Начало Заседания Дневни редове Дневен ред на 53-то заседание - 26.09.2013 г. (проект)

Дневен ред на 53-то заседание - 26.09.2013 г. (проект)

 ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

На основание чл. 25, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 49, ал. 1, т. 1 от Правилника за организацията и дейността на Великотърновски общински съвет, на неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Председателят на Великотърновски общински съвет свиква общинските съветници на петдесет и трето заседание, което да се проведе на 26.09.2013 г. /четвъртък/ от 09.00 часа в Голяма зала на Община Велико Търново, при следния проект за

 

ДНЕВЕН РЕД:

 

1. Информация за касовото изпълнение на бюджета на Община Велико Търново към 30.06.2013 г., Вх. № 1984/16.08.2013 г.

2. Промени по приходната и разходната част на бюджета към 31.08.2013 г. и по Инвестиционната програма на Община В. Търново за 2013 г. , Вх. № 2028/13.09.2013 г.

3. Отчет за дейността на ВТОбС и на неговите комисии за периода 01.01.2013 г. – 30.06.2013 г., Вх. № 2024/12.09.2013 г.

4. Питане от Румен Димитров – общински съветник, Вх. № 1982/16.08.2013 г.

5. Питане от Румен Димитров – общински съветник, Вх. № 1988/19.08.2013 г.

6. Питане от Румен Димитров – общински съветник, Вх. № 1989/19.08.2013 г.

7. Питане от Николай Илчев – общински съветник, Вх. № 2022/12.09.2013 г.

8. Питане от Николай Илчев – общински съветник, Вх. № 2023/12.09.2013 г.

9. Съгласие за кандидатстване на Община Велико Търново за финансиране на проектно предложение по Програма „Деца и младежи в риск”, Вх. № 2069/18.09.2013 г.

10. Приемане на Наредба за организацията и дейността на детските ясли на територията на Община Велико Търново, Вх. № 1992/23.08.2013 г.

11. Изменение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велико Търново, Вх. № 1994/23.08.2013 г.

12. Промяна в Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велико Търново, Вх. № 2029/13.09.2013 г.

13. Покана за свикване на извънредно Общо събрание на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов” АД, Вх. № 2017/11.09.2013 г.

14. Промяна на Учредителния акт на „ЦКВЗ – В. Търново” ЕООД, Вх. № 2025/13.09.2013 г.

15. Даване на съгласие за извършване на разход от „ОДПГ” ЕООД, Вх. № 2027/13.09.2013 г.

16. Изграждане на наказателен паркинг за принудително преместени неправилно паркирали автомобили, Вх. № 2066/17.09.2013 г.

17. Промяна в т. II на Решение № 589/02.06.2009 г. на ВТОбС относно определяне състав на комисия за провеждане на конкурс за възлагане на обществени превози на пътници, Вх. № 2064/17.09.2013 г.

18. Провеждане на процедура за възлагане на обществени поръчки с предмет: Възлагане на обществен превоз на пътници, Вх. № 2063/17.09.2013 г.

19. Възлагане на обществен превоз на пътници по линии от републиканска и областна транспортни схеми, Вх. № 2062/17.09.2013 г.

20. Възстановяване на автобусна спирка до Гробищен парк гр. Велико Търново, Вх. № 1983/16.08.2013 г.

21. Намаляване на началните цени за продажба на имоти, находящи се в кв. „Картала”, гр. В. Търново и гр. Килифарево, Вх. № 2070/18.09.2013 г.

22. Намаляване на началните цени за продажба на имоти, находящи се в с. Пчелище, Вх. № 2071/18.09.2013 г.

23. Намаляване на началните цени за продажба на имоти, представляващи бивши училища в с. Пчелище и Войнежа, Вх. № 2072/18.09.2013 г.

24. Доклад за проведено Общо събрание на съдружниците на „Пазари – Велико Търново” ООД, Вх. № 1941/29.07.2013 г.

25. Информация за дългосрочна визия за развитие на образованието в Община Велико Търново, Вх. № 2068/18.09.2013 г.

26. Учредяване на безвъзмездно право на ползване върху недвижим имот, с. Церова кория, Вх. № 2047/16.09.2013 г.

27. Предварителен договор по чл. 15, ал.3 и ал. 5 от ЗУТ, с. Ветринци, Вх. № 2054/16.09.2013 г.

28. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, Вх. № 2048/16.09.2013 г.

29. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, с. Арбанаси, Вх. № 2049/16.09.2013 г.

30. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, с. Вонеща вода, Вх. № 2052/16.09.2013 г.

31. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, Вх. № 2061/17.09.2013 г.

32. Утвърждаване на експертна оценка, с. Пушево, Вх. № 2060/16.09.2013 г.

33. Прекратяване на съсобственост чрез продажба, с. Велчево, Вх. № 2046/16.09.2013 г.

34. Прекратяване на съсобственост чрез продажба, с. Плаково, Вх. № 2053/16.09.2013 г.

35. Предварително съгласие по реда на чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ, гр. Килифарево, Вх. № 2044/13.09.2013 г.

36. Предварително съгласие по реда на чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ, гр. Килифарево, Вх. № 2045/13.09.2013 г.

37. Отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост, Вх. № 2036/13.09.2013 г.

38. Отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост, Вх. № 2037/13.09.2013 г.

39. Отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост, гр. Килифарево, Вх. № 2038/13.09.2013 г.

40. Отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост, Вх. № 2039/13.09.2013 г.

41. Отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост, Вх. № 2040/13.09.2013 г.

42. Отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост, Вх. № 2041/13.09.2013 г.

43. Отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост, Вх. № 2042/13.09.2013 г.

44. Отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост, Вх. № 2051/16.09.2013 г.

45. Отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост, Вх. № 1945/30.07.2013 г.

46. Разпределяне на средства по & 17, ал. 1 от Правилника за прилагане на ЗУПГМЖСВ за мандат 2011 – 2015 г., Вх. № 2014/09.09.2013 г.

47. Включване на общинска жилище от фонда за настаняване под наем в списъка на жилища за продажба, Вх. № 2018/11.09.2013 г.

48. Включване на общинска жилище от фонда за настаняване под наем в списъка на жилища за продажба, Вх. № 2019/11.09.2013 г.

49. Включване на общинска жилище от фонда за настаняване под наем в списъка на жилища за продажба, Вх. № 2020/11.09.2013 г.

50. Одобряване проект за ПУП, местност „Солищата”, с. Въглевци, Вх. № 2032/13.09.2013 г.

51. Одобряване проект за ПУП, местност „Кълни дол”, гр. Килифарево, Вх. № 2033/13.09.2013 г.

52. Даване разрешение за изработване на ПУП, местност „Иванчово”, с. Големаните, Вх. № 2034/13.09.2013 г.

53. Съгласуване на проект за ПУП за изграждане на депо за неопасни отпадъци и съоръжения, Вх. № 2035/13.09.2013 г.

54. Информация за приемане на дарение – недвижим имот в полза на Община Велико Търново, Вх. № 2043/13.09.2013 г.

 

НИКОЛАЙ АШИКОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ