Начало Решения Решения от 2013 г. Решения по протокол № 52 от 04.09.2013 г. Решение № 799

Решение № 799

Препис-извлечение от Протокол № 52

от заседание на Общински съвет,

проведено на 04.09.2013 година

 

ОТНОСНО: Промени по разходната част на бюджета на Община Велико Търново за 2013 г.

 

РЕШЕНИЕ № 799

 

На основание чл. 21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.18 от Закона за общинските бюджети, Великотърновски общински съвет реши:

Утвърждава промените по разходната част на бюджета на Община В.Търново за 2013 година, както следва:

 

РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

1. Функция 1 Общи държавни служби

-35 000 лв.

- в т.ч.:

Община Велико Търново

-35 000 лв.

Дейност 123 Общински съвети

§§

 

1000

-35 000

1098

-35 000

Всичко за дейност:

 

-35 000

2. Функция 7 Почивно дело, култура, религиозни дейности

35 000 лв.

Група 2 Физическа култура и спорт

35 000 лв.

- в т. ч.:

Дирекция "Образование и наука"

35 000 лв.

Дейност 714 Спортни бази за спорт за всички

§§

 

1000

35 000

1098

35 000

Всичко за дейност:

 

35 000

ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ:

 

 

0 лв.

ВСИЧКО РАЗХОДИ:

 

 

 

 

0 лв.

2. Допълва Приложение 13 от Решение №561/07.02.2013 година, както следва:

т.2 Други спортни дейности

   35 000 лв.

2.6 Футболен клуб "Етър Велико Търново"

   35 000 лв.

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Диляна Милева /                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ