Начало Наредби Действащи наредби НАРЕДБА за организацията и дейността на детските ясли на територията на Община Велико Търново

 НАРЕДБА

 

за организацията и дейността на детските ясли

на територията на Община Велико Търново

 

Глава първа

 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

     Чл. 1. С тази Наредба се урежда организацията и дейността на детските ясли (ДЯ) на територията на Община Велико Търново.

     Чл. 2. Детските ясли осъществяват своята дейност съгласно чл. 118 , ал. 1 и 2 от Закона за здравето, обн., ДВ, бр. 70 от 10.08.2004 г., в сила от 01.01.2005 г., Закона за храните и подзаконовите нормативни актове за прилагането му, Наредба № 26 от 18 ноември 2008 г. за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях, издадена от министъра на здравеопазването, обн., ДВ, бр. 103 от 2.12.2008 г., изм., бр. 24 от 31.03.2009 г., бр. 36 от 10.05.2011 г., в сила от 10.05.2011 г., Наредба № 23 от 19.07.2005 г. за физиологичните норми за хранене на населението, издадена от министъра на здравеопазването, обн., ДВ, бр. 63 от 2.08.2005 г., Наредба № 5 от 25.05.2006 година за хигиената на храните, издадена от министъра на здравеопазването и министъра на земеделието и горите, обн., ДВ, бр. 55 от 7.07.2006 г., в сила от 01.09.2006 г., Наредба № 9 от 16.09.2011 г. за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните, предлагани в детските заведения и училищата, както и към храни, предлагани при организирани мероприятия за деца и ученици (Загл. доп. - ДВ, бр. 60 от 2012 г.), Наредба № 2 от 7 март 2013 г. за здравословното хранене на децата на възраст от 0 до 3 години в детските заведения и детските кухни, обн., ДВ, бр. 28 от 19.03.2013 г., в сила от 01.09.2013 г.

     Чл. 3. (1) Детските ясли са организационно обособени структури, в които медицински и други специалисти осъществяват отглеждане, възпитание и обучение на деца от три месечна до тригодишна възраст.

     (2) В детските ясли в Община Велико Търново се приемат деца от десет месечна възраст.

     Чл. 4. Общинските детски ясли се създават, преобразуват и закриват със заповед на Кмета на Община Велико Търново, след решение на Великотърновски общински съвет и съгласие на Регионална здравна инспекция - Велико Търново.

     Чл. 5. Детските ясли на територията на Община Велико Търново се финансират от общинския бюджет и предоставените им за ползване имоти са публична общинска собственост.

         Чл. 6. За отглеждане на децата в детските ясли родителите и настойниците запла­­щат такса в съответствие със Закона за местните данъци и такси. Определянето и събирането на таксите в детските ясли се извършва съгласно действащата Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велико Търново, приета с решение на Великотърновски общински съвет.

 

 Глава втора

  

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УСТРОЙСТВОТО И СТРУКТУРАТА

НА ДЕТСКИТЕ ЯСЛИ

 

       Чл. 7. Детските ясли в Община Велико Търново са постоянни, като в тях се приемат деца за дневен и седмичен престой с изключение на съботните, неделните и празничните дни.

Чл. 8. (1) В детските ясли децата се разпределят в яслени групи, както следва:

1. Кърмаческа яслена група, в която се приемат деца от тримесечна до десет месечна възраст. Кърмаческите яслени групи са само дневни.

2. Смесена яслена група, в която се приемат деца от десет месеца до три годишна възраст.

(2) Броят на децата в една яслена група е:

1. в кърмаческа група – от шест до осем деца;

2. в смесена дневна група - от осем до шестнадесет деца;

3. в смесена седмична група – от осем до шестнадесет деца.

(3) С оглед по-добрата използваемост на легловия фонд в детските ясли   броя на децата по списъчен състав може да бъде с до петдесет на сто повече от броя по ал. 2.

(4) Яслени групи може да се откриват и в целодневни и седмични детски градини, като организацията на работа в тях не се различава от тази на постоянните ясли.

(5) На територията на Община Велико Търново функционират пет детски ясли и четири яслени групи към обединените детски заведения, както следва:

1. Детска ясла „Пролет”, гр. Велико Търново с шест смесени дневни групи и една смесена дневна група в Обединено детско заведение „Ален мак”, гр. Велико Търново, извън норматива на детската ясла.

2. Детска ясла „Слънце”, гр. Велико Търново с четири смесени дневни групи и една смесена седмична група в Обединено детско заведение „Св.Св. Кирил и Методий”, гр. Велико Търново, извън норматива на детската ясла.

 3. Детска ясла „Мечо Пух-3”, гр. Велико Търново с четири смесени дневни групи и една смесена дневна група в Обединено детско заведение „Рада Войвода”, гр. Велико Търново, извън норматива на детската ясла.

 4. Детска ясла „Щастливо детство”, гр. Велико Търново с четири смесени дневни групи и една смесена дневна група в Обединено детско заведение „Пролет”, гр. Велико Търново, извън норматива на детската ясла.

 5. Детска ясла „Зорница”, гр. Дебелец с три смесени дневни групи.

Чл. 8. (1) Методическото ръководство и финансово-счетоводното обслужване на детските ясли се осъществява от Министерство на здравеопазването чрез Регионална здравна инспекция – Велико Търново, Дирекция „Социални дейности и здравеопазване” и Център за социални услуги при Община Велико Търново.  

 Чл. 9. (1) Управлението и ръководството на детските ясли се осъщестява от директори.

 (2) Кметът на Община Велико Търново сключва, изменя и прекратява трудовите правоотношения с директорите на детските ясли.

 (3) Директорите на детските ясли на територията на Община Велико Търново се назначават след проведен конкурс при условията на Глава пета, Раздел IV от Кодекса на труда.

 (4) Директор на детска ясла може да бъде лице с висше образование по специалност „Медицина” или лице с висше образование по специалност „Медицинска сестра” или „Акушерка” на образователно-квалификационна степен „бакалавър” и с трудов стаж над пет години.

 (5) Директорът на детската ясла:

1. ръководи, контролира и отговаря за цялостната дейност на детското заведение;

2. представлява детската ясла пред всички държавни и общински органи, пред организации, физически и юридически лица;

3. отговаря за организацията и осъществяването на хигиенния и противо­епидемичния режим;

4. сключва, изменя и прекратява трудовите договори на лицата, които работят в детското заведение;

5. изготвя щатното разписание на персонала;

6. утвърждава правилник за вътрешния ред и вътрешния трудов ред;

7. отговаря за законосъобразното и целесъобразно разходване на бюджета на детската ясла.

Чл. 10. (1) В детската ясла задължително работят следните специалисти:

1. медицинска сестра/акушерка;

2. учител/педагог;

3. детегледачка.

(2) Освен посочените в ал. 1 лица в персонала на детската ясла могат да се включват и други лица, които да се грижат за техническото и материално поддържане на детската ясла.

Чл. 11. С решение на Великотърновски общински съвет за съответната година се утвърждава числеността на персонала на детските ясли и разходите за фонд работна заплата и дължимите от работодателя осигуровки на детските ясли.

Чл. 12. За размерите на началните основни месечни заплати на работещите в детските ясли се прилагат размерите, съобразно Решение на Министерски съвет за разделение на дейностите, финансирани чрез общинските бюджети, на местни и делегирани от държавата и за определяне на стандарти за финансиране на делегираните от държавата дейности за съответната година, Колективен трудов договор, сключен между Община Велико Търново и Изпълнителния съвет на Териториалния координационен съвет на Федерация на синдикатите в здравеопазването към Конфедерация на независимите синдикати в България - Велико Търново, и в съответствие с утвърдения от Великотърновски общински съвет бюджет за календарната година, и в съответствие с Вътрешните правила за заплатите.

 

Глава трета

 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДЕЙНОСТТА НА ДЕТСКИТЕ ЯСЛИ

              

Чл. 13. (1) В Детските ясли се осигуряват условия за нормално    физическо и психическо развитие и възпитание на децата чрез:

1. организиране и спазване на рационален дневен режим, съобразен с въз­растовите особености на децата в групите;

2. осигуряване на здравословно хранене, отговарящо по състав, количество и ка­ло­рийна стойност на физиологичните норми за съответната възрастова група;

3. възпитание чрез правилно организирани занимания, съобразени с възрастовите особености на децата;

4. организиране и провеждане на дейности, свързани с физическото и психическото укрепване на децата;

5. осигуряване на условия, които да ограничат заболяванията при децата и предотвратят злополуките, чрез:

5.1. организиране на качествен филтър;

5.2. спазване на строг санитарно-противоепидемичен режим;

5.3. мерки за избягване на травми, отравяния и изгаряния.

(2) За децата от една до тригодишна възраст се извършва комплексна промоция на детското здраве.

Чл. 14. В детските ясли се организират и провеждат следните дейности:

1. ежедневен контрол на здравословното състояние на децата;

2. профилактични и противоепидемични дейности за предотвратяване и          ограничаване разпространението на заразни и паразитни заболявания;

3. регистриране на здравното и имунизационното състояние на децата в здравнопрофилактичната карта въз основа на данните, получени от личния лекар на детето;

4. превантивни дейности за предотвратяване и ограничаване на рисковите фактори в детските ясли (мерки за избягване на травми, отравяния, изгаряния и др.);

5. участие в регионални, национални и международни програми, свързани с          профилактиката и промоцията на здравето на децата;

6. организиране и участие в програми за здравно образование на персонала и родителите на децата.

Чл. 15. Медицинското обслужване на децата се осигурява от общопрактикуващ лекар от лечебно заведение за първична извънболнична медицинска помощ – индивидуална практика за първична медицинска помощ или групова практика за първична медицинска помощ.

 

 

     Глава четвърта

 

ПРИЕМАНЕ НА ДЕЦАТА. ПРЕДИМСТВА.

 

Чл. 16. Децата се приемат в Детските ясли от Директорите на яслите от първи септември на календарната година - поетапно и целогодишно при наличие на свободни места.

Чл. 17. (1) Предимство при приемане имат:

1. деца с неизвестен баща. Същото се удостоверява с документ, издаден от компетентен орган – копие от Удостоверение за раждане;

2. деца, на които поне един от родителите е с инвалидност от 71% до 100%. Същото се удостоверява с документ, издаден от компетентен орган - копие от актуално експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК;

3. трето и следващо дете на многодетни родители и деца близнаци. Същото се удостоверява с документ, издаден от компетентен орган – копие от Удостоверение за раждане;

4. деца сираци и полусираци. Същото се удостоверява с документ, издаден от компетентен орган –копие от Препис-извлечение от Акт за смърт;

5. второ и следващо дете, ако друго дете от семейството посещава в момента детската ясла;

6. деца на родители студенти и двамата обучаващи се в редовна форма на обучение във Висше учебно заведение. Същото се удостоверява с документ, издаден от компетентен орган – Уверение от висше учебно заведение, че лицето е редовен студент през съответната учебна година;

7. дете, настанено за отглеждане в приемно семейство съгласно чл. 26 от Закона за закрила на детето. Същото се удостоверява с документ, издаден от компетентен орган – копие от Решение на съда за настаняване на детето;

8. деца на семейства, в които поне един от родителите е здравен работник. Същото се удостоверява с документ, издаден от компетентен орган – служебна бележка от работодателя.

(2) Децата на родители, които не могат да представят документи по ал. 1 се приемат в детските ясли по реда на входящия номер и при наличие на свободни места.

 

Глава пета

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПРИЕМ НА ДЕЦАТА В ДЕТСКИТЕ ЯСЛИ

 

Чл. 18. Децата се приемат в детските ясли от Директора на детската ясла.

Чл. 19. (1) За приемане на децата в детските ясли родителите представят Заяв­ление (по образец Приложение № 1), придружено от следните документи:

1. копие от удостоверение за раждане на детето;

2. здравнопрофилактична карта, попълнена от личния лекар на детето;

3. еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни   бактерии (шигели, салмонели, ешерихия коли) и чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детската ясла;

4. изследвания на кръв и урина, извършени в едномесечен срок преди          постъпване на детето в детската ясла;

5. изследвания с отрицателна реакция по Васерман за един от родителите, извършено в шестмесечен срок преди постъпване на детето в детската ясла;

6. данни от личния лекар, за имунизационния статус на детето (отразени в личната здравно-профилактична карта на детето с подпис и печат на личния лекар), съгласно Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България, публ. ДВ бр.45 от 2005 г.;

7. медицинска бележка, издадена от личния лекар за здравния статус на детето и за липса на контакт със заразно болен;

8. Декларация (по образец Приложение № 2);

9. Декларация - Образец по чл. 11 от утвърдените ПРАВИЛА при ползване на намаления, съгласно раздел II, чл. 23, ал. 4 и 5 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велико Търново, доказваща преференцията.

(2) Деца, на които не са извършени задължителните имунизации за възрастта, могат да се приемат в детската ясла, когато са налице трайни противопоказания за имунизирането им и са освободени по реда на Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България.

Чл. 20. (1) Децата могат да отсъстват от Детските ясли:

1. Поради отпуск или лични причини на родителите, но не повече от 30 календарни дни, за което родителите уведомяват писмено Директора на детската ясла до 11 часа в деня, предхождащ отсъствието на детето.

2. Поради болест на детето, за което родителите уведомяват детската ясла своевременно.

(2) При отсъствие на детето повече от 30 календарни дни без уведомяване и разрешение от Директора на детското заведение, то се счита за напуснало.

Чл. 21. При завръщане от отпуск или отсъствие по болест:

1. Децата се приемат в детските ясли при предварителна заявка за храна в деня, предхождащ приема на детето до 11 часа.

2. При отсъствие на дете повече от 10 дни родителите му представят медицинска бележка от личния лекар, че детето е здраво и че не е било в контакт със зараз­но болен.

3. При отсъствие повече от един месец се изисква еднократно бактериологично изследване за патогенни чревни микроорганизми с отрицателен резултат само по епидемични показания и по преценка на личния лекар на детето.

4. При отсъствие на детето повече от два месеца - еднократен отрицателен резултат за чревни паразити, съгласно Наредба № 5 от 2006 г. за диагностиката, профилактиката и контрола на местните паразитози (ДВ, бр. 40 от 2006 г.).

5. По   предписание на Регионална здравна инспекция – Велико Търново съобразно епидемичната обстановка и сезона, горните срокове могат да бъдат коригирани, за което родителите или настойниците се уведомяват своевременно.

Чл. 22. Изписване на децата от Детските ясли:

1. Децата се изписват от детските ясли от първи септември в годината, в която навършват тригодишна възраст, или по желание на родителите преди този срок.

 

Глава шеста

 

ЗАПЛАЩАНЕ НА ТАКСИТЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЕТСКИТЕ ЯСЛИ

                

Чл. 23. За ползване на детските ясли се заплаща месечна такса (състояща се от постоянна месечна такса и присъствена такса) от родителите или настойниците в размери, определени по реда на Раздел II от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велико Търново. Сроковете за заплащане на месечните такси са регламентирани в Правилника за вътрешния трудов ред на всяка детска ясла.

Чл. 24. За ползване на намаленията и освобождаването от такса, съгласно чл. 23, ал.3, ал.4 и ал.5 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велико Търново, родителите или настойниците подават декларация до директора на детското заведение, придружена с документи, доказваща преференцията.

Чл. 25. Заплащането на намаления размер на таксата или освобождаването от такса започва от началото на месеца, следващ месеца на подаване на декларацията.

Чл. 26. При отсъствие на децата не се заплаща присъствена такса за времето, през което те отсъстват при условие, че родителите или настойниците предварително писмено са уведомили директора на детското заведение. В тези случаи се заплаща само постоянна месечна такса.

Чл. 27. Месечните такси се начисляват и събират от определено от директора на детската ясла длъжностно лице и се внасят в общинския бюджет до десето число на месеца, следващ месеца за който се дължат.

Чл. 28. При неспазване сроковете за заплащане на месечната такса децата се освобождават от детската ясла.

 

Глава седма

 

РАБОТНО ВРЕМЕ

 

Чл. 29. Детските ясли в Община Велико Търново работят на петдневна работна седмица. Дневният престой на децата се осъществява всеки ден с изключение на съботните, неделните и празничните дни.

Чл. 30. Работното време на детските ясли, както и на отделните категории персонал е регламентирано в Правилника за вътрешния ред и Правилника за вътрешния трудов ред на всяка детска ясла.

 

Глава осма

 

ЗДРАВНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДЕТСКИТЕ ЯСЛИ

 

Чл. 31. Детските ясли се обзавеждат съгласно Раздел IV на Наредба № 26 от 18 ноември 2008 г. за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях, издадена от министъра на здравеопазването.

Чл. 32. (1) Здравните изисквания към лицата, работещи в детските заведения са регламентирани в Наредба № 15 от 27.06.2006 г. за здравните изисквания към лицата, работещи в детските заведения, специализираните институции за деца и възрастни, водоснабдителните обекти, предприятията, които произвеждат или търгуват с храни, бръснарските, фризьорските и козметичните салони.

(2) Здравните изисквания към лицата по ал. 1 включват извършване на предварителни и периодични медицински прегледи и изследвания.

Чл. 33. В детските ясли се обзавежда спешен шкаф за оказване на спешна и неотложна медицинска помощ.

 

Глава девета

 

ХРАНЕНЕ

        

Чл. 34. В детските ясли хранителния режим е четирикратен и включва сутрешна закуска, обяд и две подкрепителни закуски – преди и след обяд.

Чл. 35. Храната в детските ясли се предлага по предварително изготвени седмични менюта от директор и домакин.

Чл. 36. От дневното меню се заделят проби, които се маркират и съхраняват в хладилник при температури от 0 до 4 С в продължение на 48 часа, като пробите от петъчното меню се съхраняват до понеделник на обяд.

Чл. 37. В детските ясли се използват храни, които отговарят на изискванията за качество и безопасност, съгласно Закона за храните и подзаконовите нормативни актове по прилагането му. Храните се придружават от документи, доказващи тяхната безопасност, съгласно действащото законодателство.

Чл. 38. Доставката на хранителни продукти в детските ясли се осъществява на базата на проведени обществени поръчки и сключени договори между Община Велико Търново и фирми доставчици.

 

Глава девета

 

УЧЕБНО-ВЪЗПИТАТЕЛНА РАБОТА

 

Чл. 39. Учебно-възпитателната работа и обучението на децата се провежда на български език по Програма за учебно-възпитателната дейност за съответната година.

Чл. 40. Възпитателната работа се провежда от медицинските сестри в групите под ръководството и с участието на учителя.

Чл. 41. Учителят планира ежедневната възпитателна работа, като я отразява в журналите за възпитателната работа на групите.

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

§ 1. Тази наредба се приема на основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА и чл.8 от Закона за нормативните актове.

§ 2. Изпълнението и контролът по изпълнението на тази Наредба се осъществява от Кмета на Общината и определени от него длъжностни лица.

§ 3. Настоящата Наредба е приета с Решение 836/26.09.2013 година на Великотърновски общински съвет.

  

 

НИКОЛАЙ АШИКОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ