Начало Решения Решения от 2013 г. Решения по протокол № 53 от 26.09.2013 г. Решение № 845

Решение № 845

Препис-извлечение от Протокол № 53

от заседание на Общински съвет,

проведено на 26.09.2013 година

 

ОТНОСНО: Промяна в т. II на Решение № 589/02.06.2009 г. на Великотърновски общински съвет относно определяне състав на комисия за провеждане на конкурс за възлагане обществени превози на пътници и оценка на постъпилите предложения

 

РЕШЕНИЕ № 845

 

На основание чл.21,ал.1 т.23 от ЗМСМА и чл.17,ал.5 от Наредба № 2/15.03.2002 г. на МТС, Великотърновски общински съвет променя т.II от Решение 589/02.06.2009 г на ВТОбС и определя състав на комисия за провеждане на конкурса и оценка на предложенията, съответно:

Председател: Снежана Атанасова Данева-Иванова –Зам.Кмет „Икономическо развитие” на Община В. Търново

и членове:

            1. Калина Димова Лупова-Ангелова-Директор дирекция „Правна”

            2. Теодора Минкова Тодорова-Началник отдел „Обществени поръчки”

            3. инж.Антон Николаев Койнаков-гл.експерт в Дирекция”Общинско развитие”

            4. инж.Галина Христова Маринова-гл.експерт ”транспорт” в Дирекция СУТ

            5. инж.Стефан Костадинов Костурков-Регионален представител на Националната транспортна камара Пловдив за В.Търново

            6. инж.Станислав Иванов Марков-главен инспектор в ОО”КД-ДАИ” В.Търново

            7. инж.Ивайло Иванов Иванов-старши инспектор сектор „Пътна полиция” при ОД на МВР В.Търново

            8. Мирослав Трифонов Маринов – общински съветник

            9. Росен Върбанов Иванов -общински съветник

            10. Стоян Витанов Витанов - общински съветник

            11. Николай Стефанов Георгиев-общински съветник

            12. Йордан Тодоров Грозданов-общински съветник

            13. Атанас Ангелов Атанасов.-общински съветник

 

Резервни членове:

            1. Надя Йорданова Петрова –Директор дирекция”Общинска собственост и обществени поръчки”-за председател

            2. Даниела Валентинова Владимирова-старши юрисконсулт-за член

            3. Даниела Дойнова Дойнова-старши експерт отдел ОП-за член

            4. гл.инспектор Николай Радославов Иванов-н-к сектор ПП при ОД на МВР

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Р. Стефанова /                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ