Начало Решения Решения от 2013 г. Решения по протокол № 53 от 26.09.2013 г. Решение № 846

Решение № 846

Препис-извлечение от Протокол № 53

от заседание на Общински съвет,

проведено на 26.09.2013 година

 

ОТНОСНО: Провеждане на процедура за възлагане на обществени поръчки с предмет:

1.Възлагане на обществен превоз на пътници по линия от републиканската транспортна схема Бургас – В.Търново № 4201;

2.Възлагане обществен превоз на пътници по утвърдена линия и разписание по нея от общинска транспортна схема В. Търново-Килифарево,с начален час на тръгване от В.Търново 18.15 часа.

 

РЕШЕНИЕ № 846

 

На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА и във връзка с чл.19,ал.2 от Закона за автомобилните превози, чл.16в,ал.1 от Наредба № 2 от 15.03.2002 г.за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси на Министерство на транспорта и съобщенията, протоколи на Комисии назначени със Заповеди № РД 22-857 и РД 22-858/09.05.2012 г от 12.09.2013 г, на основание чл.4, параграф 3 на Регламент ЕО/ № 1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. относно обществените услуги за пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт и за отмяна на регламенти /ЕИО/ № 1191/96 и /ЕИО/ № 1107/70 на Съвета/L 315/1 от 3 декември 2007 г./, Великотърновски общински съвет реши:

 

1.Отменя Решения № 194 и 195, взети с Протокол № 18/19.04.2012 г на Великотърновски общински съвет.

2.Да се проведе процедура по реда на Закона за обществените поръчки с предмет:

1.Възлагане на обществен превоз на пътници по линия от републиканската транспортна схема Бургас – В.Търново № 4201;

2.Възлагане обществен превоз на пътници по утвърдена линия и разписание по нея от общинска транспортна схема В.Търново-Килифарево, с начален час на тръгване от В.Търново 18.15 часа., съгласно приложените маршрутни разписания,неразделна част от настоящото решение.

3.Възлага на Кмета на Община В.Търново да извърши всички действия по провеждането на процедурата по т.2, при спазване разпоредбите на действащата нормативна уредба.

 

 

ВЯРНО:                                                                  НИКОЛАЙ АШИКОВ

          /Р. Стефанова /                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                             ОБЩИНСКИ СЪВЕТ