Начало Решения Решения от 2013 г. Решения по протокол № 53 от 26.09.2013 г. Решение № 832

Решение № 832

Препис-извлечение от Протокол № 53

от заседание на Общински съвет,

проведено на 26.09.2013 година

 

ОТНОСНО: Промени по приходната и разходната част на бюджета към 31.08.2013 година и по Инвестиционната програма на Община В. Търново за 2013 година

 

РЕШЕНИЕ № 832

 

На основание чл. 21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.18 от Закона за общинските бюджети, Великотърновски общински съвет реши:

Утвърждава промените по приходната и разходната част на бюджета към 31.08.2013 година и по Инвестиционната програма на Община В.Търново за 2013 година /Приложение №1/, както следва:

 

І. ПО БЮДЖЕТА

І. ПО БЮДЖЕТА

ПРИХОДИ

ПРИХОДИ "ДЪРЖАВНА ОТГОВОРНОСТ"

І. ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ И

НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ

2. Неданъчни приходи

§§

Всичко:

ІІІ тр.

Приходи и доходи от собственост

2400

-1 340

-1 340

- нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция, в т.ч.:

2404

0

0

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

0

- прих.от наеми на имущество, в т.ч.:

2405

2 868

2 868

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

2 868

2 868

- прих.от наеми на земя, в т.ч.:

2406

-4 211

-4 211

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

-4 211

-4 211

- прих.от лихви по тек.банкови сметки

2408

3

3

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

3

3

Общински такси

2700

-1 388

-1 388

За ползване на общежития и други по образованието

2708

-1 388

-1 388

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

-1 388

-1 388

Други неданъчни приходи

3600

49

49

- Получ. застр. обезщетения, в т.ч.:

3611

49

49

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

49

49

Събр.и внес.ДДС и др.дан.в/у продажби/нето/

3700

-161

-161

- Внесен ДДС

3701

-106

-106

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

3701

-106

-106

- Вн. д-к в/у прих. от стоп. дейн. на бюдж. пр.

3702

-55

-55

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

3702

-55

-55

Помощи за дарения и др.суми

4500

3 350

3 350

- дарения, помощи и др.от страната, в т.ч.:

4501

3 350

3 350

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

3 350

3 350

ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ:

 

 

510

510

ІІ. ТРАНСФЕРИ ОТ/ЗА БЮДЖ. И

ИЗВЪНБЮДЖ. С/КИ

Трансфери м/у бюдж.сметки

6100

22 500

22 500

получени трансфери /+/

6101

22 500

22 500

-Дирекция "Култура и туризъм"

6101

22 500

22 500

ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ:

 

 

 

22 500

22 500

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСИЧКО ПРИХОДИ ЗА ДЕЛЕГ.ОТ ДЪРЖ.Д-СТИ:

 

23 010

23 010

ПРИХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

2. Неданъчни приходи

§§

Всичко:

ІІІ тр.

Приходи и доходи от собственост

2400

56 014

56 014

- прих.от прод.на у-ги, стоки и продукция, в т.ч.:

2404

13 620

13 620

- Община Велико Търново

13 620

13 620

- прих.от наеми на имущество, в т.ч.:

2405

24

24

-Дирекция "Култура и туризъм"

24

24

- прих.от лихви по тек.банкови сметки

2408

62

62

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

62

62

- прих.от лихви по срочни депозити

2409

42 308

42 308

- Община Велико Търново

42 308

42 308

Други неданъчни приходи

3600

560

560

- получени други застрахователни обезщетения

3612

560

560

- Община Велико Търново

560

560

Събр.и внес.ДДС и др.дан.в/у продажби/нето/

3700

-24

-24

- Вн. д-к в/у прих. от стоп. дейн. на бюдж. пр.

3702

-24

-24

-Дирекция "Култура и туризъм"

3702

-24

-24

Помощи за дарения и др.суми

4500

270

270

- дарения, помощи и др.от страната, в т.ч.:

4501

270

270

-Дирекция "Култура и туризъм"

270

270

ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ:

 

 

56 820

56 820

ВСИЧКО ИМУЩ. ДАНЪЦИ И НЕДАН. ПРИХ.

 

56 820

56 820

ІІ. ТРАНСФЕРИ ОТ/ЗА БЮДЖ. И

ИЗВЪНБЮДЖ. С/КИ

§§

Всичко:

ІІІ тр.

Трансфери м/у бюдж.сметки

6100

-96 000

-96 000

предоставени трансфери /-/

6102

-96 000

-96 000

-Дирекция "Култура и туризъм"

6102

-96 000

-96 000

ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ:

 

 

 

-96 000

-96 000

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСИЧКО ПРИХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ:

 

-39 180

-39 180

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСИЧКО ПРИХОДИ:

 

 

 

-16 170

-16 170

РАЗХОДИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ

1. Функция 3 Образование

510 лв

- в т. ч.:

Община Велико Търново

-710 583 лв

Дирекция "Образование и наука"

711 093 лв

2. Функция 7 Почивно дело, култура, религиозни дейности

22 500 лв

Група 3 Култура

22 500 лв

- в т. ч.:

Община Велико Търново

Дирекция "Култура и туризъм"

22 500 лв

ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ:

 

 

23 010 лв

РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ,

ДОФИНАНСИРАНИ С ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ

1. Функция 1 Общи държавни служби

666 лв

- в т.ч.:

Община Велико Търново

322 лв

Кметство Килифарево

295 лв

Група кметства Килифарево

49 лв

2. Функция 3 Образование

9 250 лв

- в т. ч.:

Община Велико Търново

9 248 лв

Дирекция "Образование и наука"

2 лв

3. Функция 5 Социално осигуряване, подпомагане и грижи

94 лв

Група 3 Работи и служби по соц. осигуряване,

             подпомагане и заетостта

94 лв

- в т. ч.:

Община Велико Търново

94 лв

4. Функция 7 Почивно дело, култура, религиозни дейности

6 027 лв

Група 3 Култура

6 027 лв

- в т. ч.:

Дирекция "Култура и туризъм"

6 027 лв

ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ,

 

 

 

ДОФИНАНСИРАНИ С ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ:

 

 

16 037 лв

РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

1. Функция 1 Общи държавни служби

-40 268 лв

- в т.ч.:

Община Велико Търново

-39 424 лв

Кметство Килифарево

-795 лв

Група кметства Килифарево

-49 лв

2. Функция 2 Отбрана и сигурност

224 лв

Група 5. Защита на населението, управление и дейности при стихийни бедствия и аварии

224 лв

- в т.ч.:

Кметство Килифарево

224 лв

2. Функция 3 Образование

1 952 лв

- в т. ч.:

Дирекция "Образование, мл.дейности и спорт"

1 952 лв

3. Функция 4 Здравеопазване

1 479 лв

- в т.ч.:

Община Велико Търново

1 479

4. Функция 5 Социално осигуряване, подпомагане и грижи

1 642 лв

Група 3 Работи и служби по соц. осигуряване,

             подпомагане и заетостта

1 642 лв

- в т. ч.:

Община Велико Търново

1 642 лв

5. Функция 6 Жилищно строителство, БКС и опазване

   на околната среда

64 441 лв

Група 1 Жилищно строителство и БКС

48 760 лв

- в т. ч.:

Община Велико Търново

48 984 лв

Кметство Килифарево

-224 лв

Група 2 Опазване на околната среда

15 681 лв

- в т. ч.:

Община Велико Търново

15 681 лв

6. Функция 7 Почивно дело, култура, религиозни дейности

42 590 лв

Група 2 Физическа култура и спорт

84 987 лв

- в т. ч.:

Община Велико Търново

83 137 лв

Група кметства Килифарево

1 850 лв

Младежки дом

Група 3 Култура

-42 397 лв

- в т. ч.:

Община Велико Търново

53 103 лв

Дирекция "Култура и туризъм"

-96 000 лв

Кметство Килифарево

500 лв

7. Функция 8 Икономически дейности и услуги

-47 277 лв

Група 3 Транспорт и съобщения

-25 850 лв

- в т. ч.:

Община Велико Търново

-25 850 лв

Група 6 Други дейности по икономиката

-21 427 лв

- в т. ч.:

Община Велико Търново

-21 427 лв

9. Функция 9 Разходи некласифицирани в другите функции

-80 000 лв

- в т. ч.:

Община Велико Търново

-80 000 лв

ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ:

 

 

-55 217 лв

ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ И

 

 

 

ДОФИНАНСИРАНЕ НА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ:

 

 

-39 180 лв

ВСИЧКО РАЗХОДИ:

 

 

 

 

-16 170 лв

2. Приема актуализация на Инвестиционната програма на Община Велико Търново за 2013
година, съгласно Приложение 1 към настоящото решение.

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Р. Стефанова /                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

Прикачени файлове:
Изтегляне на файла (832_pr1.pdf)832_pr1.pdf[Приложение №1]139 Kb