Начало Решения Решения от 2013 г. Решения по протокол № 52 от 04.09.2013 г. Решение № 814

Решение № 814

Препис-извлечение от Протокол № 52

от заседание на Общински съвет,

проведено на 04.09.2013 година

 

ОТНОСНО: Отдаване под наем на части от имот публична общинска собственост

 

РЕШЕНИЕ № 814

 

І. На основание чл. 21, ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал.2, ал. 7 и 8 от Закона за общинска собственост и чл. 11, ал.1 и 2 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски общински съвет дава съгласие за отдаване под наем за срок от 3 (три) години на части от имот публична общинска собственост, намиращи се в гр. Велико Търново, ул. “Краков” № 11, както следва:

1. Коридорна площ от 54,00 кв.м за изграждане на „Бар- бюфет на спортиста” при начална тръжна месечна наемна цена 280,00 лв.

2. Място за изграждане на временно съоръжение с обща площ 120,00 кв.м при начална тръжна месечна наемна цена 600,00 лв. и предназначение- търговски обект.

Бъдещите наематели се задължават да не препятстват по никакъв начин развитието на спортната и тренировъчна дейност в двореца.

 

ІІ. Възлага на Кмета на Общината да осъществи необходимите действия по организиране и провеждане на публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на посочените по-горе имоти, при условия и ред, съгласно нормативните изисквания.

 

ІІІ. Възлага на Директора на ДКС “Васил Левски” да сключи договори за отдаване под наем със спечелилите търговете.

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Диляна Милева /                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ