Начало Решения Решения от 2013 г. Решения по протокол № 52 от 04.09.2013 г. Решение № 820

Решение № 820

Препис-извлечение от Протокол № 52

от заседание на Общински съвет,

проведено на 04.09.2013 година

 

ОТНОСНО: Даване разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване за новообразувани имоти № 7 и № 9 , кадастрален район 521, по плана на новообразувани имоти , в землището на с.Вонеща вода, местност „Патрика 1”, община Велико Търново

 

РЕШЕНИЕ № 820

 

На основание чл.21, ал.1, т.11 ЗМСМА, чл.124-а, ал.1 във връзка с ал.5 ЗУТ, чл.124-б, ал.1 ЗУТ , чл.125, ал.1 ЗУТ и заявление с вх. регистрационен индекс и дата 94 ИИ-738 от 18.06.2013г. от Илия Василев Клинчев, гр.Велико Търново, ул.”Краков” № 5, вх.”А”, Великотърновският общински съвет дава разрешение за изработване на:

- Подробен устройствен план – план за застрояване за новообразувани имоти № 7 и № 9, кадастрален район 521, по плана на новообразувани имоти, в землището на с.Вонеща вода, местност „Патрика 1”, начин на трайно ползване на имотите – овощни насаждения /нетерасирани/ и определяне ново конкретно предназначение на имотите за „жилищни нужди” .

Одобрява задание за изработване на подробен устройствен план – план за застрояване за новообразувани имоти № 7 и № 9, кадастрален район 521, по плана на новообразувани имоти, в землището на с.Вонеща вода, местност „Патрика 1” и определяне ново конкретно предназначение на имотите за „жилищни нужди”.

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Диляна Милева /                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ