Начало Решения Решения от 2013 г. Решения по протокол № 52 от 04.09.2013 г. Решение № 797

Решение № 797

Препис-извлечение от Протокол № 52

от заседание на Общински съвет,

проведено на 04.09.2013 година

 

ОТНОСНО: Промени по приходната и разходната част на бюджета към 31.07.2013 година и по Инвестиционната програма на Община В. Търново за 2013 година

 

РЕШЕНИЕ № 797

 

На основание чл. 21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.18 от Закона за общинските бюджети, Великотърновски общински съвет реши:

1. Утвърждава промените по приходната и разходната част на бюджета към 31.07.2013 година и по Инвестиционната програма на Община В.Търново за 2013 година /Приложение №1/, както следва:

 

І. ПО БЮДЖЕТА

ПРИХОДИ

ПРИХОДИ "ДЪРЖАВНА ОТГОВОРНОСТ"

І. ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ И

НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ

2. Неданъчни приходи

§§

Всичко:

ІІІ тр.

Приходи и доходи от собственост

2400

-4 832

-4 832

- прих.от наеми на имущество, в т.ч.:

2405

-4 835

-4 835

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

-4 835

-4 835

- прих.от лихви по тек.банкови сметки

2408

3

3

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

3

3

Общински такси

2700

1 424

1 424

За ползване на общежития и други по образованието

2708

1 424

1 424

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

1 424

1 424

Други неданъчни приходи

3600

4 125

4 125

- Получ. застр. обезщетения, в т.ч.:

3611

844

844

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

844

844

- Други неданъчни приходи

3619

3 281

3 281

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

3 281

3 281

Събр.и внес.ДДС и др.дан.в/у продажби/нето/

3700

-318

-318

- Внесен ДДС

3701

-257

-257

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

3701

-257

-257

- Вн. д-к в/у прих. от стоп. дейн. на бюдж. пр.

3702

-61

-61

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

3702

-61

-61

Помощи за дарения и др.суми

4500

1 025

1 025

- дарения, помощи и др.от страната, в т.ч.:

4501

1 025

1 025

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

1 025

1 025

ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ:

 

 

1 424

1 424

ВСИЧКО ПРИХОДИ ЗА ДЕЛЕГ.ОТ ДЪРЖ.Д-СТИ:

 

1 424

1 424

ПРИХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

2. Неданъчни приходи

§§

Всичко:

ІІІ тр.

Приходи и доходи от собственост

2400

173

173

- нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция, в т.ч.:

2404

83

83

-Дирекция "Култура и туризъм"

83

83

- прих.от наеми на имущество, в т.ч.:

2405

24

24

-Дирекция "Култура и туризъм"

24

24

- прих.от лихви по тек.банкови сметки

2408

66

66

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

66

66

Събр.и внес.ДДС и др.дан.в/у продажби/нето/

3700

-107

-107

- Вн. д-к в/у прих. от стоп. дейн. на бюдж. пр.

3702

-107

-107

-Дирекция "Култура и туризъм"

3702

-107

-107

Помощи за дарения и др.суми

4500

16 776

16 776

- дарения, помощи и др.от страната, в т.ч.:

4501

16 776

16 776

- Община Велико Търново

13 430

13 430

-Дирекция "Култура и туризъм"

3 346

3 346

ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ:

 

 

16 842

16 842

ВСИЧКО ИМУЩ. ДАНЪЦИ И НЕДАН. ПРИХ.

 

16 842

16 842

ІІ. ТРАНСФЕРИ ОТ/ЗА БЮДЖ. И

ИЗВЪНБЮДЖ. С/КИ

§§

Всичко:

ІІІ тр.

Трансфери м/у бюдж.сметки

6100

-93 268

-93 268

получени трансфери /+/

6101

2 732

2 732

-Дирекция "Култура и туризъм"

6101

2 732

2 732

предоставени трансфери /-/

6102

-96 000

-96 000

-Дирекция "Култура и туризъм"

6102

-96 000

-96 000

ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ:

 

 

 

-93 268

-93 268

ВСИЧКО ПРИХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ:

 

-76 426

-76 426

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСИЧКО ПРИХОДИ:

 

 

 

-75 002

-75 002

РАЗХОДИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ

1. Функция 2 Отбрана и сигурност

0 лв.

Група 2. Полиция, вътрешен ред и сигурност

0 лв.

- в т.ч.:

Община Велико Търново

-570 лв.

Група кметства Килифарево

570 лв.

2. Функция 3 Образование

1 424 лв.

- в т. ч.:

Дирекция "Образование и наука"

1 424 лв.

ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ:

 

 

1 424 лв.

РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ,

ДОФИНАНСИРАНИ С ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ

1. Функция 3 Образование

4 356 лв.

- в т. ч.:

Община Велико Търново

4 354 лв.

Дирекция "Образование и наука"

2 лв.

2. Функция 5 Социално осигуряване, подпомагане и грижи

35 лв.

Група 3 Работи и служби по соц. осигуряване,

             подпомагане и заетостта

35 лв.

- в т. ч.:

Община Велико Търново

35 лв.

3. Функция 7 Почивно дело, култура, религиозни дейности

79 685 лв.

Група 3 Култура

79 685 лв.

- в т. ч.:

Дирекция "Култура и туризъм"

79 685 лв.

ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ,

 

 

 

ДОФИНАНСИРАНИ С ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ:

 

 

84 076 лв.

РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

1. Функция 1 Общи държавни служби

-39 760 лв.

- в т.ч.:

Община Велико Търново

-39 760 лв.

2. Функция 3 Образование

112 лв.

- в т. ч.:

Дирекция "Образование, мл.дейности и спорт"

112 лв.

4. Функция 5 Социално осигуряване, подпомагане и грижи

6 772 лв.

Група 3 Работи и служби по соц. осигуряване,

             подпомагане и заетостта

6 772 лв.

- в т. ч.:

Община Велико Търново

6 772 лв.

5. Функция 6 Жилищно строителство, БКС и опазване

   на околната среда

-95 740 лв.

Група 1 Жилищно строителство и БКС

-63 740 лв.

- в т. ч.:

Община Велико Търново

-63 740 лв.

Кметство Килифарево

Група кметства Килифарево

Група 2 Опазване на околната среда

-32 000 лв.

- в т. ч.:

Община Велико Търново

-32 000 лв.

6. Функция 7 Почивно дело, култура, религиозни дейности

-11 724 лв.

Група 2 Физическа култура и спорт

7 998 лв.

- в т. ч.:

Община Велико Търново

5 298 лв.

Кметство Самоводене

2 700 лв.

Група 3 Култура

-19 722 лв.

- в т. ч.:

Община Велико Търново

76 278 лв.

Дирекция "Култура и туризъм"

-96 000 лв.

9. Функция 9 Разходи некласифицирани в другите функции

-20 162 лв.

- в т. ч.:

Община Велико Търново

-20 162 лв.

ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ:

 

 

-160 502 лв.

ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ И

 

 

 

ДОФИНАНСИРАНЕ НА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ:

 

 

-76 426 лв.

ВСИЧКО РАЗХОДИ:

 

 

 

 

-75 002 лв.

 

 

2. Приема актуализация на Инвестиционната програма на Община Велико Търново за 2013 година,

съгласно Приложение 1 към настоящото решение.

 

3. Променя Приложение 2 от Решение №763/25.07.2013 год., съгласно Приложение 2 към настоящото решение.

 

ВЯРНО:                                                                  НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Диляна Милева /                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                             ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Прикачени файлове:
Изтегляне на файла (797_priloj1.pdf)797_priloj1.pdf[Приложение №1]134 Kb
Изтегляне на файла (797_priloj2.pdf)797_priloj2.pdf[Приложение №2]66 Kb