Начало Решения Решения от 2013 г. Решения по протокол № 53 от 26.09.2013 г. Решение № 834

Решение № 834

Препис-извлечение от Протокол № 53

от заседание на Общински съвет,

проведено на 26.09.2013 година

 

ОТНОСНО: Съгласие за кандидатстване на Община Велико Търново за финансиране на проектно предложение по Програма BG06 „Деца и младежи в риск”, Компонент 2 „Грижи за деца в риск” по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.

 

РЕШЕНИЕ № 834

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет:

 

1. Дава съгласие Община Велико Търново да кандидатства по Програма BG06 „Деца и младежи в риск”, Компонент 2 „Грижи за деца в риск” по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. с проектно предложение на стойност до000 евро с наименование „Грижа за деца в риск в община Велико Търново”.

2. С настоящото решение, Община Велико Търново декларира, че предназначението на сградите и/или помещенията, обект на финансиране по проекта, няма да бъде променяно за период не по-малък от 10 години след приключване на дейностите по проекта.

3. Упълномощава Кмета на Община Велико Търново да предприеме последващи действия във връзка с кандидатстването на Община Велико Търново с по-горе цитирания проект, както подписва и оформя всякакви книжа, договори и документи в тази връзка.

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Диляна Милева /                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ