Начало Решения Решения от 2013 г. Решения по протокол № 52 от 04.09.2013 г. Решение № 801

Решение № 801

Препис-извлечение от Протокол № 52

от заседание на Общински съвет,

проведено на 04.09.2013 година

 

ОТНОСНО: Приемане на Решение за учредяване право на безвъзмездно ползване върху недвижим имот, представляващ: три помещения от I – во ниво и цялото II-ро ниво от имот частна общинска собственост, находящ се в гр. Велико Търново, ул. „Димитър Найденов” № 4 на Сдружение „SOS Детски селища България”.

 

РЕШЕНИЕ № 801

 

На основание чл.21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 39, ал. 4 от ЗОС и чл. 59, ал. 1 и ал. 4 от НРПУРОИ в изпълнение на Споразумение за партньорство от месец юни 2011 г. по Проект „Превенция на изоставянето. Подкрепа на семейството”, в изпълнение на Национална стратегия „Визия за деинституционализацията на децата в Република България”, Общинска стратегия за детето 2012 - 2015 година и Стратегия на Община Велико Търново за развитие на социалните услуги 2011 – 2015 година и Годишните планове и програми към тях, Великотърновски Общински съвет:

1. Дава съгласие за предоставяне право на безвъзмездно ползване от Сдружение „SOS Детски селища България” на 3 помещения от I –во ниво и цялото II – ро ниво на имот, частна общинска собственост, актуван с АОС № 1397/ 13.05.2002 г., намиращ се в гр. Велико Търново, ул. „Димитър Найденов” № 4, за изпълнение на дейностите по предоставяне на социална услуга в общността „Център за обществена подкрепа” за срок от 3 години.

2. Сдружение „SOS Детски селища България” следва да заплаща месечните разходи за електроенергия, отопление, вода и СОТ на ползваните помещения.

3. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да извърши всички необходими действия по предоставяне на описаните по – горе помещения от имота при спазване на действащата нормативна уредба.

 

ВЯРНО:                                                                  НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Диляна Милева /                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                             ОБЩИНСКИ СЪВЕТ