Начало Решения Решения от 2013 г. Решения по протокол № 52 от 04.09.2013 г. Решение № 813

Решение № 813

Препис-извлечение от Протокол № 52

от заседание на Общински съвет,

проведено на 04.09.2013 година

 

ОТНОСНО: Отдаване под наем на части от имоти публична общинска собственост

 

РЕШЕНИЕ № 813

 

І. На основание чл. 21, ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 7 във връзка с ал. 2 от Закона за общинска собственост, чл. 11,ал.1 и 2 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и във връзка с докладна записка вх. № 67-442/11.07.2013 год. от Директора на ОУ „Св. Патриарх Евтимий”, предложение вх. № 67-458/19.07.2013 год. от Директора на СОУ „Вела Благоева” и предложение вх. № 67-468/26.07.2013 год. от Директора на ОУ „Неофит Рилски”, Великотърновски общински съвет дава съгласие за отдаване под наем за срок от 3 (три) години на части от имоти публична общинска собственост, както следва:

1. Коридорна площ до 2,00 кв.м, намираща се в гр. Велико Търново, ОУ „Св. Патриарх Евтимий” за поставяне на автомат за топли напитки при начална тръжна месечна наемна цена 70,00 лв.

2. Ученически бюфет, намиращ в гр. Велико Търново, СОУ „Вела Благоева”, първи етаж на Корпус І, с обща площ 72,91 кв.м при начална тръжна месечна наемна цена 810,00 лв. и предназначение- ученически бюфет.

3. Зъболекарски кабинет, намиращ в гр. Велико Търново, СОУ „Вела Благоева”, втори етаж на Корпус І, с обща площ 18,00 кв.м при начална тръжна месечна цена 50,00 лв.

4. Ученически бюфет, намиращ се на партерния етаж на ОУ „Неофит Рилски”, гр. Килифарево, представляващ обособена част от училищен стол, с обща площ 50,00 кв.м при начална тръжна месечна наемна цена 320,00 лв.

 

ІІ. Възлага на Кмета на Общината да осъществи необходимите действия по организиране и провеждане на публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на посочените по-горе имоти, при условия и ред, съгласно нормативните изисквания.

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Диляна Милева /                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ