Начало Решения Решения от 2013 г. Решения по протокол № 53 от 26.09.2013 г. Решение № 841

Решение № 841

Препис-извлечение от Протокол № 53

от заседание на Общински съвет,

проведено на 26.09.2013 година

 

ОТНОСНО: Покана от министърът на здравеопазването, в качеството му на упражняващ правата на държавата-акционер в "МНОГОПРОФИЛНА ОБЛАСТНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "Д-Р СТЕФАН ЧЕРКЕЗОВ"АД, гр. Велико Търново с ЕИК 104510514 за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите на дружеството на 02.10.2013г.

 

РЕШЕНИЕ № 841

 

1. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка чл.221, т. 4 и т.5 от ТЗ, чл. 2 и чл. 37 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества, Великотърновски общински съвет възлага на представителя на Община Велико Търново в извънредното Общо събрание на акционерите на "МНОГОПРОФИЛНА ОБЛАСТНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "Д-Р СТЕФАН ЧЕРКЕЗОВ"АД, гр.Велико Търново с ЕИК 104510514 на 02.10.2013г. да гласува съобразно дневния ред, както следва:

По т.1 от дневния ред – да се гласува „за”,

По т.2 от дневния ред – да се гласува „за”,

По т.3 от дневния ред – да се гласува „за”.

2. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка чл.221, т. 4 и т.5 от ТЗ, чл. 2 и чл. 37 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества, Великотърновски общински съвет възлага на представителя на Община Велико Търново да подготви доклад и внесе информация за взетите решения по всички точки от дневния ред на 03.10.2013г. /следващия ден/ след проведеното ивънредно Общо събрание на акционерите на "МНОГОПРОФИЛНА ОБЛАСТНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "Д-Р СТЕФАН ЧЕРКЕЗОВ"АД, гр.Велико Търново с ЕИК 104510514 на 02.10.2013г.

3. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка чл.221, т. 4 и т.5 от ТЗ, чл. 2 и чл. 36 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества, Великотърновски общински съвет определя за представител на Община Велико Търново в извънредното Общо събрание на акционерите на "МНОГОПРОФИЛНА ОБЛАСТНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "Д-Р СТЕФАН ЧЕРКЕЗОВ"АД, гр.Велико Търново с ЕИК 104510514 на 02.10.2013г., СНЕЖАНА АТАНАСОВА ДАНЕВА–ИВАНОВА, ЕГН 6904111557,л.к.№ 194348799, издадена на 06.02.2006 год. от МВР гр.Вeлико Търново, Заместник кмет „Икономическо развитие” на Община Велико Търново.

 

 

ВЯРНО:                                                                  НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Диляна Милева /                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                             ОБЩИНСКИ СЪВЕТ