Начало Решения Решения от 2013 г. Решения по протокол № 52 от 04.09.2013 г. Решение № 800

Решение № 800

Препис-извлечение от Протокол № 52

от заседание на Общински съвет,

проведено на 04.09.2013 година

 

ОТНОСНО: Приемане на Решение за кандидатстване по ОП „Развитие на човешките ресурси”, „Да не изоставим нито едно дете”, Компонент 2 – Разкриване на социални услуги в общността, чрез поемане на ангажимент за създаване на социалната услуга, предоставена в общността – резидентен тип „Център за настаняване от семеен тип” за деца и младежи с увреждания, изведени от специализирани институции за деца с увреждания.

 

РЕШЕНИЕ № 800

 

На основание чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет декларира, че:

1. Поема ангажимент да се създадат съответните социални услуги по вид и брой, в съответствие с Националната карта на резидентните услуги в изграждащата се социална инфраструктура със средства на ОПРЧР, а именно:

- „Център за настаняване от семеен тип” за деца и младежи с увреждания, гр. Велико Търново, кв. „Бузлуджа”, ул. „Иларион Драгостинов” № 3, с капацитет 14 места;

- „Център за настаняване от семеен тип” за деца и младежи с увреждания, гр. Велико Търново, кв. „Бузлуджа”, ул. „Иларион Драгостинов” № 3, с капацитет 14 места;

- „Център за настаняване от семеен тип” за деца и младежи с увреждания, гр. Велико Търново, кв.”Кольо Фичето” ул. „Колония Товар”, с капацитет 14 места.

 

2. Поема ангажимент услугите да бъдат поддържани минимум 5 години след създаването им.

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Диляна Милева /                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ