Начало Решения Решения от 2013 г. Решения по протокол № 52 от 04.09.2013 г. Решение № 819

Решение № 819

Препис-извлечение от Протокол № 52

от заседание на Общински съвет,

проведено на 04.09.2013 година

 

ОТНОСНО: Даване разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване за новообразуван имот № 63 , кадастрален район 124, по плана на новообразувани имоти , в землището на с.Шемшево, местност „Ловджийска чешма”, община Велико Търново

 

РЕШЕНИЕ № 819

 

На основание чл.21, ал.1, т.11 ЗМСМА, чл.124-а, ал.1 във връзка с ал.5 ЗУТ, чл.124-б, ал.1 ЗУТ , чл.125, ал.1 ЗУТ и заявление с вх. регистрационен индекс и дата 94 НН-593 от 18.06.2013г. от Николай Начков Рашев, гр.Велико Търново, ул.”Полтава” № 11, вх.”В”, Великотърновският общински съвет дава разрешение за изработване на:

- Подробен устройствен план – план за застрояване за новообразуван имот № 63, кадастрален район 124, по плана на новообразувани имоти, в землището на с.Шемшево, местност „Ловджийска чешма”, начин на трайно ползване на имота – изоставени територии за трайни насаждения и определяне ново конкретно предназначение на имота за „жилищни нужди” .

Одобрява задание за изработване на подробен устройствен план – план за застрояване за новообразуван имот № 63, кадастрален район 124, по плана на новообразувани имоти, в землището на с.Шемшево, местност „Ловджийска чешма” и определяне ново конкретно предназначение на имота за „жилищни нужди”.

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Диляна Милева /                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ