Начало Решения Решения от 2013 г. Решения по протокол № 52 от 04.09.2013 г. Решение № 805

Решение № 805

Препис-извлечение от Протокол № 52

от заседание на Общински съвет,

проведено на 04.09.2013 година

 

ОТНОСНО: Утвърждаване на решението на комисията за определяне на кандидат, спечелил конкурса за избор на управител и за възлагане на управлението на общинско лечебно заведение за болнична помощ - еднолично търговско дружество

 

РЕШЕНИЕ № 805

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 11, ал. 2 от Наредба № 9 от 26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения на Министерство на здравеопазването във връзка с т. 11. от Процедура за провеждане на конкурс за възлагане на управлението на общински лечебни заведения за болнична помощ и диагностични – консултативни центрове - еднолични търговски дружества, одобрена с Решение № 685 от 30.05.2013 г. на Великотърновски общински съвет, Великотърновски общински съвет:

1. Утвърждава решението на комисията за определяне на кандидат, спечелил конкурса за избор на управител на “Център за кожно-венерически заболявания – Велико Търново” ЕООД – гр. Велико Търново - Д-р Теодора Цекова Чолакова от гр. Велико Търново, ул. „Хан Крум” № 11, с ЕГН 6406263972, с образование – висше и придобита специалност “Медицина”, диплома с. А, № 0000184, издадена на 07.12.1991 г. от Висш медицински институт – гр. Плевен; диплома за призната специалност с. АС, № 005064, издадена на 02.07.1998 г. от Висш медицински институт – гр. Плевен, с придобита специалист “Кожни и венерически болести”; свидетелство за професионална квалификация “Мениджър в здравеопазването”, с. ВТУ-2013, № 5533/ 2013 г., издадено от Център за квалификация на ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”.

2. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да сключи договор за управление с Д-р Теодора Цекова Чолакова за срок от 3 (три) години, считано от 01.09.2013 г.

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Диляна Милева /                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ