Начало Решения Решения от 2013 г. Решения по протокол № 52 от 04.09.2013 г. Решение № 809

Решение № 809

Препис-извлечение от Протокол № 52

от заседание на Общински съвет,

проведено на 04.09.2013 година

 

ОТНОСНО: Предварителен договор по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от Закон за устройство на територията и чл. 43 от НРПУРОИ

 

РЕШЕНИЕ № 809

 

1. На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.6 ал.1и ал.3 от ЗОС и чл.2 ал.3 от НРПУРОИ, Общински съвет Велико Търново дава съгласие частите от ПИ с идентификатор №10447.16.101 – полски път, попадащи в ПИ с идентификатор №10447.161.3 по КККР на гр. Велико Търново, останалата част от който е собственост на Цвета Димитрова Ашикова, управител на „Авточойс” ЕООД, ЕИК 104056734, със седалище и адрес на управление гр. Велико Търново, ул. „Симеон Велики” №4, да бъдат обявени за частна общинска собственост.

 

2. На основание чл. 21 ал.1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от Закона за устройство на територията, чл. 42 и чл. 43, ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски общински съвет дава съгласие за сключване на предварителен договор за прехвърляне правото на собственост върху част от имот в обхвата на разработка, приета с Решение №75 по протокол №9 от 24.07.2013 г. на Експертен съвет по устройство на територията при Община Велико Търново, като:

2.1. Община Велико Търново прехвърля на Цвета Димитрова Ашикова, управител на „Авточойс” ЕООД, ЕИК 104056734, със седалище и адрес на управление гр. Велико Търново, ул. „Симеон Велики” №4, правото на собственост върху част от общински имот, представляваща 162 кв.м. от ПИ с идентификатор №10447.16.101 – полски път, която част, съгласно ЧИ на ПУП-ПРЗ, попада в ПИ с идентификатор №10447.161.3 по КККР на гр. Велико Търново, местност „Козлуджа”, срещу актуална пазарна цена, определена от оценител на имоти, в размер на 3 726 лева без начислен ДДС.

2.2. Всички разноски по сключване на сделката – стойност на имота, предмет на прехвърлителната сделка, ДДС, местен данък, такса по чл.56а от НОАМТЦУ, такса вписване, стойност на изготвените експертни оценки и др., са за сметка на Цвета Димитрова Ашикова, управител на „Авточойс” ЕООД, ЕИК 104056734, със седалище и адрес на управление гр. Велико Търново, ул. „Симеон Велики” №4.

 

3. Възлага на Кмета на ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО да сключи предварителен договор на основание чл.15 ал.3 и ал.5 от ЗУТ, а след влизане в сила на проекта за ЧИ на ПУП-ПРЗ – да сключи окончателен договор за прехвърляне правото на собственост върху части от имоти.

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Диляна Милева /                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ