Начало Решения Решения от 2013 г. Решения по протокол № 52 от 04.09.2013 г. Решение № 804

Решение № 804

Препис-извлечение от Протокол № 52

от заседание на Общински съвет,

проведено на 04.09.2013 година

 

ОТНОСНО: Приемане на Решение за разкриване на социална услуга, предоставяна в общността от резидентен тип „Център за настаняване от семеен тип” III за деца и младежи с увреждания гр. Велико Търново, ж.к. „Кольо Фичето” ул. „Колоня Товар” кв. 545, считано от 01.11.2014 г., с капацитет – 14 потребители.

 

РЕШЕНИЕ № 804

 

На основание чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА, чл.18, ал.1 от Закона за социално подпомагане, във връзка с чл. 36, ал.2, т. 7а и чл. 36в, ал.1, т.1 и ал.3, т.1 и т.2 от Правилника за прилагане на закона за социално подпомагане, във връзка с изпълнение на целите на Стратегия на Община Велико Търново за развитие на социалните услуги 2011 – 2015 година и Годишните планове към нея, Програмата за управление на Община Велико Търново 2011 – 2015 година и Общинска стратегия за детето 2012-2015 година и в изпълнение на Националната карта на резидентните услуги, Великотърновски Общински съвет:

1. Дава съгласие за разкриване на социалната услуга, предоставена в общността от резидентен тип „Център за настаняване от семеен тип” III за деца и младежи с увреждания в гр. Велико Търново, ж.к. „Кольо Фичето” ул. „Колоня Товар” кв. 545, считано от 01.11.2014 година.

2. За нуждите на социалната услуга, предоставяна в общността от резидентен тип „Център за настаняване от семеен тип” III за деца и младежи с увреждания в гр. Велико Търново, ж.к. „Кольо Фичето” ул. „Колоня Товар” кв. 545, ще бъде използвана изградената сграда тип G с обща разгърната площ от 605, 00 кв.м. по проект „Изграждане и функциониране на три Центъра за настаняване от семеен тип на територията на град Велико Търново” по ОП „Регионално развитие”, схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG 161PO001/ 1.1-12/ 2011, „Подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск”, Приоритетна ос 1 „Устойчиво интегрирано градско развитие”, Операция 1.1. „Социална инфраструктура”.

3. Финансиране на социалната услуга, предоставена в общността от резидентен тип „Център за настаняване от семеен тип” III за деца и младежи с увреждания в гр. Велико Търново, ж.к. „Кольо Фичето” ул. „Колоня Товар” кв. 545, с капацитет – 14 потребители ще се осъществява по стандарти и критерии за издръжка на социалната услуга от държавния бюджет чрез общинския бюджет, определяни ежегодно с Решение на Министерски съвет, считано от 01.11.2014 година.

4. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да представи Решението на Великотърновски общински съвет за разкриване на социалната услуга, предоставяна в общността от резидентен тип „Център за настаняване от семеен тип” III за деца и младежи с увреждания в гр. Велико Търново, ж.к. „Кольо Фичето” ул. „Колоня Товар” кв. 545, считано от 01.11.2014 г., с капацитет – 14 потребители пред Регионална дирекция за социално подпомагане гр. Велико Търново за изготвяне на Предложение до Агенция за социално подпомагане, съгласно разпоредбите на чл. 36в от Правилника за прилагане на Закона за социална подпомагане.

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Диляна Милева /                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ                                    

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ