Начало Решения Решения от 2013 г. Решения по протокол № 52 от 04.09.2013 г. Решение № 816

Решение № 816

Препис-извлечение от Протокол № 52

от заседание на Общински съвет,

проведено на 04.09.2013 година

 

ОТНОСНО: Одобряване на проект за ЧИ на ПУП – план за регулация и застрояване и проект за изменение на схемата за В и К проводи за територията на кв.593 и кв.594 по плана на гр.Велико Търново.

 

РЕШЕНИЕ № 816

              

На основание чл.21, ал.1, т.11 ЗМСМА и чл.129, ал.1 ЗУТ, чл.136, ал.1 ЗУТ, чл.108, ал.2 ЗУТ във връзка с чл.134, ал.1, т.2 и ал.2, т.1 ЗУТ, Великотърновският общински съвет одобрява:

1. Изменение на ПУП - план за регулация за квартали 593 и 594 по плана на гр.Велико Търново – закриване на проектна улица с ОК ОК 8030-8031-8032-8033-8034-8035, разположена в бивш поземлен имот № 5671; създаване улици – тупик с ОК ОК 8030-8030а и ОК ОК 8035-8035а; създаване на обслужваща алея с габарит 6.00 м между квартали 593 и 594; промяна на улично и дворищно-регулационните граници на УПИ ІІ кв.593 по съществуващите имотни граници спрямо новопредвидената обслужваща алея и спрямо УПИ І – за „подземен паркинг и озеленяване”; промяна на улично-регулационните граници на УПИ ІV и УПИ V кв.594 спрямо новопредвидената обслужваща алея; заличаване на УПИ І кв.594 и промяна на дворищно и улично-регулационните граници на УПИ ІІ и УПИ ІІІ кв.594 спрямо новопредвидената обслужваща и съществуваща алея, по кафявите и зелени линии, надписи, цифри, зачерквания и защриховки съгласно приложения проект.

2. Изменение на ПУП - план за застрояване за кв.593 и кв.594 по плана на гр.Велико Търново – за УПИ І-за „подземен паркинг и озеленяване” кв.593 се предвижда подземен паркинг при ограничителни линии на застрояване; за УПИ ІІ и УПИ ІІІ и УПИ ІV и УПИ V кв.594 се предвижда жилищно застрояване със средна височина до 14.00 м, в свързано застрояване между два имота, при задължителни и ограничителни линии на застрояване.

3. Изменение на схемата за В и К проводите за територията на кв.593 и кв.594 по плана на гр.Велико Търново.

               На основание чл.215 ЗУТ решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник” чрез община Велико Търново пред Великотърновския административен съд.

 

ВЯРНО:                                                                  НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Диляна Милева /                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                             ОБЩИНСКИ СЪВЕТ