя Вашето предложение. Но въпреки всичко Вие пак не сте спазили Правилника на ВТОС и да предложите проект за решение. Това не е проект за решение, г-н Илчев.

Аз съм си извадил много интересни неща, които няма как да спестя на аудиторията, на гражданите и на колегите си. Това са факти от Протокол № 49 от 09.07.2013 г., когато аз наистина исках да започнем да разговаряме. Когато казах, че аз наблюдавам политически елемент във Вашето предложение, то е защото във Ваше изказване от същия този протокол, единствено от Вас изказано е, цитирам: „На път сме да откажем тези момчета да гласуват за в бъдеще, но се надявам, че няма да ги откажем да спортуват”. Аз досега не съм чул някой от тук присъстващите колеги в този мандат и в предишния мандат да прави нещо нарочно тенденциозно, защото трябва да гласуват за него еди-кога си. Не е коректно, ние не работим, за да гласуват хората за нас, а защото сме положили клетва, че където има проблеми, ние трябва да съдействаме за решаването им.

Продължавам нататък: Колега Илчев, в същия този протокол сте казали: „В. Търново обаче няма терени и няма стадиони в момента; нямаме тренировъчни игрища, а общината няма пари.”. Това безспорно сте казали Вие, това са фактите. Аз съм се подготвил много сериозно, защото приемам това като лично събеседване, ако искате и като хвърлена ръкавица за предстоящите кандидат-кметски избори. Нека да видим кой кой е. Продължавам нататък, защото нещата, които сте казали, г-н Илчев, наистина не са лицеприятни, но питате ли ме мен какво ми беше на мен по време на извънредната сесия, когато наистина искахме да говорим по същество за всичките тези неща, които Вие в момента така драматично изброявате като възможности как да спасим футбола в община В. Търново? Защо днес, г-н Илчев, защо не преди два месеца, когато въпросът беше на дневен ред на извънредното заседание?

Продължавам нататък: колега Илчев, много неща сте казали, за съжаление. В този ред на мисли искам да задам един риторичен въпрос. Вие осъществявате частна практика, г-н Илчев: Ако счетоводителят на Вашето дружество направи така, че Вие да фалирате с много загуби, с много задължения, когато си направите отново дружество, ще наемете ли същия счетоводител? Въпросът ми е много сериозен.

Не знам как може при направено от Вас предложение, и то в ПК по СТДМ, където присъстват доста членове, ПК по СТДМ да излезе със становище, че подкрепя Вашето предложение. Вашето предложение какво е: ВТОС да реши каква ще бъде сумата, която да заделим за ФК „Етър”.

На тази извънредна сесия някой говореше, че искал да бъде Харисън Форд и някакви други сравнения кой кого гърмял и че предложението не било направено коректно. Аз имам претенции, че съм си направил предложението коректно, но това предложение не е коректно. Вие като правите предложение, трябваше да кажете колко. И хубавото е, че сте слушали, когато аз и г-н Михайлов говорехме, че има откъде да се вземат пари за спасяването на Хуманитарна гимназия. Да, това е единият от начините, но не по начина, по който Вие го предлагате. И аз съм изключително резервиран от това, което ще се случи след малко, защото нещата набират главоломно лавинообразна посока, която ВТОС не трябва да си позволява да извървява. В този ред на мисли аз категорично няма да подкрепя Вашето предложение. Не защото не искам, напротив - може би аз искам повече от всички, събрани заедно, умножено по 100, но не по този начин, по който в момента върви тази сглобка, и не по начина, по който някой е тръгнал да търси политически дивиденти.

Г-н НИКОЛАЙ ИЛЧЕВ: Аз не искам да влизам в конкретна дискусия с г-н Димитров, но ще кажа, че положих сериозни усилия да проследя мисълта Ви и мисля, че схванах основната Ви идея, но няма да влизам на това ниво на дискусия.

В моето предложение и в допълнението към предложението, което съм направил, няма никаква политика. В изложението, което направих и на днешното заседание на ВТОС, също мисля, че не споменах думата „политика” по никакъв начин. А мога да го направя, тъй като предложената сума, която също ще предложа в конкретика, и която е видно от предложението за корекцията на разходната част на бюджета, е в размер на 35 000 лв. Това всъщност е сумата, която общинските съветници от групата на БСП ще икономисат до края на мандата, не ползвайки тези бонуси, които им се позволяват от Закона за допълнителни правни и други услуги, които не знам кои общински съветници ползват, но доколкото знам, нито един съветник от БСП не е ползвал и всеки съветник от БСП е заявил категорично, че няма да ползва.

Аз ще си допълня предложението формално, но категорично възразявам срещу това да се коментира въпросът на такова ниво – първо, междуличностно, и второ, да се прави политика от тази тема с футбола. Когато казах на предишната сесия, че ние сме на път да откажем тези момчета да гласуват, имах предвид дискусията в залата по точките, предхождащи точката с Вашето предложение, но това трябва да Ви го обясня допълнително, за да го разберете, щом не сте го разбрали; тогава залата ме разбра, Вие - не.

В този смисъл мисля, че предложението ми е конкретно и то е свързано с възможностите на община В. Търново; и ще го кажа за трети път - с подкрепата за стартирането на един проект, наречен „ФК В. Търново”. Нищо повече, няма политика. Ако това предложение беше подписано от който и да е от колегите общински съветници, аз щях да го подкрепя.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Колега Илчев, в първото си изказване Вие направихте близо три четвърти от изложението си, говорейки в множествено число: „Ние това, ние онова…”, което не комуникираше с конкретиката във Вашето предложение.

Второ, към настоящия момент аз мисля, че Вие бъркате Вашето предложение с предложението, което следва след малко – там се говори за 35 000 лв., а не във Вашето предложение.

Това, че не сте ме разбрали какво искам да кажа, си е лично Ваше право и е нормално да се опитате да бъдете хлъзгав, само че няма как да стане, защото аз ще Ви припомня още едно Ваше изказване в същия този текст, в който пише: „Ако има нещо хубаво в това, което се случи с „Етър-1924”, това е урокът, който всички ние получихме – че такова нещо, такъв експеримент, община В. Търново и футболните хора в общината не трябва да допускаме повече”.

Какво искаме ние да направим ние в момента? Както един бивш колега казва: да откъснем опашката на гущера или да махнем изцяло преките и косвени съмнения за някакви нелицеприятни обстоятелства, които се случват с този вид спорт – футбола, и конкретно с футболния клуб. Ето Ви дилемата. Ние тръгваме да създаваме нещо ново с определени хора, с определени идеи и намерения и в същия момент какво се случва?

Г-н СТОЯН ВИТАНОВ: Това е втора реплика към г-н Димитров.

Г-н Димитров, Вашето изказване, поне според мен, беше една каскада от лично отношение и нападки към г-н Илчев. Вие казахте, че той е допуснал правописни грешки. Аз Ви моля да ми посочите поне една. Вие казвате „грешки” – в множествено число. Че има допуснати две технически грешки при отпечатването, това е факт, но правописни грешки няма. Така че си върнете думите назад!

Второ, Вие си позволихте да цитирате г-н Илчев няколко пъти, но аз искам да Ви припомня, както преди – при Харисън Форд, че се цитират класиците. Вие направихте точно това преди малко.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Колега Витанов, Вие за пореден път доказвате, че въпреки огромния опит, който предполагаме, че би трябвало да натрупате, в един момент, избягвайки от конкретиката, от същността на темата, която се разисква в момента, се опитвате да го облечете в нещо абстрактно, хипотетично, за да могат хората да концентрират вниманието си не върху същността на проблема, на дебата, а да го пратите някъде си. Да, има правописни грешки и не съм аз човекът, който ще Ви ги показва, Вие сте ги намерете.

А по въпроса – това не е междуличностно между мен и колегата Илчев. Напротив, аз си позволявам да цитирам факти, но не личностни нападки. Това е абсолютно различно и това, че не Ви пасва, си е лично Ваш проблем. Напротив, вчера на комисията колегата Илчев каза, че ние сме приятели, и ние сме такива, но тук, когато говорим за сериозни неща, за решаване на проблемите на обществеността, не би трябвало да месим приятелството с обществените си задължения, още повече, да издигаме някой политически проект в култ.

Г-н МИХАИЛ ХАРАЛАМПИЕВ: В началото на изказването по същество във връзка с предложението на колегата Илчев искам да предложа на всички в залата, без изключение, сутрин да правят физзарядка. Не заради това, че съм офицер, но физзарядката, както пее Владимир Висоцки, действа отрезвяващо върху начина на поведение в обществото.

По същество: не биваше, когато говорим за спорт, да се делим на партии. Онова, което беше споменато от Йордан Грозданов - виолетовата идея трябва да бъде възкресена. И за онези, които не помнят, а аз съм най-старият спортист тук, в залата, но с младежки дух, трябва да ви кажа, че „Интер” играеше на стадион „Ивайло” и стадионът пращеше, индустрията пращеше от производство, селското стопанство пращеше от производство, нямаше обиране на тази продукция. Някой сега ще каже, че правя политика. Това не е политика, а искам да ви кажа, че голям футбол се прави с мощна индустрия и с други неща. И сега хората, които са се ангажирали – великотърновските индустриалци, трябва да бъдат убедени от нас, великотърновските общественици, общински съветници, че ние реално искаме да възкресим този спорт, да не стоим настрани. Някои са свидетели, когато юношите, старша група, извоюваха с кръв и лакти, понеже не бяха тренирали месец и половина, и влязоха в елитната юношеска група, ние не намерихме сили и интелектуални възможности да намерим 5000 лв., за да играят, защото аз щях да ги давам тия 5000 лв. от моята професорска заплата.

Мълча нарочно, защото сега е моментът ние да покажем на великотърновци, че общинските съветници, че Общината иска да имат нещо общо с този новосъздаден пръкнал се из пепелищата великотърновски клуб. Няма ги онези прелетни черни птички, които пълнеха първите страници на локалните ни вестници, че ние, видите ли, утре ще спечелим и т.н., а в същото време имаше във „Фасони” едни други момченца с компютри, които уреждаха мачовете. Това е минало и като е минало и като е минало, нека да дадем път на новото. Какво са тези няколко десетки хиляди лева, които ние трябва да дадем? Аз съм от ПК по ОНК и участвам във всичките й заседания и ние се съгласяваме (моля да бъда правилно разбран) - ще дрънкат китарите три дни – три пъти повече пари; или за някои други нещица, които отзвучават за 2-3 дена, а футболът е нещо трайно. Действително сега момчетата са стъпили на краката си, мисля, че са на четвърто място, дайте да ги подкрепим и аз лично ще гласувам за даването на някакви средства от общинския бюджет.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Г-н професоре, Вашето изказване беше много горещо, хубаво, искрено. Къде бяхте преди два месеца, колега, когато проблемът беше на дневен ред; тогава когато беше дадена възможност наистина да тръгнем и да сглобяваме в правилната посока и съотношението при гласуването беше един към всички останали. Какво се случи, каква беше тази дъждовна вода, която се изля върху главите на всички ни, че променихме мнението си?

А когато говорим за десетките хиляди левове, които искате да гласувате сега, тук няма никакви десетки хиляди лева. Какво конкретно ще гласувате по предложението на г-н Илчев? Питам Ви Вас, професоре? Какво ще гласувате, като няма посочена конкретна сума.

Г-н МИХАИЛ ХАРАЛАМПИЕВ: Ние решаваме сега въпроса за средствата.

Г-н ТОДОР ТОДОРОВ: Имам процедурно предложение да прекратим дебатите и да преминем към гласуване на точката.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Избягването на темата с процедурни и административни схватки не е лицеприятно. Няма да усложнявам нещата, мисля, че всеки един е достатъчно ангажиран и отговорен към обществеността. Мисля, че е хубаво да се чуят колкото се може повече мнения.

Г-н ДАНИЕЛ ПАНОВ: Изслушах внимателно всички изказвания. Аз също искам да кажа няколко неща във връзка със създаването на този футболен клуб. Никога досега, откакто почнахме дискусията за този клуб; не само със спортните деятели, с треньорите, с част от съветниците, които присъстваха на една от срещите, които организирах; не съм правил политика. Аз мисля, че трябва да се обединим, да заровим политическите томахавки в момента и да гласуваме предложението на г-н Илчев, тъй като три месеца ни костваше, на 15-20 човека, които работиха за създаването на този футболен клуб, включително представителите на Българската федерация по футбол. В крайна сметка изводите бяха, че община В. Търново и 250-те деца, които до миналата година тренираха към ФК „Етър”, трябва да тренират отново и да имат създаден такъв клуб. Идеята беше дълго дискутирана, сега влиза в залата с предложението на г-н Илчев. Да, изпреварил е събитията, тъй като всички изчакваха регистрацията на футболен клуб, която е входирана и е стигнала до някаква степен, доколкото имам информация.

За да може дискусията да бъде ползотворна, аз мисля, че общината и всички ние го знаем: общинската администрация има ресурс и може да подпомага новосъздадения ФК „Етър”, така че следващата точка е моето предложение, което сме внесли - за финансиране с 35 000 лв., но там вече предполагам, че ще има друга дискусия. Мисля, че общинските съветници са в правото си в момента да дадат един нов тласък на футбола в нашия град, да възродим футбола в нашия град с новосъздадения ФК „Етър – Велико Търново” и да дадем бъдеще на нашите, на местните деца – футболисти, да могат да се изявяват в нашия отбор. Надявам се всички вие да подкрепите това предложение.

Следващата точка също е свързана с финансирането на футболния клуб и на всички въпроси, на които искате отговори, съм готов да отговарям, включително и с Управителния съвет, който е избран в този ФК „Етър”. Решението дали общината трябва да влезе във ФК „Етър” - това е допълнителна дискусия. Аз смятам, че първо трябва да се даде ход на новосъздадения футболен клуб, за да видим как се развиват действията на футболистите и дейността на футболен клуб и тогава в последващи действия да се решава дали общината ще бъде в клуба. Но засега аз лично не смятам, че общината трябва да бъде в клуба, а трябва да подпомага дейността му. Има достатъчно ентусиасти, бизнесмени, хора, които са готови да подпомогнат футбола. От ВТОС и от общината се иска да подкрепи едно предложение.

Предложението за прекратяване на дебатите беше подложено на гласуване и прието с 28 „за”, 3 „против”, „въздържали се” няма.

Предложението по т. 2 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Атанас Атанасов – за, Михаил Харалампиев – за, Ваня Павлова - за, Лидия Прокопова - за, Николай Илчев - за, Петко Тюфекчиев – за, Валентин Ламбев - за, Стоян Витанов - за, Желка Денева - за, Анета Маноилова - за, Милен Михов - за, Йордан Грозданов - за, Радка Крумова – въздържал се, Иван Александров - за, Любен Велчев – въздържал се, Николай Георгиев – въздържал се, Пламен Радонов - за, Стефан Михайлов – против, Николай Николов – въздържал се, Румен Димитров - против, Мариян Кенаров – въздържал се, Камен Алексиев – за, Мирослав Трифонов – за.

Предложението беше прието с 26 „за”, 2 „против”, 5 „въздържали се”.

 

РЕШЕНИЕ № 798

 

На основание чл. 17, ал.1, т.1 и т.10 /предложение първо/, във връзка с чл. 20, чл.21, ал. 1, т. 6, чл. 33, ал.1, т.2, вр. с чл. 54, ал.1 от ЗМСМА, вр. с чл. 22, ал. 1, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Великотърновски общински съвет, на неговите комисии и за взаимодействието му с общинската администрация, Великотърновски общински съвет реши:

 

1. Великотърновски общински съвет да извърши промяна на бюджета, считано от датата на решението, като прехвърли сума, определена и съобразена с възможностите на бюджета на общинския съвет, целево за подпомагане на ФК „Етър Велико Търново“ и според изискванията на бюджетната класификация. Сумата да бъде определена след установяване и преценяване на реалните възможности на бюджета, определен за общински съвет, към настоящия момент.

 

2. Кмета на Община Велико Търново, ведно с Председателя на УС на ФК „Етър Велико Търново“ след приключване на есенния дял на футболното ни първенство, да информират Великотърновски общински съвет за начина на разходване на предвидените средства.

 

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ (отрицателен вот): Няма как да не взема отрицателен вот, тъй като не спирам да се изумявам от това, което виждам с очите си и трябва да го кажа. Точно на тази извънредна сесия колегата Илчев беше този, който изрази недоумение, съмнение от това, че ние на един значително късен етап разбираме, че във ФК „Етър-1924” е имало хора с по няколко договора. Това, което казвам, е протоколирано. На този етап, въпреки че създадохме нов клуб, аз винаги съм казвал, че ще го подкрепям, ще работя за този нов клуб, но ако наистина тръгваме начисто отвсякъде. И ако има дори и един, който е допринесъл за краха на футбола във В. Търново, от най-голям привърженик аз ще се превърна в най-голям противник.

Неслучайно попитах дали ще откъснем опашката на гущера, или ще продължаваме да толерираме подобни неща. И тъй като към днешна дата има информация, че в новосформирания клуб има присъствие на личности, които са били съпричастни в управлението на ФК „Етър-1924”, точно заради това казвам, че се изумявам от поведението на колегата ни Илчев, който публично зададе въпросите как е възможно да има хора с няколко договора в клуба и към днешна дата ние да продължаваме да толерираме подобно поведение.

Г-н НИКОЛАЙ ИЛЧЕВ: Г-н Председател, моля Ви за разрешение да наруша Правилника!

Г-н Димитров, язък за парите, които сте изхарчили за правни консултации.

Г-н СТЕФАН МИХАЙЛОВ: Гласувах „против” не защото съм против, а защото смятам, че дебатите не трябваше да бъдат прекратени толкова бързо. Аз няма да говоря за политика, ще говоря само за пари. Подкрепям идеята на г-н Илчев, но трябва да си зададем въпроса дали така помагаме. Внимателно слушах и г-н Димитров. Останах с впечатление, че той не е против, но ние просто не искаме да го изслушаме.

Преди да вземем такова важно решение, бих задал няколко въпроса. Първи въпрос: Някой от вас знае ли какви са целите, които си е поставил този клуб? „В” група, четвърто място – това е голям успех за „Етър”. Или „Б” група? Казвам това, защото всичко това е свързано с цифри – във „В” група са едни, в „Б” група са други. Видяхте, че от „Лудогорец” казаха, че 5 000 000 лв. са смешни пари и не може да бъде конкурентен в Европа. Надявам се общината да не прибегне до такова финансиране. Второ: Някой знае ли какъв е бюджетът на този клуб, колко от бюджета ще бъде подсигурен от тези бизнесмени? Настина, хората си дават личните пари и могат да кажат каквото си искат, но понеже ние изразходваме обществени средства, би следвало да бъдем по-внимателни за нашия дял. Някой знае ли колко ще даваме още. Сигурен съм, че с тези 35 000 лв. това е нещо временно. Повярвайте ми, след два месеца ние ще гласуваме още 35 000 лв. Тук има хора от управата на клуба и съм сигурен, че те ще го потвърдят. Ние трябваше да си кажем тези неща. Ние трябва да заделим като община, ако ще помагаме, 100 000 лв. Не сега да дадем 35 000 лв., а на вторите 35 000 лв. да откажем. За какво тогава сме дали първите 35 000 лв.? Това правилна политика ли е, която ВТОС трябва да води спрямо клуба? Мисля, че общината достатъчно помага – нейната грижа е да подсигури стадион, има разходи за този стадион, които тя поема. Някой от вас чу ли становище от Общинска администрация има ли пари и някой от ОА ще каже ли: „Да, има пари”. Това, което предлагате, е промяна на бюджетен кредит. Това не е пари. За първи път чувам г-н Панов, който каза, че общината не следва да влиза в този клуб, аз досега не съм чувал неговото мнение. Моето мнение пък е, че общината трябва да влезе в този клуб, ако искаме да го подпомагаме. Но аз за първи път чувам мнението на кмета сега. И ние сега прекратихме дискусията, която трябва сега да започва.

Пак ви питам: Ще помогнем ли с тези 35 000 лв. на това добро начинание, което предлага г-н Илчев? Не е въпросът да се караме и да прилагаме административни хватки и трикове. Въпросът е да помогнем, ако искаме. Освен това има още три клуба: „Етър-1924”, „Етър” на Иван Ангелов, „Боляри” и ние сега създаваме още един. Какъв е проблемът утре да се създаде още един и той да поиска финансиране? Как ще откажем? Иван Ангелов утре ще внесе едно писмо: „И ние искаме 30 000 лв.”. Защо на единия даваме, а на другите не. Ние нямаме визия за развитието на футбола, не можем така да даваме пари. Преди време имаше дискусия за Хуманитарна гимназия и тогава подкрепихме, но веднага ние с г-н Пламен Радонов направихме едно предложение - да има визия за развитието на хуманитарните науки във В. Търново.

Не съм против да дадем тези пари, нека да ги дадем, но трябва да си изговорим тези неща преди това, не после, защото какъв е смисълът. Извинявайте, ако съм засегнал някого!

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Промени по разходната част на бюджета на Община Велико Търново за 2013 г., Вх. №1986/16.08.2013 г.

 

Г-н АЛЕКСАНДЪР НАНКОВ: Внимателно слушах цялата полемика и не бих казал, че този нов проект няма визия. Нека тръгнем оттам, защото аз имам чувството, че тук го превръщаме в един пазар. Идеята е да си кажем ще подкрепим ли футбола във В. Търново, или няма да го подкрепим. Визията, както каза и г-н Кметът, е, че ние трябва да съхраним тези 200 деца, които ще се развиват. Много е лесно ние да се гордеем с нашите легенди, които ни представиха в САЩ през 1994 г. и в един момент да не искаме да го развиваме този футбол. Може би говоря малко повече емоционално, защото моята идея, след като аз наистина желая този спорт да се развива и три години помагам безрезервно на него; идеята е наистина всички да се обединим без политическа принадлежност и да дадем шанс на този спорт. Да, има няколко футболни клуба. Но защо трябва да вървим по лошия път на Габрово, например, където има няколко футболни клуба и те нямат развитие? Ние трябва да се обединяваме.

Аз нямам претенции към формата, в която ще се развива този футболен клуб, но нека тръгнем с тази ясна идея, че ние искаме да се развива футболът в града. И нека да не противопоставяме различните аудитории в обществото. В този град има място както за култура, както за спектакли, има място и за футбол. Ние не можем да лишим запалянковците от тяхното желание да гледат тези представления. Нека да помогнем на нашите, на търновските деца! Нека да тръгнем в тази посока!

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Аз неслучайно не исках да бъде прекратен дебатът по миналата точка, защото по време на постоянната комисия аз подсказах една много сериозна тема. Зададох риторичен въпрос на колегата, който прави предложението: Защо не излязохме с предложение относно парите, които трябва да получим – 60 000 лв., от едно търговско дружество, в което общината участва и те са задължени да ги дават? Защо не тръгнахме оттам - питам всички вас, а продължавате да мълчите по проблемите? Тогава можеше да седнем, да се консолидираме около идеята, да видим какво правим в чисто финансов аспект: колко пари, как, що, и да си направим една равносметка може ли клубът да бъде общински, или не може. Защото преди два месеца аз ви казах, че имаме ресурс да бъде общински на този етап, ако община В. Търново си защитава интересите, а защитата на интересите минава през тези 60 000 лв., които трябваше да влизат в община В. Търново и след това да се разпределят за спорт и култура. Защо колегата не направи предложението да си защитим тези пари? За да може да бъде лесно и на нас, и на цялата подрастваща група, а не половината от младежите да спортуват в този „Етър – В. Търново”, а другите да отиват в „Лайтс”. Това ли е футболът, който ние искаме да направим – отново да има разделение? Питате ли децата, които са във ФК „Лайтс”, а са от В. Търново, с какво самочувствие играят? Нима те не искат да представляват „Етър” и В. Търново? Напротив, искат, само че съществува вашата косвена подкрепа, която към настоящия момент все още никой не иска да промени и да защити всичко, което е обвързано с интересите на община В. Търново, включително и тези 60 000 лв. Трябваше да направим промени в тази посока и тогава щеше да ни е лесно, тогава нямаше да има толкова горещ дебат, нямаше да се използва емоционалният акцент: как ще реагират младите, подрастващите, ще спортуват ли, няма ли. Напротив, всички сме „за”, но въпросът е как ще го постигнем. Всички искаме, но са малко хората, които знаят как да го направят.

Г-н ПЕТКО ТЮФЕКЧИЕВ: Искам да се включа на второто полувреме, тъй като първото завърши нула на нула и да ви кажа само няколко думи. Аз изцяло ще подкрепя предложението на кмета за финансирането на футболния клуб. Ще дам един аргумент, тъй като някои колеги в първото полувреме си мислеха, че говорим за карате, а ние говорим за футбол, и бъркат понятията и термините, затова просто ще премина по същество: заставам изцяло зад идеята. Защо? Клубът нямал визия. Аз ще ви кажа, че няколко колеги ходихме, тъй като г-н Нанков ни покани, и ви казвам къде е агитката на „Етър”. Агитката на „Етър” неотлъчно следва този отбор. Този отбор не е наш, той е на великотърновци. Там, където е агитката на „Етър”, това е „Етър” В. Търново. Това е положението и няма какво да философстваме защо ще го правим този отбор, защо ще се създава.

И още нещо ще ви кажа: познавам г-н Нанков, ние с него сме съученици и ще ви кажа, че с каквото се е хванал, е успял. Затова аз имам доверие на г-н Нанков и изцяло подкрепям предложението на кмета. Оттук нататък не искам повече да слушам хора, които нямат никаква компетентност и просто губят времето на хората, които имат визията и възможността това, което могат да правят, да го правят.

Г-жа ЛИДИЯ ПРОКОПОВА: Аз мисля, че макар и малко, 35 000 лв. са едно добро начало за финансиране на клуба, защото ще се сложи един стабилитет и една визия за в бъдеще. И тъй като се визира тук преди всичко детско-юношеската подготовката на тези 200 деца, искам да кажа, че пряко съм наблюдател на двама мои ученици, много талантливи, които за съжаление още преди завършване на седми клас отидоха в Ловеч по причина, че тук, при нас, няма стабилност във футбола, няма бъдеще.

Мисля, че днешната стъпка е добро начало, смятам, че има воля, доколкото виждам, и ако това стигне до Нова година, след Нова година ние сме хората, които можем да дофинансираме и наистина да се създаде една стратегия за бъдещето развитие на този толкова любим спорт на всички българи.

Г-н МИЛЕН МИХОВ: Спомням си, че ние гледахме въпроса за подкрепата на този футболен клуб на една извънредна сесия, която беше историческа – сесия, в която ние нищо не решихме. И тогава си спомням, че в разговор с младежите и с феновете след сесията им казах нещо – че началото на всяко начинание е с идеята и с плана за действие и че е много важно кметът, който и да е той, да бъде един от решаващите фактори в тези общински действия. Аз ще подкрепя това предложение на кмета, защото то е публична декларация, че всички ние, не само като Общински съвет; кметът и администрацията, стоим на позицията, че В. Търново се нуждае от не просто футболен отбор, а от един проспериращ футболен отбор, който за мен (аз не съм футболист, не съм футболен човек, обаче обичам този спорт) може да бъде само един - и това е мечтата и споменът за онзи „Етър”, защото друга цел ние не можем да имаме. На тези деца и младежи, които спортуват, ние не можем да им предложим друга цел. Това няма да стане утре, няма да стане и в други ден, но това трябва да си го кажем.

Приемам това предложение като една публична декларация, че ние като общински съветници, като Общински съвет, кметът - като представител на администрацията и като орган на местното самоуправление, стоим зад тази идея. Тази идея може да бъде реализирана с наша подкрепа, но и с усилията на много други футболни хора и хора, които обичат футбола. Така че е един кредит на доверие, който даваме и заявка, че ние няма да спрем дотук и че е необходима - това, което и другите колеги казаха, ясна програма за развитието на този футболен отбор с най-високи цели във възможно обозримо бъдеще.

Правя формално предложение да прекъснем дебата и да минем към гласуване.

Предложението на г-н Михов за прекратяване на дебата беше подложено на гласуване и прието с 32 „за”, 1 „против”, 1 „въздържал се”.

Предложението по т. 3 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Атанас Атанасов – за, Михаил Харалампиев – за, Ваня Павлова - за, Лидия Прокопова - за, Николай Илчев - за, Петко Тюфекчиев – за, Валентин Ламбев - за, Стоян Витанов - за, Желка Денева - за, Анета Маноилова - за, Милен Михов - за, Йордан Грозданов - за, Радка Крумова – въздържал се, Иван Александров - за, Любен Велчев – въздържал се, Николай Георгиев – въздържал се, Пламен Радонов - за, Стефан Михайлов – за, Николай Николов – въздържал се, Румен Димитров - против, Мариян Кенаров – въздържал се, Камен Алексиев – за, Мирослав Трифонов – за.

Предложението беше прието с 28 „за”, 1 „против”, 5 „въздържали се”.

 

РЕШЕНИЕ № 799

 

На основание чл. 21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.18 от Закона за общинските бюджети, Великотърновски общински съвет реши:

 

Утвърждава промените по разходната част на бюджета на Община В.Търново за 2013 година, както следва:

 

РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

1. Функция 1 Общи държавни служби

-35 000 лв.

- в т.ч.:

Община Велико Търново

-35 000 лв.

Дейност 123 Общински съвети

§§

 

1000

-35 000

1098

-35 000

Всичко за дейност:

 

-35 000

2. Функция 7 Почивно дело, култура, религиозни дейности

35 000 лв.

Група 2 Физическа култура и спорт

35 000 лв.

- в т. ч.:

Дирекция "Образование и наука"

35 000 лв.

Дейност 714 Спортни бази за спорт за всички

§§

 

1000

35 000

1098

35 000

Всичко за дейност:

 

35 000

ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ:

 

 

0 лв.

ВСИЧКО РАЗХОДИ:

 

 

 

 

0 лв.

2. Допълва Приложение 13 от Решение №561/07.02.2013 година, както следва:

т.2 Други спортни дейности

   35 000 лв.

2.6 Футболен клуб "Етър Велико Търново"

   35 000 лв.

 

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ (отрицателен вот): Използвам правото си на отрицателен вот. Отново ще кажа, че наистина съм „за” футбола, но не по този път, по който тръгва ВТОС, респективно община В. Търново. Не се изказах в конкретика и съм изненадан как никой от присъстващите в тази зала не подложи дори и на елементарен дебат самото основно предложение, а според мен има върху какво да се разсъждава. Само това ще кажа, няма да конкретизирам повече условията и обстоятелствата, тъй като има доста сложни елементи. Надявам се, както каза г-н Илчев, правната ми консултация да не е на достатъчно ниво, но се съмнявам – поне досега се оказва на нужното равнище.

Хубаво е да има футбол, разбира се, но е хубаво ние, като Общински съвет, да вземем превантивни мерки и решения много преди да бъдем изправени до стената. В този ред на мисли аз съм изненадан как нито един от тук присъстващите не говори за документацията за регистрация, било то съдебна или друга, която все пак футболният клуб трябва да предостави на нашето внимание; как нито един не пожела да види документацията, а само се предоверяваме на „казал” и на „рекъл”.

Това е един от малкото елементи, които мога да изтъкна пред вас и бих помолил последващите инициативи да бъдат съпътствани с конкретики - законови и целесъобразни!

 

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТНОСНО: Приемане на решение за кандидатстване по ОП „Развитие на човешките ресурси”, „Да не изоставим нито едно дете”, Вх. № 1974/09.08.2013 г.

 

Изказвания не бяха направени. Предложението по т. 4 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Росен Иванов - за, Атанас Атанасов – за, Михаил Харалампиев – за, Ваня Павлова - за, Лидия Прокопова - за, Николай Илчев - за, Стоян Витанов - за, Желка Денева - за, Анета Маноилова - за, Йордан Грозданов - за, Николай Георгиев - за, Пламен Радонов - за, Стефан Михайлов – за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за, Мирослав Трифонов – за.

Предложението беше прието с 25 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 800

 

На основание чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет декларира, че:

 

1. Поема ангажимент да се създадат съответните социални услуги по вид и брой, в съответствие с Националната карта на резидентните услуги в изграждащата се социална инфраструктура със средства на ОПРЧР, а именно:

- „Център за настаняване от семеен тип” за деца и младежи с увреждания, гр. Велико Търново, кв. „Бузлуджа”, ул. „Иларион Драгостинов” № 3, с капацитет 14 места;

- „Център за настаняване от семеен тип” за деца и младежи с увреждания, гр. Велико Търново, кв. „Бузлуджа”, ул. „Иларион Драгостинов” № 3, с капацитет 14 места;

- „Център за настаняване от семеен тип” за деца и младежи с увреждания, гр. Велико Търново, кв.”Кольо Фичето” ул. „Колония Товар”, с капацитет 14 места.

 

2. Поема ангажимент услугите да бъдат поддържани минимум 5 години след създаването им.

 

В 17.30 часа беше обявена 10-минутна почивка. След почивката беше направена поименна проверка:

Николай Ашиков, Тодор Тодоров, Йорданка Стефанова, Деян Хаджийски, Петя Илиева, Тихомир Георгиев, Красимир Калчев, Божидар Ангелов, Александър Нанков, Росен Иванов, Михаил Харалампиев, Ваня Павлова, Лидия Прокопова, Николай Илчев, Петко Тюфекчиев, Валентин Ламбев, Стоян Витанов, Желка Денева, Анета Маноилова, Милен Михов, Йордан Грозданов, Радка Крумова, Николай Георгиев, Пламен Радонов, Николай Николов, Румен Димитров, Мариян Кенаров, Камен Алексиев, Мирослав Трифонов.

 

ПО ПЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Приемане на решение за учредяване право на безвъзмездно ползване върху недвижим имот на сдружение „SOS Детски селища България», Вх. № 1996/27.08.2013 г.

 

Изказвания не бяха направени. Предложението по т. 5 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Ваня Павлова - за, Лидия Прокопова - за, Николай Илчев - за, Петко Тюфекчиев – за, Валентин Ламбев - за, Стоян Витанов - за, Желка Денева - за, Анета Маноилова - за, Милен Михов - за, Радка Крумова – за, Пламен Радонов - за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за, Камен Алексиев – за, Мирослав Трифонов – за.

Предложението беше прието с 27 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 801

 

На основание чл.21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 39, ал. 4 от ЗОС и чл. 59, ал. 1 и ал. 4 от НРПУРОИ в изпълнение на Споразумение за партньорство от месец юни 2011 г. по Проект „Превенция на изоставянето. Подкрепа на семейството”, в изпълнение на Национална стратегия „Визия за деинституционализацията на децата в Република България”, Общинска стратегия за детето 2012 - 2015 година и Стратегия на Община Велико Търново за развитие на социалните услуги 2011 – 2015 година и Годишните планове и програми към тях, Великотърновски Общински съвет:

1. Дава съгласие за предоставяне право на безвъзмездно ползване от Сдружение „SOS Детски селища България” на 3 помещения от I –во ниво и цялото II – ро ниво на имот, частна общинска собственост, актуван с АОС № 1397/ 13.05.2002 г., намиращ се в гр. Велико Търново, ул. „Димитър Найденов” № 4, за изпълнение на дейностите по предоставяне на социална услуга в общността „Център за обществена подкрепа” за срок от 3 години.

2. Сдружение „SOS Детски селища България” следва да заплаща месечните разходи за електроенергия, отопление, вода и СОТ на ползваните помещения.

3. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да извърши всички необходими действия по предоставяне на описаните по – горе помещения от имота при спазване на действащата нормативна уредба.

 

ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТНОСНО: Разкриване на социална услуга предоставена в общността от резидентен тип „Център за настаняване от сeмеен тип” I за деца и младежи с увреждания, Вх. №1973/09.08.2013 г.

 

Изказвания не бяха направени. Предложението по т. 6 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Ваня Павлова - за, Лидия Прокопова - за, Николай Илчев - за, Петко Тюфекчиев – за, Валентин Ламбев - за, Стоян Витанов - за, Желка Денева - за, Анета Маноилова - за, Милен Михов - за, Йордан Грозданов - за, Радка Крумова – за, Иван Александров - за, Николай Георгиев - за, Пламен Радонов - за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за, Камен Алексиев – за, Мирослав Трифонов – за.

Предложението беше прието с 30 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 802

 

На основание чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА, чл.18, ал.1 от Закона за социално подпомагане, във връзка с чл. 36, ал.2, т. 7а и чл. 36в, ал.1, т.1 и ал.3, т.1 и т.2 от Правилника за прилагане на закона за социално подпомагане, във връзка с изпълнение на целите на Стратегия на Община Велико Търново за развитие на социалните услуги 2011 – 2015 година и Годишните планове към нея, Програмата за управление на Община Велико Търново 2011 – 2015 година и Общинска стратегия за детето 2012-2015 година и в изпълнение на Националната карта на резидентните услуги, Великотърновски общински съвет:

1. Дава съгласие за разкриване на социалната услуга, предоставена в общността от резидентен тип „Център за настаняване от семеен тип” I за деца и младежи с увреждания в гр. Велико Търново, ул. „Иларион Драгостинов” № 3, считано от 01.11.2014 година.

2. За нуждите на социалната услуга, предоставяна в общността от резидентен тип „Център за настаняване от семеен тип” I за деца и младежи с увреждания в гр. Велико Търново, ул. „Иларион Драгостинов” № 3, ще бъде използвана изградената сграда тип G с обща разгърната площ от 741, 27 кв.м. по проект „Изграждане и функциониране на три Центъра за настаняване от семеен тип на територията на град Велико Търново” по ОП „Регионално развитие”, схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG 161PO001/ 1.1-12/ 2011, „Подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск”, Приоритетна ос 1 „Устойчиво интегрирано градско развитие”, Операция 1.1. „Социална инфраструктура”.

3. Финансиране на социалната услуга, предоставена в общността от резидентен тип „Център за настаняване от семеен тип” I за деца и младежи с увреждания в гр. Велико Търново, ул. „Иларион Драгостинов” № 3, с капацитет – 14 потребители ще се осъществява по стандарти и критерии за издръжка на социалната услуга от държавния бюджет чрез общинския бюджет, определяни ежегодно с Решение на Министерски съвет, считано от 01.11.2014 година.

4. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да представи Решението на Великотърновски общински съвет за разкриване на социалната услуга, предоставяна в общността от резидентен тип „Център за настаняване от семеен тип” I за деца и младежи с увреждания в гр. Велико Търново, ул. „Иларион Драгостинов” 3, считано от 01.11.2014 г., с капацитет – 14 потребители пред Регионална дирекция за социално подпомагане гр. Велико Търново за изготвяне на Предложение до Агенция за социално подпомагане, съгласно разпоредбите на чл. 36в от Правилника за прилагане на Закона за социална подпомагане.

 

ПО СЕДМА ТОЧКА ОТНОСНО: Разкриване на социална услуга предоставена в общността от резидентен тип «Център за настаняване от сeмеен тип» II за деца и младежи с увреждания, Вх. №1971/09.08.2013 г.

 

Изказвания не бяха направени. Предложението по т. 7 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Ваня Павлова - за, Лидия Прокопова - за, Петко Тюфекчиев – за, Валентин Ламбев - за, Стоян Витанов - за, Желка Денева - за, Анета Маноилова - за, Милен Михов - за, Йордан Грозданов - за, Радка Крумова – за, Иван Александров - за, Николай Георгиев - за, Пламен Радонов - за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за, Камен Алексиев – за, Мирослав Трифонов – за.

Предложението беше прието с 29 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 803

              

На основание чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА, чл.18, ал.1 от Закона за социално подпомагане, във връзка с чл. 36, ал.2, т. 7а и чл. 36в, ал.1, т.1 и ал.3, т.1 и т.2 от Правилника за прилагане на закона за социално подпомагане, във връзка с изпълнение на целите на Стратегия на Община Велико Търново за развитие на социалните услуги 2011 – 2015 година и Годишните планове към нея, Програмата за управление на Община Велико Търново 2011 – 2015 година и Общинска стратегия за детето 2012-2015 година и в изпълнение на Националната карта на резидентните услуги, Великотърновски Общински съвет:

1. Дава съгласие за разкриване на социалната услуга, предоставена в общността от резидентен тип „Център за настаняване от семеен тип” II за деца и младежи с увреждания в гр. Велико Търново, ул. „Иларион Драгостинов” № 3, считано от 01.11.2014 година.

2. За нуждите на социалната услуга, предоставяна в общността от резидентен тип „Център за настаняване от семеен тип” II за деца и младежи с увреждания в гр. Велико Търново, ул. „Иларион Драгостинов” № 3, ще бъде използвана изградената сграда тип A с обща разгърната площ от 641, 97 кв.м. по проект „Изграждане и функциониране на три Центъра за настаняване от семеен тип на територията на град Велико Търново” по ОП „Регионално развитие”, схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG 161PO001/ 1.1-12/ 2011, „Подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск”, Приоритетна ос 1 „Устойчиво интегрирано градско развитие”, Операция 1.1. „Социална инфраструктура”.

3. Финансиране на социалната услуга, предоставена в общността от резидентен тип „Център за настаняване от семеен тип” II за деца и младежи с увреждания в гр. Велико Търново, ул. „Иларион Драгостинов” № 3, с капацитет – 14 потребители ще се осъществява по стандарти и критерии за издръжка на социалната услуга от държавния бюджет чрез общинския бюджет, определяни ежегодно с Решение на Министерски съвет, считано от 01.11.2014 година.

4. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да представи Решението на Великотърновски общински съвет за разкриване на социалната услуга, предоставяна в общността от резидентен тип „Център за настаняване от семеен тип” II за деца и младежи с увреждания в гр. Велико Търново, ул. „Иларион Драгостинов” 3, считано от 01.11.2014 г., с капацитет – 14 потребители пред Регионална дирекция за социално подпомагане гр. Велико Търново за изготвяне на Предложение до Агенция за социално подпомагане, съгласно разпоредбите на чл. 36в от Правилника за прилагане на Закона за социална подпомагане.

 

ПО ОСМА ТОЧКА ОТНОСНО: Разкриване на социална услуга предоставена в общността от резидентен тип „Център за настаняване от сeмеен тип” III за деца и младежи с увреждания, Вх. №1972/09.08.2013 г.

 

Изказвания не бяха направени. Предложението по т. 8 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Ваня Павлова - за, Лидия Прокопова - за, Петко Тюфекчиев – за, Валентин Ламбев - за, Стоян Витанов - за, Желка Денева - за, Анета Маноилова - за, Милен Михов - за, Йордан Грозданов - за, Радка Крумова – за, Иван Александров - за, Николай Георгиев - за, Пламен Радонов - за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за, Камен Алексиев – за, Мирослав Трифонов – за.

Предложението беше прието с 29 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 804

 

На основание чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА, чл.18, ал.1 от Закона за социално подпомагане, във връзка с чл. 36, ал.2, т. 7а и чл. 36в, ал.1, т.1 и ал.3, т.1 и т.2 от Правилника за прилагане на закона за социално подпомагане, във връзка с изпълнение на целите на Стратегия на Община Велико Търново за развитие на социалните услуги 2011 – 2015 година и Годишните планове към нея, Програмата за управление на Община Велико Търново 2011 – 2015 година и Общинска стратегия за детето 2012-2015 година и в изпълнение на Националната карта на резидентните услуги, Великотърновски Общински съвет:

1. Дава съгласие за разкриване на социалната услуга, предоставена в общността от резидентен тип „Център за настаняване от семеен тип” III за деца и младежи с увреждания в гр. Велико Търново, ж.к. „Кольо Фичето” ул. „Колоня Товар” кв. 545, считано от 01.11.2014 година.

2. За нуждите на социалната услуга, предоставяна в общността от резидентен тип „Център за настаняване от семеен тип” III за деца и младежи с увреждания в гр. Велико Търново, ж.к. „Кольо Фичето” ул. „Колоня Товар” кв. 545, ще бъде използвана изградената сграда тип G с обща разгърната площ от 605, 00 кв.м. по проект „Изграждане и функциониране на три Центъра за настаняване от семеен тип на територията на град Велико Търново” по ОП „Регионално развитие”, схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG 161PO001/ 1.1-12/ 2011, „Подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск”, Приоритетна ос 1 „Устойчиво интегрирано градско развитие”, Операция 1.1. „Социална инфраструктура”.

3. Финансиране на социалната услуга, предоставена в общността от резидентен тип „Център за настаняване от семеен тип” III за деца и младежи с увреждания в гр. Велико Търново, ж.к. „Кольо Фичето” ул. „Колоня Товар” кв. 545, с капацитет – 14 потребители ще се осъществява по стандарти и критерии за издръжка на социалната услуга от държавния бюджет чрез общинския бюджет, определяни ежегодно с Решение на Министерски съвет, считано от 01.11.2014 година.

4. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да представи Решението на Великотърновски общински съвет за разкриване на социалната услуга, предоставяна в общността от резидентен тип „Център за настаняване от семеен тип” III за деца и младежи с увреждания в гр. Велико Търново, ж.к. „Кольо Фичето” ул. „Колоня Товар” кв. 545, считано от 01.11.2014 г., с капацитет – 14 потребители пред Регионална дирекция за социално подпомагане гр. Велико Търново за изготвяне на Предложение до Агенция за социално подпомагане, съгласно разпоредбите на чл. 36в от Правилника за прилагане на Закона за социална подпомагане.

 

ПО ДЕВЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Утвърждаване на решението на комисията за определяне на кандидат, спечелил конкурса за избор на управител и за възлагане на управлението „ЦКВЗ- В. Търново” ЕООД, Вх. № 1935/24.07.2013 г.

 

Изказвания не бяха направени. Предложението по т. 9 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Ваня Павлова - за, Лидия Прокопова - за, Николай Илчев - за, Петко Тюфекчиев – за, Валентин Ламбев - за, Стоян Витанов - за, Желка Денева - за, Анета Маноилова - за, Милен Михов - за, Йордан Грозданов - за, Радка Крумова – за, Иван Александров - за, Николай Георгиев - за, Пламен Радонов - за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за, Камен Алексиев – за, Мирослав Трифонов – за.

Предложението беше прието с 30 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 805

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 11, ал. 2 от Наредба № 9 от 26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения на Министерство на здравеопазването във връзка с т. 11. от Процедура за провеждане на конкурс за възлагане на управлението на общински лечебни заведения за болнична помощ и диагностични – консултативни центрове - еднолични търговски дружества, одобрена с Решение № 685 от 30.05.2013 г. на Великотърновски общински съвет   , Великотърновски общински съвет:

1. Утвърждава решението на комисията за определяне на кандидат, спечелил конкурса за избор на управител на “Център за кожно-венерически заболявания – Велико Търново” ЕООД – гр. Велико Търново - Д-р Теодора Цекова Чолакова от гр. Велико Търново, ул. „Хан Крум” № 11, с ЕГН 6406263972, с образование – висше и придобита специалност “Медицина”, диплома с. А, № 0000184, издадена на 07.12.1991 г. от Висш медицински институт – гр. Плевен; диплома за призната специалност с. АС, № 005064, издадена на 02.07.1998 г. от Висш медицински институт – гр. Плевен, с придобита специалист “Кожни и венерически болести”; свидетелство за професионална квалификация “Мениджър в здравеопазването”, с. ВТУ-2013, № 5533/ 2013 г., издадено от Център за квалификация на ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”.

2. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да сключи договор за управление с Д-р Теодора Цекова Чолакова за срок от 3 (три) години, считано от 01.09.2013 г.

 

ПО ДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Удължаване на срока за подаване на документи за конкурс за възлагане на управлението на “Специализирана болница за активно лечение по пневмо - фтизиатрични заболявания със стационар „Д-р Трейман” ЕООД, Вх. № 1936/24.07.2013 г.

 

Изказвания не бяха направени. Предложението по т. 10 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Ваня Павлова - за, Лидия Прокопова - за, Николай Илчев - за, Петко Тюфекчиев – за, Валентин Ламбев - за, Стоян Витанов - за, Желка Денева - за, Анета Маноилова - за, Милен Михов - за, Йордан Грозданов - за, Радка Крумова – за, Иван Александров - за, Николай Георгиев - за, Пламен Радонов - за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за, Камен Алексиев – за, Мирослав Трифонов – за.

Предложението беше прието с 30 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 806

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 9, ал. 2 от Наредба № 9 от 26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения на Министерство на здравеопазването във връзка с т. 9.7. от Процедура за провеждане на конкурс за възлагане на управлението на общински лечебни заведения за болнична помощ и диагностични – консултативни центрове - еднолични търговски дружества, одобрена с т. ІІІ на Решение № 685 от 30.05.2013 г. на Великотърновски общински съвет и протокол от 17.07.2013 г., Великотърновски общински съвет:

 

І. Обявява конкурс за Управител на “Специализирана болница за активно лечение по пневмо - фтизиатрични заболявания със стационар “Д-р Трейман” ЕООД – гр. Велико Търново.

 

1. Изисквания към кандидатите:

1.1. Степен на завършено образование: висше – магистър;

1.2. Професионално направление: медицина или икономика;

1.3. Специалност:

- “Медицина” за кандидатите, притежаващи образователно - квалификационна степен „магистър” от професионално направление медицина и квалификация по здравен мениджмънт по смисъла на §3 от Заключителните разпоредби на Наредба № 9 от 26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения на МЗ;

- свързана с управлението на здравеопазването по смисъла на §3 от Заключителните разпоредби на Наредба № 9 от 26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения на МЗ, за кандидатите, притежаващи образователно - квалификационна степен „магистър” от професионално направление икономика;

1.4. Професионален опит: 5 (пет) години трудов стаж като лекар или икономист;

1.5. Да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер, освен ако са реабилитирани.

 

2. Необходими документи:

2.1. Заявление за участие в конкурса – по образец;

2.2. Декларация от лицето, че е не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено от правото да заема длъжността, за която кандидатства;

2.3. Копие от диплом за завършено образование – „магистър” по медицина или по икономика;

2.4. Копие от документ за специалност „Медицина”;

2.5. Копие от документ за специалност от професионално направление икономика, свързана с управлението на здравеопазването по смисъла на §3 от Заключителните разпоредби на Наредба № 9 от 26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения на МЗ;

2.6. Копие от документ за квалификация по здравен мениджмънт по смисъла на §3 от Заключителните разпоредби на Наредба № 9 от 26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения на МЗ;

2.7. Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;

2.8. Програма за развитието и дейността на лечебното заведение за тригодишен период.

 

3. Място и срок на подаване на документите:

3.1. Документите следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник (с нотариално заверено пълномощно) в 15 дневен срок от публикуването на обявата за конкурсната процедура в Община Велико Търново, адрес: гр. Велико Търново, пл. “Майка България” № 2, Център за информация и услуги на гражданите от 08.30 часа до 17.00 часа.

Ако срокът изтича в неработен ден, крайната дата за подаване на документите, да се счита първият работен ден след упоменатия.

3.2. В два запечатани плика, един за документите и един за програмата за развитието и дейността на лечебното заведение за тригодишен период.

 

4. Място и срок, в който може да се получи информация относно темите, предмет на събеседването:

В сградата на Община Велико Търново – дирекция „Общинско развитие”, стая 200, телефон: 062/ 619 508 до изтичане срока за подаване на документите.

 

5. Дата, час и място на провеждане на конкурса:

1 (един) ден след изтичане срока за подаване на документите от 11:00 часа в зала 302 на Община Велико Търново.

 

ІІ. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 3, ал. 2 от Наредба № 9 от 26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения на Министерство на здравеопазването, Великотърновски общински съвет възлага на Кмета на Община Велико Търново да публикува в един централен и един местен ежедневник точка І от настоящото решение.

Решението и Процедурата за провеждане на конкурс за възлагане на управлението на общински лечебни заведения за болнична помощ и диагностични – консултативни центрове - еднолични търговски дружества, да се публикуват и в сайта на Великотърновски общински съвет на адрес: www.veliko-tarnovo.bg/obs2011/ и сайта на Община Велико Търново на адрес: www.veliko-tarnovo.bg.

 

ІІІ. Приетото Решение № 685 от 30.05.2013 г. от Великотърновски общински съвет, в частта за одобряване на Процедура за провеждане на конкурс за възлагане на управлението на общински лечебни заведения за болнична помощ и диагностични – консултативни центрове - еднолични търговски дружества – т. ІІІ на Решение № 685 от 30.05.2013 г., в частта за утвърждаване на проект на договор за възлагане на управлението - т. V на Решение № 685 от 30.05.2013 г., в частта за назначаване на комисия, която да организира и проведе конкурсната процедура - т. VІ на Решение № 685 от 30.05.2013 г., остават непроменени.

 

ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Приемане на информация относно текущо изпълнение на общинските проекти, финансирани със средства от ЕС и държавния бюджет, Вх. № 1938/24.07.2013 г.

 

Г-н ПЕТКО ТЮФЕКЧИЕВ: Искам да кажа, че се надявам, че за следващото тримесечие информацията ще ни бъде предоставена през октомври, защото сега гледаме информацията за второто тримесечие, през месец септември, и тя вече е остаряла, така че вече може би сега е моментът, ако има нещо, което се е случило и което е важно, да бъде споделено или да остане за месец октомври. Но нека наистина през октомври да си гледаме информацията за третото тримесечие и да си влезем в ритъм на работата между Общински съвет и Общинска администрация.

Г-н СТОЯН ВИТАНОВ: Нека да си го кажем правичката: че има проблеми по тези проекти, има; даже ние обсъждахме в групата да отложим тази точка за редовното заседание. Вярно е, че наближава октомври месец, когато да се даде етапен отчет за изпълнението. Казвам го, за пореден път, с тревога от името на цялата група и не за да правим политика, а за да видим с какво може ВТОС да бъде полезен, за да може да бъде избегната тази проблематика. Някакси виси във въздуха – зад цифрите, зад отчета, където впрочем има някои изречения, които мен ме смущават. Няма да ги споделям сега. На практика това ни поставя в една ситуация, която е тревожна. Да не говорим, че отчетът - това, което е представено на нас, не кореспондира с това, което се представя на управляващите органи, каквото беше изискването за тези отчети. В този смисъл се надяваме, както каза колегата Петко Тюфекчиев, за една по-пълна информация, едно представяне на проблематиката в цялост, за да можем да вземем адекватни решения.

Предложението по т. 12 беше подложено на гласуване и прието с 26 „за”, 2 „против” и 4 „въздържали се”.

 

РЕШЕНИЕ № 807

 

На основание чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет приема:

 

Информация за текущото изпълнение на общинските проекти, финансирани със средства от ЕС и държавния бюджет.

 

Г-н ПЛАМЕН РАДОНОВ (отрицателен вот): Аз споделям донякъде мотивите на г-н Витанов и искам да кажа, че тези проекти не са важни само за група БСП или за г-н Витанов, а са важни за всички нас и в едно обсъждане преди около 3-4 месеца ние имахме решение № 457 - почти на всяка сесия Общинска администрация да дава информация по значимите за В. Търново проекти като водния проект и като този в Онкодиспансера и т.н.

Аз мисля, че тези проекти касаят всички нас и в един момент може да се окаже така, че община Велико Търново да не е на необходимото ниво и да бъде задължена с огромен финансов ресурс. Това е моят мотив да гласувам „против” и очаквам от Общинската администрация почти на всяка сесия да ни държи в течение. Защото все още го няма графика за водния проект и хората не знаят как ще се развива, къде какво ще бъде затворено и къде какво ще бъде отворено.

 

ПО ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Приемане на информация за дейността на търговските дружества със 100 % общинско имущество за шестмесечието на 2013 г., Вх. № 1952/02.08.2013 г.

 

Г-н СТОЯН ВИТАНОВ: Аз бях споделил, че започвам да чета от страница 23 и след това накъдето стигна. Сега бедата на г-н Койнаков (нищо лично към него) е, че започнах да чета от страница 1 и аз ви моля внимателно да чуете някои от пасажите, които говорят с хубави картинки за начина за представяне на тази проблематика. Нека да се уважаваме взаимно!

Чета на страница 7 – това е общо за дружествата. Това е едно много дълго изречение: „През информационния период на 2013 г. приходите на търговските дружества са намалели със 124 000 лв. и от 5 717 000 лв. са станали 5 593 000 лв., но едновременно с това са се променили и разходите, като при тях има увеличение, което е от 59 000 лв., относително малко, но намалението на приходите не може да компенсира увеличението на разходите и въздействието му върху общия резултат за шестмесечието, обхващащо информационния период, е увеличение на текущата загуба, което е частично недобра индикация за финансовото състояние на дружествата при изпълнение на предмета им на действие, реализиран през шестмесечието от началото на 2013 г.”. Край на изречението. Разбрахте ли нещо? Аз разбрах обаче - че това е уникално; касае се за някакво откритие. Оказва се, че намалението на приходите не може да компенсира увеличението на разходите. Прочетете го внимателно, дайте го на г-н Койнаков да обясни това!

На стр. 14: „Обредни дейности” ЕООД отчита положителен финансов резултат в икономически аспект (Ами в какъв аспект да отчита?) с размер 10 000 лв., като спрямо предходната година, когато дружеството е отчело печалба 39 000 лв.” Следващото: „Като стабилизирана може да се отчете ситуацията в търговско дружество „ОДПГ” ЕООД при нерегистрираната печалба и отчитане на загуба от 30 000 лв., но в условията на нов начин на извършване на предмета си на дейност след спечелен търг и сключен договор с община В. Търново, е регистрирало загуба в размер на 1000 лв.”. И т.н., мога да продължавам до безкрай. И какво се оказва - че се е увеличил консолидираният финансов резултат с близо 200 000 лв. със знак минус спрямо миналата година. Е и? Сигурно д-р Рачева ще каже за диспансера – 2 300 000 лв. са задълженията. Е и? Какво решение ни се предлага: „Приема информацията”; точка. Колеги, всеки три месеца ние се занимаваме с тази материя. Е и? Ние не вземаме някакво отношение. В един-единствен случай за две години той предложи да гласуваме управителите да си потърсят вземанията и колко ги потърсиха, колко останаха, не знам, може да са отчели това и да съм бил разсеян. Тези управители, с цялото ми уважение към тях, вземат 280 % от средното възнаграждение; да си носят отговорността.

Завършвам с последното. Ние трябва да гледаме качеството на услугата, говоря за медицинските заведения – не толкова какво печелят и какво губят. Ако гледам пациентите, ще кажа нещо потресаващо: всеки пълнолетен двадесети човек от община В. Търново е болен от рак. 1700 пациенти са минали за половин година и още толкова за следващата половина, са 3500. Ние сме 70 000. Така че това трябва да гледаме и състоянието на диспансера, липсата на лъчелечение, пращаме ги не знам къде заради един от проектите.

Затова колеги, нека за последен път се случва това нещо и ние да правим съдържателна дискусия за състоянието на общинските фирми, ярко разделяйки ги – тези, които са със собствена издръжка, и тези, които са на бюджетна и по здравната каса; и по други критерии и параметри ние да оценяваме дейността им.

Извинявам се, ако съм бил рязък, но аз няма да подкрепя при тези изречения, и при тези констатации.

Предложението беше подложено на гласуване и прието с 25 „за”, 3 „против”, 4 „въздържали се”.

 

РЕШЕНИЕ № 808

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 17 от НУУПСВОЧКТД приема информация за резултатите от дейността на Търговските дружества за шестмесечието на 2013 г. с едноличен собственик на капитала Община Велико Търново.

 

ПО ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Предварителен договор по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ, Вх. № 1978/14.08.2013 г.

 

Г-н НИКОЛАЙ АШИКОВ: Тъй като съм в конфликт на интереси, давам думата на г-н Тодоров и заявявам, че няма да гласувам по тази точка.

Г-н Тодоров даде думата на общинските съветници за изказвания по точката. Изказвания не бяха направени. Г-н Тодоров подложи на поименно гласуване предложението по т. 13:

Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Лидия Прокопова - за, Николай Илчев - за, Драгош Методиев – за, Петко Тюфекчиев – за, Валентин Ламбев - за, Стоян Витанов - за, Желка Денева - за, Анета Маноилова - за, Йордан Грозданов - за, Радка Крумова – за, Иван Александров - за, Николай Георгиев - за, Пламен Радонов - за, Стефан Михайлов – за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за, Камен Алексиев – за, Мирослав Трифонов – за.

Предложението беше прието с 30 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 809

 

1. На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.6 ал.1и ал.3 от ЗОС и чл.2 ал.3 от НРПУРОИ, Общински съвет Велико Търново дава съгласие частите от ПИ с идентификатор №10447.16.101 – полски път, попадащи в ПИ с идентификатор №10447.161.3 по КККР на гр. Велико Търново, останалата част от който е собственост на Цвета Димитрова Ашикова, управител на „Авточойс” ЕООД, ЕИК 104056734, със седалище и адрес на управление гр. Велико Търново, ул. „Симеон Велики” №4, да бъдат обявени за частна общинска собственост.

 

2. На основание чл. 21 ал.1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от Закона за устройство на територията, чл. 42 и чл. 43, ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски общински съвет дава съгласие за сключване на предварителен договор за прехвърляне правото на собственост върху част от имот в обхвата на разработка, приета с Решение №75 по протокол №9 от 24.07.2013 г. на Експертен съвет по устройство на територията при Община Велико Търново, като:

2.1. Община Велико Търново прехвърля на Цвета Димитрова Ашикова, управител на „Авточойс” ЕООД, ЕИК 104056734, със седалище и адрес на управление гр. Велико Търново, ул. „Симеон Велики” №4, правото на собственост върху част от общински имот, представляваща 162 кв.м. от ПИ с идентификатор №10447.16.101 – полски път, която част, съгласно ЧИ на ПУП-ПРЗ, попада в ПИ с идентификатор №10447.161.3 по КККР на гр. Велико Търново, местност „Козлуджа”, срещу актуална пазарна цена, определена от оценител на имоти, в размер на 3 726 лева без начислен ДДС.

2.2. Всички разноски по сключване на сделката – стойност на имота, предмет на прехвърлителната сделка, ДДС, местен данък, такса по чл.56а от НОАМТЦУ, такса вписване, стойност на изготвените експертни оценки и др., са за сметка на Цвета Димитрова Ашикова, управител на „Авточойс” ЕООД, ЕИК 104056734, със седалище и адрес на управление гр. Велико Търново, ул. „Симеон Велики” №4.

 

3. Възлага на Кмета на ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО да сключи предварителен договор на основание чл.15 ал.3 и ал.5 от ЗУТ, а след влизане в сила на проекта за ЧИ на ПУП-ПРЗ – да сключи окончателен договор за прехвърляне правото на собственост върху части от имоти.

 

ПО ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Приемане анализ на правното състояние, цена и начин на приватизация на общински нежилищен имот, Западна промишлена зона, Вх. № 2006/02.09.2013 г.

 

Г-н ВАЛЕНТИН ЛАМБЕВ: Това е един парцел в Западна промишлена зона. Има проявен някакъв интерес, направени са оценка и правен анализ и по общия ред трябва да го включим за продажба.

Днес има една добра новина от Надзорния съвет: има продажба на парцел в Западна промишлена зона за близо 120 000 лв.

Предложението по т. 14 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков – за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Лидия Прокопова - за, Николай Илчев - за, Драгош Методиев – за, Петко Тюфекчиев – за, Валентин Ламбев - за, Желка Денева - за, Анета Маноилова - за, Йордан Грозданов - за, Радка Крумова – за, Иван Александров - за, Николай Георгиев - за, Стефан Михайлов – за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за, Камен Алексиев – за, Мирослав Трифонов – за.

Предложението беше прието с 29 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 810

 

На основание чл.3 ,ал.3,т. 2, чл.4 , ал. 4, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал.3,т.1 от ЗПСК, чл. 21, ал.1,т. 8 от ЗМСМА, чл. 45, ал. 5,т.1 от ЗДДС, чл. 5 и чл.6 от Наредбата за търговете и конкурсите и решение № 775/01.08.2013 г. на Общински съвет – В. Търново, Великотърновски общински съвет

1.Приема анализ на правното състояние и начална цена в размер на 30 200 лева, в която не е включена стойността на дължимия ДДС, за продажба на общински нежилищен имот, представляващ : „Незастроен УПИ ІХ – „за производствени и складови дейности” от стр. кв. 10 по ПУП – ПР на гр. В. Търново, Западна промишлена зона - собственост на Община В. Търново”. Сделката се облага с ДДС.

2. Определя начин за продажба на посочения в т. 1 обект чрез публичен търг с явно наддаване, при стъпка на наддаване в размер на 3000 лева .

3. Търгът да се проведе при следните условия : дата на търга – на 17-я ден след датата на обнародване на това решение в "Държавен вестник", като в случай че 17-я ден съвпада с неработен ден търгът ще се проведе в първия следващ работен ден; начало на търга - 14,00 часа; място на търга - стая 419 в сградата на Община Велико Търново .

4. Утвърждава тръжна документация и договор за продажба за обекта. Определя цена за продажба на комплект тръжна документация в размер на 300 лева (с ДДС). Цената на тръжната документация да се заплаща по сметка № BG93 SOMB 9130 3224 7614 52 на Общинска агенция за приватизация при “Общинска банка” АД - клон Велико Търново, BIC код SOMB BGSF. Тръжната документация да се получава след представяне в Общинска агенция за приватизация на документ за извършено плащане - стая 419 в сградата на Община В. Търново, всеки работен ден и до 10,00 ч. на деня, предхождащ датата на търга.

5. За допускане до участие в търга кандидатите да внесат депозит в размер на 9000 лева. Депозитът да бъде внесен по сметка № BG59 SOMB 9130 3324 7614 01 на Общинска агенция за приватизация при “Общинска банка” АД - клон Велико Търново,   BIC код SOMB BGSF - всеки работен ден и до 16,00 ч. на деня , предхождащ датата на търга.

6. Заплащането на договорената цена и сключването на договор за продажба да се извърши в 30-дневен срок от датата на заповедта за определяне на купувач. Дължимата сума, заедно с начисления ДДС и представляваща разлика между договорената цена и внесения депозит да се заплати в български лева по сметка № BG50 SOMB 9130 3224 7614 50 на Общинската агенция за приватизация, при “Общинска банка” АД - клон Велико Търново, BIC код SOMB BGSF. Непарични платежни средства не се приемат.

За обекта се допуска и разсрочено плащане при условията, посочени в чл. 3,т. 6 на Методиката за подготовка на приватизационни сделки, провеждане на публични търгове и конкурси, сключване на приватизационни сделки и следприватизационен контрол в община Велико Търново.

7. Срок за оглед на обекта - всеки работен ден и до 12,00 часа на деня, предхождащ датата на търга. Срок за подаване на документи за участие в търга - всеки работен ден и до 17,00 ч. на деня, предхождащ датата на търга, в ст. 419 в сградата на Община В.Търново .

8. Възлага на ОбАП да организира приватизационната сделка за обекта по установения от закона ред и взетите решения от ВТОбС.

9. При неявяване на купувачи, повторен търг да се проведе 14 дни след датата на търга, при същите условия, като в случай че така определеният ден съвпада с неработен ден, търгът ще се проведе в първия следващ работен ден.

10. В случай на неявяване на купувачи и за обявения повторен търг, да се проведат последващи поредни търгове на 28-я ден след обявената датата за съответния повторен търг, при условията на настоящото решение, като в случай че така определеният ден съвпада с неработен ден, търгът се провежда в първия следващ работен ден.

 

ПО ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Допълване на Решение № 317/19.07.2013 г. относно предоставяне от Държавата на община В. Търново безвъзмездно право на управление върху имоти АМР „Царевец”, АМР „Трапезица” и АР „Никополис ад Иструм”, Вх. № 2004/30.08.2013 г.

 

Г-н Ашиков съобщи, че има предложение на ПК по НПУОР, което гласи: „Да се промени със: „срок от 10 години”

Г-н ПЕТКО ТЮФЕКЧИЕВ: Г-н Председател, един уточняващ въпрос: Откога започват да текат тези 10 години?

Г-н ДАНИЕЛ ПАНОВ: От датата на сключването на договора. Досега нямаше такова изискване. В Закона за културното наследство е записано, че срокът за управление и стопанисване е 10 години. Сега поискаха това и затова е необходимо това допълнение.

Г-н МИЛЕН МИХОВ: Днес няколко пъти стана дума за правописните грешки и тъй като държа на точността на решенията на ПК по НПУОР, искам да уточня, че е необходимо написаното да се промени: „със” срок 10 години.

Предложението по т.15, заедно с корекцията, предложена от ПК по НПУОР, беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Лидия Прокопова - за, Николай Илчев - за, Драгош Методиев – за, Петко Тюфекчиев – за, Желка Денева - за, Анета Маноилова - за, Милен Михов – за, Йордан Грозданов - за, Радка Крумова – за, Иван Александров - за, Николай Георгиев - за, Стефан Михайлов – за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за, Камен Алексиев – за, Мирослав Трифонов – за.

Предложението беше прието с 29 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 811

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и във връзки с чл. 12, ал. 4, т. 1, ал. 5, 6 и 7 от ЗКН, Великотърновски общински съвет:

 

Допълва всяко едно от решенията: Решение № 317 по Протокол № 25 от 19.07.2012 г., Решение № 552 по Протокол № 34 от 31.01.2013 г. и Решение № 553 по Протокол № 34 от 31.01.2013 г. с нова точка 3, както следва:

 

3. Да бъде предоставен държавния имот по т. 1 на Община Велико Търново за безвъзмездно управление и осъществяване на дейности, свързани с неговото опазване и предоставяне за срок от 10 години.

 

ПО ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Отдаване под наем на част от имот, с. Вонеща вода, Вх. № 1979/14.08.2013 г.

 

Г-н Ашиков съобщи, че кметът на с. Вонеща вода не присъства в залата, но се е обадил, че подкрепя даденото писмено становище.

Изказвания не бяха направени.

Предложението по т. 16 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Лидия Прокопова - за, Николай Илчев - за, Драгош Методиев – за, Петко Тюфекчиев – за, Валентин Ламбев - за, Желка Денева - за, Анета Маноилова - за, Йордан Грозданов - за, Иван Александров - за, Николай Георгиев - за, Стефан Михайлов – за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за, Камен Алексиев – за, Мирослав Трифонов – за.

Предложението беше прието с 28 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 812

 

1. На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал.6 от Закона за общинска собственост, чл.17, ал.1 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и във връзка с молба вх. № 5300-1126/08.02.2013 г. ЕТ ИППМП - ДМ д-р Весела Крушева, Великотърновски общински съвет дава съгласие за отдаване под наем за срок от 3 /три/ г. на част от имот частна общинска собственост, намиращ се в с.Вонеща вода, сградата на Кметството, с обща площ - 17,92 кв.м., при месечна наемна цена 20,00 лв., с предназначение зъболекарски кабинет.

 

2. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да сключи договор за наем по реда на Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

ПО СЕДЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Отдаване под наем на части от имоти публична общинска собственост, Вх. № 2002/29.08.2013 г.

 

Изказвания не бяха направени.

Предложението по т. 17 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Лидия Прокопова - за, Николай Илчев - за, Драгош Методиев – за, Петко Тюфекчиев – за, Валентин Ламбев - за, Желка Денева - за, Анета Маноилова - за, Йордан Грозданов - за, Иван Александров - за, Николай Георгиев - за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за, Камен Алексиев – за, Мирослав Трифонов – за.

Предложението беше прието с 26 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 813

 

І. На основание чл. 21, ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 7 във връзка с ал. 2 от Закона за общинска собственост, чл. 11,ал.1 и 2 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и във връзка с докладна записка вх. № 67-442/11.07.2013 год. от Директора на ОУ „Св. Патриарх Евтимий”, предложение вх. № 67-458/19.07.2013 год. от Директора на СОУ „Вела Благоева” и предложение вх. № 67-468/26.07.2013 год. от Директора на ОУ „Неофит Рилски”, Великотърновски общински съвет дава съгласие за отдаване под наем за срок от 3 (три) години на части от имоти публична общинска собственост, както следва:

1. Коридорна площ до 2,00 кв.м, намираща се в гр. Велико Търново, ОУ „Св. Патриарх Евтимий” за поставяне на автомат за топли напитки при начална тръжна месечна наемна цена 70,00 лв.

2. Ученически бюфет, намиращ в гр. Велико Търново, СОУ „Вела Благоева”, първи етаж на Корпус І, с обща площ 72,91 кв.м при начална тръжна месечна наемна цена 810,00 лв. и предназначение- ученически бюфет.

3. Зъболекарски кабинет, намиращ в гр. Велико Търново, СОУ „Вела Благоева”, втори етаж на Корпус І, с обща площ 18,00 кв.м при начална тръжна месечна цена 50,00 лв.

  4. Ученически бюфет, намиращ се на партерния етаж на ОУ „Неофит Рилски”, гр. Килифарево, представляващ обособена част от училищен стол, с обща площ 50,00 кв.м при начална тръжна месечна наемна цена 320,00 лв.

 

ІІ. Възлага на Кмета на Общината да осъществи необходимите действия по организиране и провеждане на публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на посочените по-горе имоти, при условия и ред, съгласно нормативните изисквания.

 

ПО ОСЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Отдаване под наем на части от имот публична общинска собственост, Вх. № 2001/29.08.2013 г.

 

Изказвания не бяха направени.

Предложението по т. 18 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Красимир Калчев - за, Николен Стойнов - за, Михаил Харалампиев – за, Лидия Прокопова - за, Николай Илчев - за, Драгош Методиев – за, Петко Тюфекчиев – за, Валентин Ламбев - за, Желка Денева - за, Анета Маноилова - за, Йордан Грозданов - за, Иван Александров - за, Николай Георгиев - за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за, Мирослав Трифонов – за.

Предложението беше прието с 22 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 814

 

І. На основание чл. 21, ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал.2, ал. 7 и 8 от Закона за общинска собственост и чл. 11, ал.1 и 2 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски общински съвет дава съгласие за отдаване под наем за срок от 3 (три) години на части от имот публична общинска собственост, намиращи се в гр. Велико Търново, ул. “Краков” № 11, както следва:

 

1. Коридорна площ от 54,00 кв.м за изграждане на „Бар- бюфет на спортиста” при начална тръжна месечна наемна цена 280,00 лв.

2. Място за изграждане на временно съоръжение с обща площ 120,00 кв.м при начална тръжна месечна наемна цена 600,00 лв. и предназначение- търговски обект.

Бъдещите наематели се задължават да не препятстват по никакъв начин развитието на спортната и тренировъчна дейност в двореца.

 

ІІ. Възлага на Кмета на Общината да осъществи необходимите действия по организиране и провеждане на публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на посочените по-горе имоти, при условия и ред, съгласно нормативните изисквания.

 

ІІІ. Възлага на Директора на ДКС “Васил Левски” да сключи договори за отдаване под наем със спечелилите търговете.

 

ПО ДЕВЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Отмяна на решения за отдаване под наем на имоти публична общинска собственост, Вх. № 1897/16.07.2013 г.

 

Изказвания не бяха направени.

Предложението по т. 19 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Красимир Калчев - за, Николен Стойнов - за, Михаил Харалампиев – за, Ваня Павлова – за, Лидия Прокопова - въздържал се, Николай Илчев - за, Драгош Методиев – за, Петко Тюфекчиев – за, Валентин Ламбев - за, Желка Денева - за, Анета Маноилова - за, Йордан Грозданов - за, Иван Александров - за, Николай Георгиев - за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Мариян Кенаров - за.

Предложението беше прието с 21 „за”, „против” няма, 1 „въздържал се”.

 

РЕШЕНИЕ № 815

 

І. На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 от ЗМСМА, и във връзка с писмо изх. № 11-69/22.10.2012 год. на Окръжна прокуратура-Велико Търново и предложение вх. № 1102-138/03.12.2012 год. на Районна прокуратура- Велико Търново, Великотърновски общински съвет отменя свои решения №№ 375 по протокол № 28/02.10.2012 год., 416 по протокол № 29/25.10.2012 год. и 417 по протокол № 29/25.10.2012 год.

 

ПО ДВАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Одобряване на проект за ЧИ на ПУП, гр. В. Търново, Вх. № 1963/02.08.2013 г.

 

Изказвания не бяха направени.

Предложението по т. 20 беше подложено на гласуване.

Предложението беше прието с 20 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 816

 

На основание чл.21, ал.1, т.11 ЗМСМА и чл.129, ал.1 ЗУТ, чл.136, ал.1 ЗУТ, чл.108, ал.2 ЗУТ във връзка с чл.134, ал.1, т.2 и ал.2, т.1 ЗУТ, Великотърновският общински съвет одобрява:

1. Изменение на ПУП - план за регулация за квартали 593 и 594 по плана на гр.Велико Търново – закриване на проектна улица с ОК ОК 8030-8031-8032-8033-8034-8035, разположена в бивш поземлен имот № 5671; създаване улици – тупик с ОК ОК 8030-8030а и ОК ОК 8035-8035а; създаване на обслужваща алея с габарит 6.00 м между квартали 593 и 594; промяна на улично и дворищно-регулационните граници на УПИ ІІ кв.593 по съществуващите имотни граници спрямо новопредвидената обслужваща алея и спрямо УПИ І – за „подземен паркинг и озеленяване”; промяна на улично-регулационните граници на УПИ ІV и УПИ V кв.594 спрямо новопредвидената обслужваща алея; заличаване на УПИ І кв.594 и промяна на дворищно и улично-регулационните граници на УПИ ІІ и УПИ ІІІ кв.594 спрямо новопредвидената обслужваща и съществуваща алея, по кафявите и зелени линии, надписи, цифри, зачерквания и защриховки съгласно приложения проект.

2. Изменение на ПУП - план за застрояване за кв.593 и кв.594 по плана на гр.Велико Търново – за УПИ І-за „подземен паркинг и озеленяване” кв.593 се предвижда подземен паркинг при ограничителни линии на застрояване; за УПИ ІІ и УПИ ІІІ и УПИ ІV и УПИ V кв.594 се предвижда жилищно застрояване със средна височина до 14.00 м, в свързано застрояване между два имота, при задължителни и ограничителни линии на застрояване.

3. Изменение на схемата за В и К проводите за територията на кв.593 и кв.594 по плана на гр.Велико Търново.

На основание чл.215 ЗУТ решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник” чрез община Велико Търново пред Великотърновския административен съд.

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА ТОЧКА ОТНОСНО: Одобряване проект за частично изменение на ПУП, с. Ресен, Вх. № 1911/17.07.2013 г.

 

Г-жа ЙОРДАНКА КОЛЕВА – кмет на с. Ресен: Подкрепям даденото писмено становище.

Изказвания не бяха направени.

Предложението по т. 21 беше подложено на гласуване.

Предложението беше прието с 21 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 817

 

На основание чл.21, ал.1, т.11 ЗМСМА и чл.129, ал.1 ЗУТ Великотърновският общински съвет одобрява:

             1.Частично изменение на ПУП – план за регулация за кв.112 и за част от кв.113 по плана на с.Ресен, община Велико Търново:

             - закриване на улица с ОК ОК 332 А – 332 Б – 332 В – 332, между квартали 112 и 113 ;

             - промяна улично-регулационната линия на УПИ VІ-за производствено-складови дейности от кв.112, като същия се разширява в югозападна посока за сметка на част от закритата улица;

             - промяна регулационните граници на съществуващ терен за „озеленяване”, като същия се разширява в югозападна посока, за сметка на закритата улица;          

             - обединяване на УПИ І- общ., УПИ ІІ- общ. и УПИ ІІІ- общ. от кв.113 в един нов УПИ от кв.112 с отреждане – УПИ VІІ- за „производствено- складови дейности” от кв.112 и разширяването му в югоизточна посока за сметка на част от закритата улица;

             - образуване на нов УПИ VІІІ- за инженерно техническа инфраструктура от кв.112;

             - създаване на улица с ОК ОК 333 Б – 333 В / тупик/ за сметка на бивш УПИ ІІІ- общ. от кв.113 и територия за озеленяване;

             - създаване на улица с ОК ОК 333 – 333 Д – 333 Г / тупик/.

             2.Частично изменение на ПУП – план за застрояване за УПИ VІ – за производствено складови дейности и за новообразуваните УПИ VІІ- за производствено складови дейности и УПИ VІІІ за инженерно техническа инфраструктура от кв.112 по плана на с.Ресен :

             - за УПИ VІ – за производствено складови дейности и за новообразувания УПИ VІІ – за производствено складови дейности, кв. 112 – предвиждат се нови сгради за производствени и складови дейности, в свързано застрояване между двата имота/ изграждане на Складово- производствена база/, височина на сградите – 12 м; линии на застрояване – задължителни и ограничителни;

             - за новообразувания УПИ VІІІ – за инженерно техническа инфраструктура, кв.112 – предвижда се свободно застрояване на трафопост.

               На основание чл.215 ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник” чрез община Велико Търново пред Великотърновския административен съд.

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ВТОРА ТОЧКА ОТНОСНО: Даване разрешение за изработване на проект за ПУП, с. Ресен, Вх. № 1922/22.07.2013 г.

 

Г-жа ЙОРДАНКА КОЛЕВА – кмет на с. Ресен: Подкрепям предложението.

Изказвания не бяха направени.

Предложението по т. 22 беше подложено на гласуване.

Предложението беше прието с 22 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 818

 

                   На основание чл.21, ал.1, т.11 ЗМСМА, чл.124-а, ал.1 във връзка с ал.5 ЗУТ, чл.124-б, ал.1 ЗУТ , чл.125, ал.1 ЗУТ и заявление с вх. регистрационен индекс и дата 5300-4138 от 28.05.2013г. от ЕТ”Деница-90-Ст.Липов”, ул.” Г.Димитров” № 3, с.Ресен, община Велико Търново, Великотърновският общински съвет дава разрешение за изработване на :

               - Подробен устройствен план – план за застрояване за поземлен имот № 154027, в землището на с.Ресен, местност „През реката”, начин на трайно ползване на имота – нива – разделяне на имота на два нови имота и определяне ново конкретно предназначение на новообразувания имот за „земеделска дейност” – изграждане на „Кравеферма с капацитет 100 млечни крави, открита площадка, торова площадка и шахта”;

               - Подробен устройствен план – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура – трасе за външно ел захранване на обект в новообразуван имот от ПИ № 154027, местност „През реката”, землище на с.Ресен;

               - Подробен устройствен план – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура – трасе за външен водопровод захранващ обект в новообразуван имот от ПИ № 154027, местност „През реката”, землище на с.Ресен;

               Одобрява задание за изработване на подробен устройствен план – план за застрояване за поземлен имот № 154027, в землището на с.Ресен, местност „През реката”, начин на трайно ползване на имота – нива – разделяне на имота на два нови имота и определяне ново конкретно предназначение на новообразувания имот за „земеделска дейност” .

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Даване разрешение за изработване на проект за ПУП, с. Шемшево, Вх. № 1913/17.07.2013 г.

 

Г-н НИКОЛАЙ АШИКОВ: Кметът на с. Шемшево се обади, че не може да присъства на заседанието, тъй като е болен. Той заяви, че подкрепя даденото писмено становище.

Изказвания не бяха направени.

Предложението по т. 23 беше подложено на гласуване.

Предложението беше прието с 24 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 819

 

На основание чл.21, ал.1, т.11 ЗМСМА, чл.124-а, ал.1 във връзка с ал.5 ЗУТ, чл.124-б, ал.1 ЗУТ , чл.125, ал.1 ЗУТ и заявление с вх. регистрационен индекс и дата 94 НН-593 от 18.06.2013г. от Николай Начков Рашев, гр.Велико Търново, ул.”Полтава” № 11, вх.”В”, Великотърновският общински съвет дава разрешение за изработване на:

- Подробен устройствен план – план за застрояване за новообразуван имот № 63, кадастрален район 124, по плана на новообразувани имоти, в землището на с.Шемшево, местност „Ловджийска чешма”, начин на трайно ползване на имота – изоставени територии за трайни насаждения и определяне ново конкретно предназначение на имота за „жилищни нужди” .

Одобрява задание за изработване на подробен устройствен план – план за застрояване за новообразуван имот № 63, кадастрален район 124, по плана на новообразувани имоти, в землището на с.Шемшево, местност „Ловджийска чешма” и определяне ново конкретно предназначение на имота за „жилищни нужди”.

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТНОСНО: Даване разрешение за изработване на проект за ПУП, с. Вонеща вода, Вх. № 1914/17.07.2013 г.

 

Г-н НИКОЛАЙ АШИКОВ: Кметът на с. Вонеща вода се обади, че е в отпуск. Той заяви, че подкрепя даденото писмено становище.

Изказвания не бяха направени.

Предложението по т. 24 беше подложено на гласуване.

Предложението беше прието с 23 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 820

 

На основание чл.21, ал.1, т.11 ЗМСМА, чл.124-а, ал.1 във връзка с ал.5 ЗУТ, чл.124-б, ал.1 ЗУТ , чл.125, ал.1 ЗУТ и заявление с вх. регистрационен индекс и дата 94 ИИ-738 от 18.06.2013г. от Илия Василев Клинчев, гр.Велико Търново, ул.”Краков” № 5, вх.”А”, Великотърновският общински съвет дава разрешение за изработване на:

- Подробен устройствен план – план за застрояване за новообразувани имоти № 7 и № 9, кадастрален район 521, по плана на новообразувани имоти, в землището на с.Вонеща вода, местност „Патрика 1”, начин на трайно ползване на имотите – овощни насаждения /нетерасирани/ и определяне ново конкретно предназначение на имотите за „жилищни нужди” .

Одобрява задание за изработване на подробен устройствен план – план за застрояване за новообразувани имоти № 7 и № 9, кадастрален район 521, по плана на новообразувани имоти, в землището на с.Вонеща вода, местност „Патрика 1” и определяне ново конкретно предназначение на имотите за „жилищни нужди”.

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ПЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Одобряване проект за ПУП, местност „Козлуджа”, гр. В. Търново, Вх. № 1923/22.07.2013 г.

 

Изказвания не бяха направени.

Предложението по т. 25 беше подложено на гласуване.

Предложението беше прието с 24 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 821

 

   На основание чл.21, ал.1, т.11 ЗМСМА , чл.129, ал.1 ЗУТ, Решение № КЗЗ-05 от 26.06.2013г.,т.2, на Областна дирекция „Земеделие” Велико Търново и във връзка § 124, ал.1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията /ЗИДЗУТ/ и предвид това, че е започнало административно производство по изработване на проект за подробен устройствен план / ПУП/, което не е приключило до влизането в сила на цитирания ЗИДЗУТ, Великотърновският общински съвет одобрява:

- подробен устройствен план – план за застрояване за ПИ № 10447.520.3921, местност „Козлуджа” в землището на гр.Велико Търново относно промяна предназначението на имота за «жилищни нужди» – предвижда се свободно застрояване на жилищна сграда при следните устройствени показатели: височина 10м, плътност на застрояване –60%, коефициент на застрояване - Кинт –1,0, минимална зелена площ – 40%, линиите на застрояване и разположението на сервитутните зони са съгласно графичната част на проекта;

- подробен устройствен план – парцеларен план за линейни обекти на техническата инфраструктура – трасета за външен водопровод и канализация – трасетата се предвидени да преминат през ПИ № 10447.520.915, ПИ № 10447.520.1344- полски път, публична общинска собственост и достигат до ПИ № 10447.520.3921;

- подробен устройствен план – парцеларен план за линеен обект- трасе за външно ел захранване – първи вариант план – трасето преминава през ПИ № 10447.16.101 – полски път, публична общинска собственост, ПИ № 10447.520.1344 – полски път,публична общинска собственост, ПИ № 10447.520.915 и достига до ПИ № 10447.520.3921;

- план - схеми за водопровод и канализация и електроснабдяване към ПУП – план за застрояване.

На основание чл.215 ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник” чрез община Велико Търново пред Великотърновския административен съд.

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА ТОЧКА ОТНОСНО: Одобряване проект за ПУП, местност „Пишмана”, гр. В. Търново, Вх. № 1955/02.08.2013 г.

 

Изказвания не бяха направени.

Предложението по т. 26 беше подложено на гласуване.

Предложението беше прието с 24 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 822

 

   На основание чл.21, ал.1, т.11 ЗМСМА , чл.129, ал.1 ЗУТ, Решение № КЗЗ-05 от 26.06.2013г.,т.7 на Комисия по чл.17, ал.1, т.1 при Областна дирекция „Земеделие” Велико Търново и във връзка § 124, ал.1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията /ЗИДЗУТ/ и предвид това, че е започнало административно производство по изработване на проект за подробен устройствен план / ПУП/, което не е приключило до влизането в сила на цитирания ЗИДЗУТ, Великотърновският общински съвет одобрява подробен устройствен план - план за застрояване за ПИ № 10447.519.313 по ПНИ на територия по § 4 от ЗСПЗЗ, местност „Пишмана”, землище на гр.Велико Търново относно промяна предназначението на имота и планове-схеми за електрификация и водоснабдяване към ПУП. За ПИ № 10447.519.313 се предвижда изграждане на жилищна сграда при следните устройствени показатели: височина на сградата – 10 м, плътност на застрояване / П застр./ – 60 %, коефициент на интензивност /Кинт/ - 1,2, минимална озеленена площ – 40 %, начин на застрояване – свободно. Линиите на застрояване и разположението на сервитутните зони са съгласно графичната част на проекта.

На основание чл.215 ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник” чрез община Велико Търново пред Великотърновския административен съд.

 

ПО ДВАДЕСЕТ И СЕДМА ТОЧКА ОТНОСНО: Одобряване проект за ПУП, местност „Пишмана”, гр. В. Търново, Вх. № 1956/02.08.2013 г.

 

Изказвания не бяха направени.

Предложението по т. 27 беше подложено на гласуване.

Предложението беше прието с 25 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 823

 

   На основание чл.21, ал.1, т.11 ЗМСМА , чл.129, ал.1 ЗУТ, Решение № КЗЗ-05 от 26.06.2013г.,т.10 на Комисия по чл.17, ал.1, т.1 при Областна дирекция „Земеделие” Велико Търново и във връзка § 124, ал.1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията /ЗИДЗУТ/ и предвид това, че е започнало административно производство по изработване на проект за подробен устройствен план / ПУП/, което не е приключило до влизането в сила на цитирания ЗИДЗУТ, Великотърновският общински съвет одобрява подробен устройствен план - план за застрояване за ПИ № 10447.519.320 по ПНИ на територия по § 4 от ЗСПЗЗ, местност „Пишмана”, землище на гр.Велико Търново относно промяна предназначението на имота и планове-схеми за електрификация и водоснабдяване към ПУП. За ПИ № 10447.519.320 се предвижда изграждане на жилищна сграда при следните устройствени показатели: височина на сградата – 10 м, плътност на застрояване / П застр./ – 60 %, коефициент на интензивност /Кинт/ - 1,2, минимална озеленена площ – 40 %, начин на застрояване – свободно. Линиите на застрояване и разположението на сервитутните зони са съгласно графичната част на проекта.

   На основание чл.215 ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник” чрез община Велико Търново пред Великотърновския административен съд.

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ОСМА ТОЧКА ОТНОСНО: Одобряване проект за ПУП, местност „Пишмана”, гр. В. Търново, Вх. № 1957/02.08.2013 г.

 

Изказвания не бяха направени.

Предложението по т. 28 беше подложено на гласуване.

Предложението беше прието с 27 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 824

 

   На основание чл.21, ал.1, т.11 ЗМСМА , чл.129, ал.1 ЗУТ, Решение № КЗЗ-05 от 26.06.2013г.,т.10 на Комисия по чл.17, ал.1, т.1 при Областна дирекция „Земеделие” Велико Търново и във връзка § 124, ал.1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията /ЗИДЗУТ/ и предвид това, че е започнало административно производство по изработване на проект за подробен устройствен план / ПУП/, което не е приключило до влизането в сила на цитирания ЗИДЗУТ, Великотърновският общински съвет одобрява подробен устройствен план - план за застрояване за ПИ № 10447.519.318 по ПНИ на територия по § 4 от ЗСПЗЗ, местност „Пишмана”, землище на гр.Велико Търново относно промяна предназначението на имота и планове-схеми за електрификация и водоснабдяване към ПУП. За ПИ № 10447.519.318 се предвижда изграждане на жилищна сграда при следните устройствени показатели: височина на сградата – 10 м, плътност на застрояване / П застр./ – 60 %, коефициент на интензивност /Кинт/ - 1,2, минимална озеленена площ – 40 %, начин на застрояване – свободно. Линиите на застрояване и разположението на сервитутните зони са съгласно графичната част на проекта.

На основание чл.215 ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник” чрез община Велико Търново пред Великотърновския административен съд.

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ДЕВЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Одобряване проект за ПУП, местност „Пишмана”, гр. В. Търново, Вх. № 1958/02.08.2013 г.

 

Изказвания не бяха направени.

Предложението по т. 29 беше подложено на гласуване.

Предложението беше прието с 26 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 825

 

   На основание чл.21, ал.1, т.11 ЗМСМА , чл.129, ал.1 ЗУТ, Решение № КЗЗ-05 от 26.06.2013г.,т.5 на Комисия по чл.17, ал.1, т.1 при Областна дирекция „Земеделие” Велико Търново и във връзка § 124, ал.1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията /ЗИДЗУТ/ и предвид това, че е започнало административно производство по изработване на проект за подробен устройствен план / ПУП/, което не е приключило до влизането в сила на цитирания ЗИДЗУТ, Великотърновският общински съвет одобрява подробен устройствен план - план за застрояване за ПИ № 10447.519.319 по ПНИ за територия по § 4 от ЗСПЗЗ, местност „Пишмана”, землище на гр.Велико Търново относно промяна предназначението на имота и планове-схеми за електрификация и водоснабдяване към ПУП. За ПИ № 10447.519.319 се предвижда изграждане на жилищна сграда при следните устройствени показатели: височина на сградата – 10 м, плътност на застрояване / П застр./ – 60 %, коефициент на интензивност /Кинт/ - 1,2, минимална озеленена площ – 40 %, начин на застрояване – свободно. Линиите на застрояване и разположението на сервитутните зони са съгласно графичната част на проекта.

     На основание чл.215 ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник” чрез община Велико Търново пред Великотърновския административен съд.

 

ПО ТРИДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Одобряване проект за ПУП, местност „Пишмана”, гр. В. Търново, Вх. № 1959/02.08.2013 г.

Изказвания не бяха направени.

Предложението по т. 30 беше подложено на гласуване.

Предложението беше прието с 26 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 826

 

На основание чл.21, ал.1, т.11 ЗМСМА , чл.129, ал.1 ЗУТ, Решение № КЗЗ-05 от 26.06.2013г.,т.8 на Комисия по чл.17, ал.1, т.1 при Областна дирекция „Земеделие” Велико Търново и във връзка § 124, ал.1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията /ЗИДЗУТ/ и предвид това, че е започнало административно производство по изработване на проект за подробен устройствен план / ПУП/, което не е приключило до влизането в сила на цитирания ЗИДЗУТ, Великотърновският общински съвет одобрява подробен устройствен план - план за застрояване за ПИ № 10447.519.322 по ПНИ на територия по § 4 от ЗСПЗЗ, местност „Пишмана”, землище на гр.Велико Търново относно промяна предназначението на имота и планове-схеми за електрификация и водоснабдяване към ПУП. За ПИ № 10447.519.322 се предвижда изграждане на жилищна сграда при следните устройствени показатели: височина на сградата – 10 м, плътност на застрояване / П застр./ – 60 %, коефициент на интензивност /Кинт/ - 1,2, минимална озеленена площ – 40 %, начин на застрояване – свободно. Линиите на застрояване и разположението на сервитутните зони са съгласно графичната част на проекта.

На основание чл.215 ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник” чрез община Велико Търново пред Великотърновския административен съд.

 

ПО ТРИДЕСЕТ И ПЪРВА ТОЧКА: Одобряване проект за ПУП, местност „Пишмана”, гр. В. Търново, Вх. № 1960/02.08.2013 г.

 

Изказвания не бяха направени.

Предложението по т. 31 беше подложено на гласуване.

Предложението беше прието с 26 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 827

 

   На основание чл.21, ал.1, т.11 ЗМСМА , чл.129, ал.1 ЗУТ, Решение № КЗЗ-05 от 26.06.2013г.,т.9 на Комисия по чл.17, ал.1, т.1 при Областна дирекция „Земеделие” Велико Търново и във връзка § 124, ал.1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията /ЗИДЗУТ/ и предвид това, че е започнало административно производство по изработване на проект за подробен устройствен план / ПУП/, което не е приключило до влизането в сила на цитирания ЗИДЗУТ, Великотърновският общински съвет одобрява подробен устройствен план - план за застрояване за ПИ № 10447.519.323 по ПНИ на територия по § 4 от ЗСПЗЗ, местност „Пишмана”, землище на гр.Велико Търново относно промяна предназначението на имота и планове-схеми за електрификация и водоснабдяване към ПУП. За ПИ № 10447.519.323 се предвижда изграждане на жилищна сграда при следните устройствени показатели: височина на сградата – 10 м, плътност на застрояване / П застр./ – 60 %, коефициент на интензивност /Кинт/ - 1,2, минимална озеленена площ – 40 %, начин на застрояване – свободно. Линиите на застрояване и разположението на сервитутните зони са съгласно графичната част на проекта.

На основание чл.215 ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник” чрез община Велико Търново пред Великотърновския административен съд.

 

ПО ТРИДЕСЕТ И ВТОРА ТОЧКА ОТНОСНО: Одобряване проект за ПУП, местност „Пишмана”, гр. В. Търново, Вх. № 1961/02.08.2013 г.

 

Изказвания не бяха направени.

Предложението по т. 32 беше подложено на гласуване.

Предложението беше прието с 26 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 828

 

На основание чл.21, ал.1, т.11 ЗМСМА и чл.129, ал.1 ЗУТ, и решение № КЗЗ-05 от 26.06.2013г., точка 3.1 и 3.2 на Комисията по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ при Областна дирекция „Земеделие” – Велико Търново и във връзка § 124, ал.1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията /ЗИДЗУТ/ и предвид това, че е започнало административно производство по изработване на проект за подробен устройствен план / ПУП/, което не е приключило до влизането в сила на цитирания ЗИДЗУТ, Великотърновският общински съвет одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура – трасета за външно подземно ел захранване – кабелни линии 20 кV и 1 кV и подземно водоснабдяване за поземлени имоти –ПИ № № 10447.519.317, 10447.519.316, 10447.519.318, 10447.519.321, 10447.519.323, 10447.519.322, 10447.519.313, 10447.519.250, 10447.519.319, 10447.519.146, 10447.519.320, м.”Пишмана”,землище на гр.Велико Търново.

Трасето на подземния водопровод започва от съществуващ магистрален водопровод ф 820 мм в ПИ № 10447.27.15 – горска територия и се прокарва през имоти - №10447.27.12 - полски път, общинска публична собственост, № 10447.519.314 – полски път – частна собственост и № 10447.519.300 - полски път, общинска публична собственост.

Трасетата на подземните ел кабели 20 кV и 1кV се прокарват през имоти № 10447.519.300 – полски път, общинска публична собственост, № 10447.519.315 - полски път, частна собственост, № 10447.519.314 – полски път, частна собственост и достигат до ПИ № 10447.519.316, в който е предвиден за изграждане трафопост.

На основание чл.215 ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник” чрез община Велико Търново пред Великотърновския административен съд.

 

ПО ТРИДЕСЕТ И ТРЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Одобряване проект за ПУП, местност „Пишмана”, гр. В. Търново, Вх. № 1962/02.08.2013 г.

 

Изказвания не бяха направени.

Предложението по т. 33 беше подложено на гласуване.

Предложението беше прието с 26 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 829

 

   На основание чл.21, ал.1, т.11 ЗМСМА , чл.129, ал.1 ЗУТ, Решение № КЗЗ-05 от 26.06.2013г.,т.6 на Комисия по чл.17, ал.1, т.1 при Областна дирекция „Земеделие” Велико Търново и във връзка § 124, ал.1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията /ЗИДЗУТ/ и предвид това, че е започнало административно производство по изработване на проект за подробен устройствен план / ПУП/, което не е приключило до влизането в сила на цитирания ЗИДЗУТ, Великотърновският общински съвет одобрява подробен устройствен план - план за застрояване за ПИ № 10447.519.321 по ПНИ на територия по § 4 от ЗСПЗЗ, местност „Пишмана”, землище на гр.Велико Търново относно промяна предназначението на имота и планове-схеми за електрификация и водоснабдяване към ПУП. За ПИ № 10447.519.321 се предвижда изграждане на жилищна сграда при следните устройствени показатели: височина на сградата – 10 м, плътност на застрояване / П застр./ – 60 %, коефициент на интензивност /Кинт/ - 1,2, минимална озеленена площ – 40 %, начин на застрояване – свободно. Линиите на застрояване и разположението на сервитутните зони са съгласно графичната част на проекта.

На основание чл.215 ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник” чрез община Велико Търново пред Великотърновския административен съд.

 

ПО ТРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТНОСНО: Присъединяване на Община Велико Търново към декларация за достъп на младите хора до културата, Вх. № 1937/24.07.2013 г.

 

Изказвания не бяха направени.

Предложението по т. 34 беше подложено на гласуване.

Предложението беше прието с 26 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 830

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 5 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет:

 

Приема предложението на Българската асоциация на работодателите в областта на културата /БАРОК/ и дава съгласие Община Велико Търново да се присъедини към Декларацията за достъп на младите хора да културата.

 

Заседанието беше закрито в 18.47 часа.

 

НИКОЛАЙ АШИКОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

ТОДОР ТОДОРОВ          

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ  

 

РУМЕН ДИМИТРОВ

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ

 

МИРОСЛАВ МАРИНОВ

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ

 

СТЕФАН СТЕФАНОВ

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ

 

 

ДИЛЯНА МИЛЕВА

ПРОТОКОЛИРАЛ