Начало Решения Решения от 2013 г. Решения по протокол № 52 от 04.09.2013 г. Решение № 828

Решение № 828

Препис-извлечение от Протокол № 52

от заседание на Общински съвет,

проведено на 04.09.2013 година

 

ОТНОСНО: Одобряване на проект за ПУП – парцеларен план за линейни обекти на техническата инфраструктура – трасета за външно подземно електрозахранване – кабелни линии 20 кV и 1 кV и подземно водозахранване на обекти в поземлени имоти №№ - 10447.519.317, 10447.519.316, 10447.519.318, 10447.519.321, 10447.519.323, 10447.519.322, 10447.519.313, 10447.519.250, 10447.519.319, 10447.519.146, 10447.519.320, местност «Пишмана», землище на гр.Велико Търново

 

РЕШЕНИЕ № 828

 

На основание чл.21, ал.1, т.11 ЗМСМА и чл.129, ал.1 ЗУТ, и решение № КЗЗ-05 от 26.06.2013г., точка 3.1 и 3.2 на Комисията по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ при Областна дирекция „Земеделие” – Велико Търново и във връзка § 124, ал.1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията /ЗИДЗУТ/ и предвид това, че е започнало административно производство по изработване на проект за подробен устройствен план / ПУП/, което не е приключило до влизането в сила на цитирания ЗИДЗУТ, Великотърновският общински съвет одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура – трасета за външно подземно ел захранване – кабелни линии 20 кV и 1 кV и подземно водоснабдяване за поземлени имоти –ПИ № № 10447.519.317, 10447.519.316, 10447.519.318, 10447.519.321, 10447.519.323, 10447.519.322, 10447.519.313, 10447.519.250, 10447.519.319, 10447.519.146, 10447.519.320, м.”Пишмана”,землище на гр.Велико Търново.

Трасето на подземния водопровод започва от съществуващ магистрален водопровод ф 820 мм в ПИ № 10447.27.15 – горска територия и се прокарва през имоти - №10447.27.12 - полски път, общинска публична собственост, № 10447.519.314 – полски път – частна собственост и № 10447.519.300 - полски път, общинска публична собственост.

Трасетата на подземните ел кабели 20 кV и 1кV се прокарват през имоти № 10447.519.300 – полски път, общинска публична собственост, № 10447.519.315 - полски път, частна собственост, № 10447.519.314 – полски път, частна собственост и достигат до ПИ № 10447.519.316, в който е предвиден за изграждане трафопост.

На основание чл.215 ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник” чрез община Велико Търново пред Великотърновския административен съд.

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Диляна Милева /                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ