Начало Решения Решения от 2013 г. Решения по протокол № 52 от 04.09.2013 г. Решение № 821

Решение № 821

Препис-извлечение от Протокол № 52

от заседание на Общински съвет,

проведено на 04.09.2013 година

 

ОТНОСНО: Одобряване проект за ПУП – план за застрояване за ПИ № 10447.520.3921 от плана на новообразувани имоти за територия по § 4 от ЗСПЗЗ, местност „Козлуджа” в землището на гр.Велико Търново относно промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди - „жилищни нужди”, план – схеми за Ел и В и К към ПУП, парцеларни планове за елементи на техническата инфраструктура – трасета   за външно ел захранване, водоснабдяване и канализация за ПИ № 10447.520.3921.

 

РЕШЕНИЕ № 821

 

   На основание чл.21, ал.1, т.11 ЗМСМА , чл.129, ал.1 ЗУТ, Решение № КЗЗ-05 от 26.06.2013г.,т.2, на Областна дирекция „Земеделие” Велико Търново и във връзка § 124, ал.1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията /ЗИДЗУТ/ и предвид това, че е започнало административно производство по изработване на проект за подробен устройствен план / ПУП/, което не е приключило до влизането в сила на цитирания ЗИДЗУТ, Великотърновският общински съвет одобрява:

- подробен устройствен план – план за застрояване за ПИ № 10447.520.3921, местност „Козлуджа” в землището на гр.Велико Търново относно промяна предназначението на имота за «жилищни нужди» – предвижда се свободно застрояване на жилищна сграда при следните устройствени показатели: височина 10м, плътност на застрояване –60%, коефициент на застрояване - Кинт –1,0, минимална зелена площ – 40%, линиите на застрояване и разположението на сервитутните зони са съгласно графичната част на проекта;

- подробен устройствен план – парцеларен план за линейни обекти на техническата инфраструктура – трасета за външен водопровод и канализация – трасетата се предвидени да преминат през ПИ № 10447.520.915, ПИ № 10447.520.1344- полски път, публична общинска собственост и достигат до ПИ № 10447.520.3921;

- подробен устройствен план – парцеларен план за линеен обект- трасе за външно ел захранване – първи вариант план – трасето преминава през ПИ № 10447.16.101 – полски път, публична общинска собственост, ПИ № 10447.520.1344 – полски път,публична общинска собственост, ПИ № 10447.520.915 и достига до ПИ № 10447.520.3921;

- план - схеми за водопровод и канализация и електроснабдяване към ПУП – план за застрояване.

На основание чл.215 ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник” чрез община Велико Търново пред Великотърновския административен съд.

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Диляна Милева/                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ                                    

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ