Начало Решения Решения от 2013 г. Решения по протокол № 52 от 04.09.2013 г. Решение № 817

Решение № 817

Препис-извлечение от Протокол № 52

от заседание на Общински съвет,

проведено на 04.09.2013 година

 

ОТНОСНО: Одобряване проект за частично изменение на ПУП – план за регулация и застрояване за част от квартали 112 и 113 по плана на с.Ресен

 

РЕШЕНИЕ № 817

 

На основание чл.21, ал.1, т.11 ЗМСМА и чл.129, ал.1 ЗУТ Великотърновският общински съвет одобрява:

1.Частично изменение на ПУП – план за регулация за кв.112 и за част от кв.113 по плана на с.Ресен, община Велико Търново:

- закриване на улица с ОК ОК 332 А – 332 Б – 332 В – 332, между квартали 112 и 113 ;

- промяна улично-регулационната линия на УПИ VІ-за производствено-складови дейности от кв.112, като същия се разширява в югозападна посока за сметка на част от закритата улица;

- промяна регулационните граници на съществуващ терен за „озеленяване”, като същия се разширява в югозападна посока, за сметка на закритата улица;          

- обединяване на УПИ І- общ., УПИ ІІ- общ. и УПИ ІІІ- общ. от кв.113 в един нов УПИ от кв.112 с отреждане – УПИ VІІ- за „производствено- складови дейности” от кв.112 и разширяването му в югоизточна посока за сметка на част от закритата улица;

- образуване на нов УПИ VІІІ- за инженерно техническа инфраструктура от кв.112;

- създаване на улица с ОК ОК 333 Б – 333 В / тупик/ за сметка на бивш УПИ ІІІ- общ. от кв.113 и територия за озеленяване;

- създаване на улица с ОК ОК 333 – 333 Д – 333 Г / тупик/.

2.Частично изменение на ПУП – план за застрояване за УПИ VІ – за производствено складови дейности и за новообразуваните УПИ VІІ- за производствено складови дейности и УПИ VІІІ за инженерно техническа инфраструктура от кв.112 по плана на с.Ресен :

- за УПИ VІ – за производствено складови дейности и за новообразувания УПИ VІІ – за производствено складови дейности, кв. 112 – предвиждат се нови сгради за производствени и складови дейности, в свързано застрояване между двата имота/ изграждане на Складово- производствена база/, височина на сградите – 12 м; линии на застрояване – задължителни и ограничителни;

- за новообразувания УПИ VІІІ – за инженерно техническа инфраструктура, кв.112 – предвижда се свободно застрояване на трафопост.

На основание чл.215 ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник” чрез община Велико Търново пред Великотърновския административен съд.

 

 

ВЯРНО:                                                                  НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Диляна Милева /                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                             ОБЩИНСКИ СЪВЕТ