Начало Решения Решения от 2013 г. Решения по протокол № 52 от 04.09.2013 г. Решение № 818

Решение № 818

Препис-извлечение от Протокол № 52

от заседание на Общински съвет,

проведено на 04.09.2013 година

 

ОТНОСНО: Даване разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване за ПИ № 154027 , в землището на с.Ресен, местност „През реката”

 

РЕШЕНИЕ № 818

                  

На основание чл.21, ал.1, т.11 ЗМСМА, чл.124-а, ал.1 във връзка с ал.5 ЗУТ, чл.124-б, ал.1 ЗУТ , чл.125, ал.1 ЗУТ и заявление с вх. регистрационен индекс и дата 5300-4138 от 28.05.2013г. от ЕТ”Деница-90-Ст.Липов”, ул.” Г.Димитров” № 3, с.Ресен, община Велико Търново, Великотърновският общински съвет дава разрешение за изработване на :

- Подробен устройствен план – план за застрояване за поземлен имот № 154027, в землището на с.Ресен, местност „През реката”, начин на трайно ползване на имота – нива – разделяне на имота на два нови имота и определяне ново конкретно предназначение на новообразувания имот за „земеделска дейност” – изграждане на „Кравеферма с капацитет 100 млечни крави, открита площадка, торова площадка и шахта”;

- Подробен устройствен план – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура – трасе за външно ел захранване на обект в новообразуван имот от ПИ № 154027, местност „През реката”, землище на с.Ресен;

- Подробен устройствен план – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура – трасе за външен водопровод захранващ обект в новообразуван имот от ПИ № 154027, местност „През реката”, землище на с.Ресен;

Одобрява задание за изработване на подробен устройствен план – план за застрояване за поземлен имот № 154027, в землището на с.Ресен, местност „През реката”, начин на трайно ползване на имота – нива – разделяне на имота на два нови имота и определяне ново конкретно предназначение на новообразувания имот за „земеделска дейност” .

 

 

ВЯРНО:                                                                  НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Диляна Милева /                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                             ОБЩИНСКИ СЪВЕТ